اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی ایزدی دربندی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

aizadyut.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد ابراهیم بنی حبیب

عمران - منابع آب استاد تمام، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

banihabibut.ac.ir
021-36040906

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Professor Oner Cetin

آبیاری و زهکشی Professor, Dicle University

oner_cetinyahoo.com

Professor Abdolmajid Mohammadian

Civil Engineering - Water Resources Professor, University of Ottawa

majid.mohammadianuottawa.ca

Dr. Umut Turker

عمران - منابع آب Associate Professor, Eastern Mediterranean University

umut.turkeremu.edu.tr

اعضای هیات تحریریه

دکتر امید بزرگ حداد

عمران - منابع آب استاد تمام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

obhaddadut.ac.ir
09121020756

دکتر علی سلاجقه

آبخیزداری استاد تمام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

salajeghut.ac.ir

دکتر تیمور سهرابی

آبیاری و زهکشی استاد تمام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

tmsohrabiyahoo.com

دکتر محمود شفاعی بجستان

هیدرولیک استاد تمام، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

m_shafaiyahoo.com
0611-3330635

دکتر مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد تمام، دانشگاه تبریز

mzarghamitabrizu.ac.ir
04133344287

دکتر هوشنگ قمرنیا

آبیاری و زهکشی استاد تمام، دانشگاه رازی

hghamarniarazi.ac.ir
08338378008

دکتر جمال محمد ولی سامانی

هیدرولیک استاد تمام، گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

j_samani2003yahoo.com
021-44196522

دکتر علی رضا مساح بوانی

تغییر اقلیم در منابع آب دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

armassahyahoo.com
021-36040906

دکتر عبدعلی ناصری

آبیاری و زهکشی استاد تمام، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

abdalinaseriscu.ac.ir

دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی

مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

mehdi.hashemyut.ac.ir
021-36040906

دبیر تخصصی

دکتر امید بزرگ حداد

عمران - منابع آب استاد تمام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

obhaddadut.ac.ir
09121020756

دکتر تیمور سهرابی

آبیاری و زهکشی استاد تمام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

tmsohrabiyahoo.com

دکتر مهدی ضرغامی

مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست استاد تمام، دانشگاه تبریز

mzarghamitabrizu.ac

دکتر هوشنگ قمرنیا

آبیاری و زهکشی استاد تمام، دانشگاه رازی

hghamarniarazi.ac.ir

دکتر جمال محمد ولی سامانی

هیدرولیک استاد تمام، گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

j_samani2003yahoo.com
021-44196522

دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی

مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

mehdi.hashemyut.ac.ir
021-36040906

مدیر داخلی

دکتر مریم نوروزی

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

mnorouzi91ut.ac.ir
021-36041089

ویراستار ادبی

مهندس صغرا حسینی

دانشگاه تهران

shosseini1356gmail.com

مدیر اجرایی

مهندس میترا تنهاپور

مهندسی منابع آب گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

jwimut.ac.ir
021-36040903

مدیر وب سایت

مهندس علی محمدی

دانشگاه تهران

jwimut.ac.ir