دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-293 

مقاله مروری

ارزش گذاری اقتصادی آب

صفحه 1-16

شهرام قبادی؛ علی مریدی


مدلسازی گرادیان مکانی خدمت اکوسیستمی تولید آب با ‏InVEST‏ در‎ ‎زیرحوزه‌های شمالی استان کرمان

صفحه 63-81

ملیحه عرفانی؛ َشریف جورابیان شوشتری؛ طاهره اردکانی؛ فاطمه جهانی شکیب


بررسی تطبیقی- مقایسه‌ای الگوهای کشت جهت توسعه بخش کشاورزی استان مازندران

صفحه 171-187

علی شاهنظری؛ درسا دریکنده؛ فاطمه جعفری صیادی؛ مهدی کیخا؛ محمد رضا آلاشتی؛ سونیا صادقی


تحلیل توأم مشخصات خشکسالی هواشناسی مبتنی بر SPI و سناریوی CRU

صفحه 189-207

مرتضی صمدیان؛ اسماعیل اسدی؛ محمد علی قربانی؛ فرشاد احمدی


ارزیابی کارایی سامانه همادی چندگانه برای بهبود مهارت پیش بینی مدل های عددی بارش

صفحه 275-293

میترا تنهاپور؛ جابر سلطانی؛ بهرام ملک محمدی؛ کامیلا هلاوچوا؛ محمد ابراهیم بنی حبیب