اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلام عباس اکبری

زراعت و اصلاح نباتات دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ghakbariut.ac.ir

سردبیر

محمد ابراهیم بنی حبیب

عمران - منابع آب استاد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

banihabibut.ac.ir
021-36040906

اعضای هیات تحریریه

تیمور سهرابی

آبیاری و زهکشی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

tmsohrabiyahoo.com

علی رضا مساح بوانی

تغییر اقلیم در منابع آب دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

armassahyahoo.com
021-36040906

محمود شفاعی بجستان

هیدرولیک استاد، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

m_shafaiyahoo.com
0611-3330635

علی سلاجقه

آبخیزداری استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

salajeghut.ac.ir

مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد، دانشگاه تبریز

mzarghamitabrizu.ac.ir
04133344287

امید بزرگ حداد

عمران - منابع آب استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

obhaddadut.ac.ir
09121020756

هوشنگ قمرنیا

آبیاری و زهکشی استاد، دانشگاه رازی

hghamarniarazi.ac.ir
08338378008

سید مهدی هاشمی شاهدانی

مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

mehdi.hashemyut.ac.ir
021-36040906

عبدعلی ناصری

آبیاری و زهکشی استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

abdalinaseriscu.ac.ir

جمال محمد ولی سامانی

هیدرولیک استاد، گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

j_samani2003yahoo.com
021-44196522

عبدالمجید محمدیان

عمران - منابع آب Professor, University of Ottawa

majid.mohammadianuottawa.ca

Oner Cetin

آبیاری و زهکشی Professor, Dicle University

oner_cetinyahoo.com

Umut Turker

عمران - منابع آب Associate Professor, Eastern Mediterranean University

umut.turkeremu.edu.tr

مدیر داخلی

مریم نوروزی

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

mnorouzi91ut.ac.ir
021-36041089

مدیر اجرایی

میترا تنهاپور

مهندسی منابع آب گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

jwimut.ac.ir
021-36040903