ارزیابی آسیب‌شناسی بهره‌برداری از قنات به منظور پتانسیل‌ تأمین آب با رویکرد تئوری استخوان ماهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ساخت و آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو.

10.22059/jwim.2023.352703.1039

چکیده

مفهوم ریسک به عنوان یک روش‌ و تکنیک در بیان مدیریت ظهور و ارائه‌دهنده خطرات تلقی می‌گردد. رویکردهای مختلفی برای ارائه این مفهوم وجود دارد که یکی از این تکنیک‌ها استفاده از روش استخوان ماهی است. از طرفی نیز تعیین ریسک بدون شناخت ابعاد مفهومی بی‌معنی است لذا هدف از این مطالعه استفاده ترکیبی از روش‌های تصمیم‌گیری طوفان فکری، SWOT و استخوان ماهی جهت تجزیه و تحلیل علل اصلی حوادث و ریسک‌های مترتب به قنوات، پرداختن به جزئیات، دسته‌بندی آن‌ها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌هاست. پس از برگزاری جلسات طوفان فکری برای شناسایی آسیب‌های وارد بر قنوات ماتریس SWOT مبتنی بر نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید تکمیل شده و با استفاده از روش استخوان ماهی ترسیم علل ریشه‌ای تحلیل گردید. نتایج روش SWOT نشان داد که راهبردهای پیشنهادی می‌بایست در وضعیت قوت از منظر عوامل داخلی با امتیاز 57/2 و تهدید از منظر عوامل خارجی با امتیاز 49/2 بصورت راهبردهای محافظه‌کارانه تعریف شود. از طرفی نیز نتایج ریسک‌های بهره‌برداری از قنات به دو دسته خطرات بالقوه قنات‌داری و خطرات بیرونی تاثیرگذار تقسیم‌بندی شده و نتایج حاکی از بالابودن اهمیت ریسک‌های تکنولوژیک با میانگین امتیاز 85/7 بوده که براین اساس راهبردهای محافظه‌کارانه مبتنی بر شرایط ریسک تعریف گردید. نتایج و راهبردهای ارائه شده دراین مطالعه می‌تواند رویکردهای مدیریتی مناسبی را در اختیار متولیان جهت بهره‌برداری بهینه از این منبع آب در اختیار قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the pathology of using the aqueduct for the potential of water supply with the fishbone theory approach

نویسندگان [English]

 • Mona Masoudi Ashtiani 1
 • ahmad sharafati 1
 • Hamid Kardan Moghadam 2
1 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Water Research Institute, Ministry of Energy, Tehran.
چکیده [English]

The concept of risk is considered as a method and technique in expressing the emergence and presentation of risks. There are different approaches to present this concept, one of these techniques is using the fishbone method. On the other hand, determining the risk without knowing the conceptual dimensions is meaningless, so the purpose of this study is to use a combination of brainstorming, SWOT and fish bone decision making methods to analyze the main causes of accidents and risks associated with canals, deal with details, categories classifying them and turning threats into opportunities. After holding brainstorming sessions to identify the damage to the canals, the SWOT matrix based on weaknesses, strengths, opportunities and threats was completed and the root causes were analyzed using the fishbone method. The results of the SWOT method showed that the proposed strategies should be defined as conservative strategies in terms of strength from the perspective of internal factors with a score of 2.57 and threats from the perspective of external factors with a score of 2.49. On the other hand, the results of the risks of using the aqueduct are divided into two categories: potential risks of the aqueduct and effective external risks, and the results indicate the high importance of technological risks with an average score of 7.85, which is why conservative strategies based on risk conditions were defined. The results and strategies presented in this study can provide appropriate management approaches to the trustees for the optimal use of this water source.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conservative Strategy
 • Fishbone
 • Qanat
 • Risk
 • SWOT Matrix
 1. Abbasnejad, A., Abbasnejad, B., Derakhshani, R., & Hemmati Sarapardeh, A. (2016). Qanat is not a hazard, Rebuttal to Qanat hazard in Iranian urban areas: explanation and remedies. Environ Earth Sci., 75, 1306.
 2. Ali Ahmadi, A., Fethullahi, M., & Tajuddin, I. (2018) A comprehensive approach to strategic management. Tehran: Knowledge Production. (In Persian)
 3. Ali Ahmadi, A. (2007). A comprehensive review of strategic management, 5th edition, Tolid-e-Danesh.(In Persian).
 4. Abbasnejad, A., Abbasnejad, B., Derakhshani, R., & Hemmati Sarapardeh, A. (2016). Qanat hazard in Iranian urban areas: explanation and remedies. Environmental Earth Sciences, 75, 1-14.
 5. Askarian, A., Mirza Ebrahim Tehrani, M., Sadatipour, S. M. T., Jozi, S. A., & Marandi, R. (2022). Evaluation of the Pause of Production and the Parameters Affecting it in the Gas Refinery Using Fishbone and SCAT Combined Method, ohhp, 5(4), 319-334. URL: http: ohhp.ssu.ac.ir.article-1-308-en.html. (In Persian)
 6. Bastani Parisi, M. E. (1984). Hamasa Koir, Tehran, Amir Kabir. (In Persian)
 7. Behnia, A. K. (1988) Aqueduct construction and canal construction. Tehran University Press. (In Persian).
 8. Bozorg-Haddad, O., Zolghadr-Asli, B., Sarzaeim, P., Aboutalebi, M., Chu, X., & Loáiciga, H. A. (2020). Evaluation of water shortage crisis in the Middle East and possible remedies. Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua, 69(1), 85-98.
 9. Maghrebi, M., Noori, R., Sadegh, M., Sarvarzadeh, F., Akbarzadeh, A.E., Karandish, F., Barati, R., & Taherpour, H. (2022). Anthropogenic decline of ancient, sustainable water systems: qanats. Groundwater.
 10. Fathian, M., & Mahdavi Pour, S.H. (2008). Principles and management of information technology, 7th edition, Iran University of Science & Technology Publications.
 11. Golkar, K., & Safa, M. (2001). Adaptation of SWOT technique in urban design, 41, 44-65. (In Persian)
 12. Haeri, M. (2007). Qanat in Iran, Tehran, Cultural Research Office. (In Persian)
 13. Ibn, A. (1986). News of Iran from Kamil, Parisi ancient translation, Tehran, Dunyai Kitab. (In Persian)
 14. Istakhari, A. I. I. (1994). Masalik and Malik, translated by Mohammad bin Asad bin Abdallah Testari, with the efforts of Iraj Afshar, endowment of Dr. Mahmoud Afshar. (In Persian)
 15. Maleki, A., & Khorsandi, A. (2014). Aqueducts in Iran: A Case Study of Tehran City Aqueducts, Tehran, Urban Planning and Processing Company. (In Persian)
 16. Moeng, M.S., & Luvhengo,T.E. (2022). Analysis of Surgical Mortalities Using the Fishbone Model for Quality Improvement in Surgical Disciplines. World J Surg46, 1006–1014.https: doi.org.10.1007.s00268-021-06414-8
 17. Johnson, G., Shcoles, K., & Sexty, R.W. (1989). Exploring management strategic.Ontario: prentice- Hall.
 18. Kotler, P. (1988), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, 6th edition, Prentice-Hall International Edition
 19. Kreitner, R., & Angelo, K. (2005). Management of organizational behavior, Translated by A. Farhangi and H. Safarzadeh, 1stedition, Pooyesh.
 20. Moorhead, G., & Griffin, R. (2008). Organizational behavior, Translated by S.M. Alvani and G. Memarzadeh, 13th edition, Morvarid.
 21. Moghaddam, H.K., Javadi, S., Randhir, T.O., & Kavehkar, N. (2022) A Multi-Indicator, Non-Cooperative Game Model to Resolve Conflicts for Aquifer Restoration. Water Resources Management, 36(14), 5521-5543.
 22. Moghadam, H. M., Karami, G. H., & Bagheri, R. (2022). Hydrogeology and chemo-isotopic characteristics of the deepest qanat in the World, Qasabeh Qanat, East of Iran. International Journal of Hydrology Science and Technology, 13(2), 236-254.
 23. Nadimi, H. (2001). Strategic planning of architecture schools, why and how?, Safa Magazine, 41 (12), 141-126. (In Persian)
 24. Naemani, F. (1979). Development of Feudalism in Iran, Tehran, Kharazmi, 1 vol. (In Persian)
 25. (1982). History of Qom, translated by Hassan bin Ali bin Hassan Abdul Malik Qomi, edited by Seyyed Jalaluddin Tehrani, Hassan bin Muhammad bin Hassan, Tehran, Tos. (In Persian)
 26. Saatsaz, M. (2020). A historical investigation on water resources management in Iran. Environment, Development and Sustainability, 22,1749-1785.
 27. Samsar Yazdi et al. (2013). Presenting a framework for evaluating the destructive effects of development plans on the aqueduct, International Conference on Traditional Knowledge of Water Resources Management. (In Persian)
 28. Siyami, G., Golmohammadi, M., & Talebi, A. (2019). Assessing the risks of aqueducts in urban crisis management (Case Study of Neishabour City). Application of Geography information system and remote sensing in planning, 9(4), 83-97. (In Persian)
 29. Srivastava, P. K., Mohanty, C. S., Pushpangadan, P., & Singh, A. (2005). Stakeholder- based SWOT analysis for successful municipal solid waste management in Lucknow. Waste Management, 25(5), 531-537.
 30. Tongyuan, L., Chao, W., & Lixiang, D. (2018). Fishbone diagram and risk matrix analysis method and its application in safety assessment of natural gas spherical tank. Journal of Cleaner Production, 174, Pages 296-304, ISSN 0959-6526, https: doi.org.10.1016.j.jclepro.2017.10.334.
 31. Yazdani, A. A., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2012). Integration of the fish bone diagram, brainstorming, and AHP method for problem solving and decision making-a case study. Int J Adv Manuf Technol, 63, 651-657. https: doi.org.10.1007.s00170-012-3916-7