درباره نشریه

نشریه تخصصی "مدیریت آب و آبیاری" (مجله کشاورزی سابق) دارای اعتبار علمی - پژوهشی (شماره نامه: 159727/3، مورخ 1391/8/2کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است که از بهار سال 1390 منتشر می گردد.

توجه آنکه نشریه مدیریت آب و آبیاری از انتشار مقالاتی که قبلاً در سایر مجلات یا محافل علمی ارائه شده اند معذور است. همچنین مقالات ارسال شده نباید به طور همزمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند. 

 شناسنامه نشریه 

 ju رتبه علمی: علمی - پژوهشی

ju دوره انتشار: دوفصلنامه

ju موضوع: علوم آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی و هیدرولوژی

ju زبان اصلی: فارسی

ju عنوان کوتاه نشریه: JWIM

ju شاپا چاپی: 2251-6298

ju شاپا الکترونیکی: 9575-2382

ju تاریخ شروع اعتبار: 91/8/2

ju اولین شماره منتشر شده: دوره 11 شماره 2 پاییز 1388

ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

ju محل انتشار: انتشارات دانشگاه تهران

ju سامانه مدیریت نشریه: سیناوب

ju سایت اختصاصی نشریه: http://jwim.ut.ac.ir

ju رایانامه (ایمیل) سردبیر: banihabib@ut.ac.ir

ju رایانامه (ایمیل) مدیر داخلی: jwim@ut.ac.ir

 

از تاریخ 91/10/1 در این نشریه مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شوند.