داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Nosratollah Amanian مهندسی سازه های آبی ) Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
Houshang Ghamarnia Razi university
رضا Lalehzari پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه تهران
Kourosh Mohammadi Senior Hydrogeological Engineer, HLV2K Engineering Limited, Mississauga, ON
حسین ابراهیمی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: سیستم های آبیاری، هیدرولوژی
کیومرث ابراهیمی مهندسی منابع آب استاد دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: مدلسازی منابع آب
حامد ابراهیمیان استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی کرج
حامد ابراهیمیان دانشیار دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: آبیاری سطحی، مدیریت آب کشاورزی
نیاز علی ابراهیمی پاک دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، تخصص: تبخیر/ تعرق/ مدیریت آبیاری مزرعه/ مدل‌سازی گیاهان در شرایط آبیاری استاندارد و کم آبیاری
آزاده احمدی
فرشاد احمدی مهندسی منابع آب گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد مهدی احمدی استادیار، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: سازه های آبی/ مهندسی رودخانه
خالد احمدآلی عضو هیئت علمی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
غلام رضا احمدزاده استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: زمین شناسی/ آب های زیرزمینی
احمد احمدی نیک دانشگاه تهران/ شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
آرش آذری استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
عقیل یاری پژوهشگر دانشگاه مکگیل
عیسی ارجی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
بهمن یارقلی استادیار، تخصص: عمران، محیط زیست، کیفیت آب و محیط زیست
محمد اسماعیل اسدی مهندسی آبیاری و زهکشی پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان، تخصص: منابع آب/ کود آبیاری/ سیستم‌های آبیاری/ کشاورزی دقیق/ مدل‌های گیاهی/ هواشناسی کشاورزی
مراد اسدی مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
رضا اسفنجاری کناری هیئت علمی دانشگاه گیلان
سعید اسلامیان استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص: سیل/ خشکسالی/ مدل‌های آماری/تغییر اقلیم/ استفاده مجدد از پساب
کاظم اسماعیلی دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: سازه‌های آبی/ مهندسی رودخانه
مهدی اسمعیلی ورکی دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: مهندسی رودخانه
افشین اشرف‌زاده استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: مدل¬سازی در هیدرولوژی/ آب¬های زیرزمینی
پریسا سادات آشفته دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی منابع آب دانشگاه تهران
محمد مهدی آقایی دانشجوی دکتری در شرف دفاع از دانشگاه شریف مدیرگروه آب زیرزمینی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
روزبه آقامجیدی مهندسی سازه های آبی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
مهدی اکبری استادیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تخصص: علوم و مهندسی آبیاری
ابوالفضل اکبرپور استادیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: منابع آب و هیدرولوژیست
محمدرضا امداد استادیار بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران
ابراهیم امیری تلکدانی دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
صدیقه انوری مهندسی منابع آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
روح اله اوجی دانشگاه گیلان
حسن اوجاقلو استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
فریبا آوریده وزارت نیرو
حسین بابازاده دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دکترای آبیاری و زهکشی، تخصص: آب و خاک
محمد علی بیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تخصص: بهره وری مصرف آب/ GIS
جلال بازرگان دانشگاه زنجان، گروه عمران، سازه های آبی، سدهای سنگریزه ای هیدرولیک
علی بافکار عضو هیئت علمی
علی باقری گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
مسعود بحرینی مطلق مهندسی منابع آب هیات علمی موسسه تحقیقات آب
بهرام بختیاری عضو هیات علمی، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: هواشناسی/ تغییر اقلیم/ تبخیر و تعرق
سعید برومند نسب اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، تخصص: آبیاری و زهکشی/ زهکشی شهری
امید بزرگ حداد دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: منابع آب/ عمران آب
سینا بشارت استادیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آب و خاک و گیاه، مدل های جذب آب توسط ریشه، انتقال آّب و املاح در خاک،
محمد حسن علی بیگلویی دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: مدیریت آبیاری/ سامانه آب و خاک و گیاه/ طراحی سیستم های آبیاری و مدل های کامپیوتری مختلف در زمینه آبیاری
محمد ابراهیم بنی حبیب دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، تخصص: هیدروانفورماتیک/ مدیریت منابع آب/ مهندسی رودخانه/ هیدرولیک محاسباتی/ سیلاب های واریزه ای
اصغر بهلولی
امید بهمنی دانشگاه بوعلی سینا همدان
امید بهمنی استادیار، دانشگاه بوعلی، گروه مهندسی آب، تخصص: حرکت املاح در خاک/ شوری/ نیترات/ مدیریت آبیاری/ مدل
جواد بهمنش دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
مسعود پارسی نژاد دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: آبیاری و زهکشی
مریم پازکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
جمشید پیری مهندسی آبیاری و زهکشی استادیار، دانشگاه زابل، زابل
نادر پیرمرادیان دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: بهنیه سازی مدیریت مصرف آب
عاطفه پرورش ریزی استادیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: سازه های آبی
لاله پرویز مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مهدی پناهی مهندسی سازه های آبی، مهندسی منابع آب استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: منابع آب
آرش تقی پور زارعی دانشگاه تبریز/ پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
میترا تنهاپور مهندسی سازه های آبی دانشگاه تهران
علیرضا توکلی دانشیار، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تخصص: کم آبیاری، آبیاری تکمیلی، تک آبیاری،
هادی ثانی خانی مهندسی سازه های آبی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان
بهرام ثقفیان استاد، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، تخصص: منابع آب، کاربرد GIS در شبیه سازی هیدرولوژیکی
رضا جاویدی صباغیان مهندسی منابع آب دانشگاه حکیم سبزواری
بهیه جعفری وزارت نیرو دفتر برنامه ریزی کلان آب و ابفا
محمدرضا جلالی
سعید جلیلی هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمد جلینی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، روبروی پلیس راه طرق، ص پ: 488، کدپستی: 91735
عیسی جهانگیر دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آبیاری و زهکشی
محمد حسین جهانگیر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
سامان جوادی دانشگاه تهران
محمدرضا جوادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، تخصص: فرسایش و رسوب/ هیدرولوژی
حسین جوادزاده دانشگاه صنعتی شریف
سامان جواری پیربازاری استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تخصص: آب های زیرزمینی
مهدی جوزی استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
کامران چپی دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه آبخیزداری، تخصص: مدل سازی در هیدرولوژی و حفاظت خاک
بهداد چهره نگار مسئول واحد مطالعات ستاد احیای دریاچه ارومیه
رضا حافظی عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نادر حیدری دانشیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، تخصص: مدیریت منابع آب
احمد حیدریان استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تخصص: مدیریت بهره‌برداری و نگهداری، مدیریت مشارکتی آبیاری، پایش و ارزشیابی
مولود حیدری نیا دانشگاه شهید جمران اهواز
علی رضا حسن اقلی دانشیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سیدمحمد حسینی موغاری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج ایران
امیر حمزه حقی آبی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان
عباس خاشعی سیوکی دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
عباس خاشعی سیوکی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محمدرضا خالدیان استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: اثرات زیست محیطی آبیاری، آلودگی آب
حسین خزیمه نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
پیام خسروی نیا استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه کردستان
داور خلیلی دانشیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: مدیریت منابع آب/ هیدرولوژی آب¬های سطحی/ محاسبات آماری
پیمان دانشکار آراسته دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه مهندسی آب، تخصص: سنجش از دور در منابع آب
پیمان دانش کار آراسته دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فرناز دانشور وثوقی 1- گروه مهندسی عمران، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
کامران داوری دانشیار / دانشگاه فردوسی مشهد
عبداله درزی نفت چالی استادیار، ساری، بلوار دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ص پ: 578، تخصص: زهکشی
مجید دلاور مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
مهدی دلقندی استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتری آبیاری و زهکشی، تخصص: تغییر اقلیم/ مدلسازی گیاهی (رشد)/ آبیاری تحت فشار
یعقوب دین پژوه دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: منابع آب
امیر احمد دهقانی استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب، تخصص: عمران آب
حسین دهقانی سانیج دانشیار، تخصص: آبیاری و زهکشی/ سیستم های نوین آبیاری، مدیریت آبیاری، تبخیر و تعرق، کیفیت آب در کشاورزی
لاله دیوبند هفشجانی مهندسی آبیاری و زهکشی هیات علمی دانشگاه شهید پمران اهواز
مهدی ذاکری نیا دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تخصص: آبیاری و زهکشی
حسین ریاحی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مجید رحیم پور دانشیار، تخصص: هیدرولیک/ مدل‌های آشفته/ هیدرولیک محاسباتی/ روشهای عددی/ مهندسی رودخانه
علی رحیمی خوب دانشیار دانشگاه تهران
زهرا رحیم زاده گروه منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمد رستمی استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تخصص: هیدرولیک، مهندسی رودخانه، مدل های عددی
مهناز رشیدی مهندسی منابع آب دانش آموخته‌ ی دکتری حقوق بین الملل دانشکدة حقوق دانشگاه قم
حامد رضایی موسسه خاک و آب کشور، تخصص: حاصلخیزی خاک/ خاک های شور و قلیا/ آلودگی خاک
حسین رضایی دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: جریان در محیط های متخلخل و روشهای بهینه سازی
عباس رضایی استخروییه کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: کم آبیاری/ سیستم های آبیاری سطحی/ سیستم های آبیاری تحت فشار
وحید رضاوردی نژاد گروه مهندسی آب،دانشگاه ارومیه،
سیده لیلا رضوی طوسی دانشگاه تربیت مدرس
هادی رمضانی دانشیار گروه آبیاری دانشگاه امام خمینی
هادی رمضانی اعتدالی مهندسی آبیاری و زهکشی هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
جواد رمضانی مقدم مهندسی آبیاری و زهکشی استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمدباقر رهنما دانشیار، دانشگاه باهنر کرمان، تخصص: آب های زیرزمینی
عباس روزبهانی دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمد جواد روستا مرکز متحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تخصص: خاکشناسی/ بیولوژی خاک
مجید رئوف مدیر گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی،
حمید زارع ابیانه دانشگاه بوعلی سینا
محمد جواد زارعیان مدیر گروه مدیریت کمی و کیفی حوضه‌های آبریز، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
محمد جواد زارعیان مهندسی منابع آب استادیار، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو
رفعت زارع بیدکی عضو هیات علمی / دانشگاه شهرکرد
کامران زینال زاده استادیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: جریان آب و املاح در محیط متخلخل
شاهرخ زندپارسا دانشیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: فیزیک خاک/ مدل¬های رشد گیاهان/ هیدرولیک
مسعود ساعت ساز دانشگاه زنجان
میثم سالارجزی گروه مهندسی آب دانشگاه گرگان
سعیده سامانی مهندسی منابع آب استادیار موسسه تحقیقات آب
عباس ستوده نیا استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، تخصص: آبیاری
عباس ستوده نیا دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، گروه آبیاری، تخصص: آبیاری
سید مرتضی سیدیان دانشگاه گنبد کاووس
مهدی سرائی تبریزی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم وتحقیقات تهران؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ تهران؛ ایران.
جواد سروریان مهندسی سازه های آبی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
مطهره سعادت پور استادیار گروه آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت
علی سلاجقه استاد گروه علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
همت سلامی دکتری
جابر سلطانی استادیار، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، تخصص: هیدرولیک/ مدیریت منابع آب
مسعود سلطانی دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب
علی رضا سلطانی نودشکی استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص: روش‌های آبیاری (سطحی)/ برنامه‌ریزی و مدیریت آب در مزرعه/ هیدرولوژی/ کمّی‌سازی خشکسالی
تیمور سهرابی مهندسی آبیاری و زهکشی استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی,گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: مدیریت آب آبیاری
مسعود شاکرمی مهندسی منابع آب گروه علوم و مهندسی آب، دانشگده کشاورزی، دانشگاه لرستان
نازنین شاه کرمی گروه عمران، دانشگاه اراک
علی شاهنظری دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
کاظم شاهوردی مهندسی سازه های آبی استادیار گروه مهندسی آب- گرایش سازه های آبی- دانشگاه بوعلی سینا
سمیه شیرزادی لسکوکلایه استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری
حسین شریفان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب
محمود شفاعی بجستان استاد، دانشگاه شهید چمران، تخصص: عمران آب/ مهندسی رودخانه/ هیدرولیک
علیرضا شکوهی عضو هیئت علمی
علی شهبازی سازمان آب وبرق خوزستان
محمدرضا شهبازبگیان مهندسی منابع آب استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس
علی شهیدی دانشیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: اثر توام شوری و کم آبیاری بر عملکرد
مجتبی شوریان دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
سینا صادق فام استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه مراغه
حمیدرضا صفوی
حمیدرضا صفوی مهندسی منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهلن
امیر صمدی دکترای سازه های آبی. دانشگاه بین المللی قزوین
سعید صمدیان فرد هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسین صمدی بروجنی دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: سازه های آبی
علی نقی ضیایی استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: هیدرولیک محاسباتی/ آب های زیرزمینی
میرخالق ضیاء تباراحمدی استاد ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص:زهکشی
مهدی ضرغامی دانشگاه تبریز، تخصص: مدیریت آب
سروش طالبی اسکندری مهندسی منابع آب پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف, تهران
عبداله طاهری تیزرو همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب،
سید حسن طباطبائی دانشیار، دانشگاه شهرکرد، تخصص: آلودگی آب و خاک/ آ¬ب¬های زیرزمینی/ استفاده از پساب در آبیاری
عبدالرضا ظهیری استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب، تخصص: آبیاری و زهکشی
علی اکبر عباسی دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، تخصص: هیدرولیک، مهندسی رودخانه
فریبرز عباسی استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمد عبداللهی پور گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
عبدالنبی عبده کلاه‌چی استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تخصص: عمران آب/ آب زیرزمینی
علی اکبر عزیزی موسسه خاک و آب کشور، تخصص: نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری گیاهان/ کم آبیاری/ آب و کود/ فیزیک آب خاک/ کارایی و بهره وری استفاده از آب،
محمد عزیزی پور
امین علیزاده استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آبیاری
علیرضا عمادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دکترای سازه های ابی، تخصص: سازه های آبی (هبدرولیک و رسوب)، مدل سازی و مدیریت شبکه های آبیاری،
پرویز فتحی استادیار، گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان، تخصص: آبیاری و زهکشی
فرشاد فتحیان دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مسعود فریادی هیدرولوژی استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معصومه فراستی دانشگاه رازی
صائب فرجی گزوه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
بهمن فرهادی بانسوله استادیار، دانشگاه رازی کرمانشاه، تخصص: مدل¬های شبیه سازی رشد گیاه
مهدی فصیحی مرکز برنامه ریزی استراتژیک ریاست جمهوری
محمد فیضی موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، تخصص: مدیریت شوری منابع خاک و آب/اصلاح اراضی/ آبیاری (فیزیک خاک)/ تحمل به شوری گیاهان/ روابط خاک و آب
کورش قادری استادیار، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: ژنتیک الگوریتم، سازه های آبی، منابع آب
مجتبی قیاسی گروه اقتصاد دانشگاه ملایر
علی قائمی دانشیار، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آبیاری و زهکشی/هیدرولیک، آبیاری تحت فشار
محمد اقبال قبادی
مختار قبادی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
محمد قبائی سوق کارشناس منابع آب/شرکت مدیریت منابع آب ایران
حسام قدوسی دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: هیدرولیک/ بهینه سازی شبکه های آبیاری/ مهندسی رسوب
محمد علی قربانی دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: هیدرولوژی، منابع آب
مهدی قیصری استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آبیاری/ مدل های گیاهی
بیژن قهرمان استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، تخصص: فیزیک خاک/ منابع آب/ هیدرولوژیآب¬های سطحی/ بهینه¬سازی/ توابع تولید/ طراحی شبکه اندازه گیری
نوذر قهرمان دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تخصص: هواشناسی کشاورزی
حسام کابلی
کامی کابوسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه کشاورزی، تخصص: هیدرولوژی/ هواشناسی/ کیفیت آب/ مدیریت آب در مزرعه/ سیستم های آبیاری
حمید کاردان مقدم هیات علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
علیرضا کیانی دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، تخصص: آبیاری و زهکشی
امین کانونی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، تخصص: سازه های آبی
عباس کاویانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
عباس کاویانی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حامد کتابچی استادیار، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
بختیار کریمی مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه کردستان
مرتضی کریمی مهندسی سازه های آبی، مهندسی منابع آب پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان گروه پایش منابع آب
نعمت الله کریمی مهندسی منابع آب استادیار، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
فاطمه کشیری کلائی مهندسی منابع آب گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده مهندسی زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدحسین گلمحمدی
لیلا گودرزی دانش آموخته دکتری - دانشگاه تهران
سید علیرضا گوهری استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید گوهری دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: مهندسی رودخانه/ مهندسی رسوب/ CFD
علیرضا گوهری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
عبدالمجید لیاقت استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آب، تخصص: آب و خاک/ محیط زیست و مدلینگ
جعفر مامی زاده ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: سازه های آبی/ هیدرولیک/ هیدرولیک رسوب
جعفر مامی زاده گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران
اسداله محسنی موحد دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: مهندسی آب
علی محمدی دانشگاه تهران
محمود محمدرضاپور طبری استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
مهدی محمدی قلعهنی دانشجوی دکترا / گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
مهدی محمدی قلعه نی دانشگاه اراک
جمال محمد ولی سامانی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: هیدرولیک
مه رشک میدانی استادیار، تخصص: مکانیک خاک/ میکرومکانیک محیط‌های متخلخل
سعید مرید دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد میرزایی اصلی دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: آبیاری و زهکشی/
علی رضا مساح بوانی دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آب، تخصص: تغییر اقلیم در مهندسی منابع آب
ابوالفضل مساعدی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، تخصص: منابع آب/ هیدرولوژی/ هیدرولیک و هیدرولوژی رسوب/ خشکسالی/ سیل
محمود مشعل دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، تخصص: سازه های هیدرولیکی
علی مشهدی هیدرولوژی دانشیار گروه حقوق بین الملل
رئوف مصطفی‌زاده هیدرولوژی گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی مظاهری هیات علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
محبوبه معتمدنیا مدل­ سازی هیدرولوژی، مدل های هوشمند، فرسایش و رسوب مدل­ های بارش رواناب و همچنین مدیریت حوزه های آبخیز
مه نوش مقدسی استادیار، دانشگاه اراک، تخصص: مدیریت منابع آب، بهینه سازی
آرش ملکیان دکتری، دانشگاه تهران
راحله ملکیان مهندسی آبیاری و زهکشی پژوهشگر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، اتاق ایران، تهران
بهرام ملک محمدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اصغر منتظر دانشیار، پردیس ابوریحان، گروه آبیاری و زهکشی، تخصص: بهینه¬سازی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی
محمد جواد منعم دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی و مدیریت آب، تخصص: منابع آب/ شبکه های آبیاری
سید حسین مهاجری مهندسی منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمدحسین مهدیان مدیر کل دفتر برنامه ریزی پژوهشی
علی مهدوی مهندسی سازه های آبی دانشگاه اراک
آرزو نازی قمشلو مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
محمد ناظری تهرودی مهندسی منابع آب دکتری منابع آب دانشگاه بیرجند
محمد نظری دانشگاه شهید بهشتی
سارا نظیف مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده فنی، دانشگاه تهران
هرمز نقوی کرمان، جاده تهران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، تخصص: فیزیک خاک های شور و قلیا و اصلاح خاک/ کیفیت آب
جعفر نیکبخت دانشیار، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: کم آبیاری/ زهکشی
محمدرضا نیک پور مهندسی سازه های آبی گروه مهندسی آب - دانشگاه محقق اردبیلی
محد حسین نیک سخن
سامان نیک مهر گروه مهندسی آب، دانشگاه کردستان
محمدرضا نیکو دانشیار بخش مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
مریم نوابیان استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: اثرات زیست محیطی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (کیفیت آب، آبیاری و زهکشی)
حامد نوذری استادیار، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: هیدرولوژی و منابع آب
حمیده نوری مهندسی آبیاری و زهکشی دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،
روح الله نوری دانشگاه تهران
یونس نوراللهی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا نوری امامزاده‌ئی دانشیار، دانشگاه شهرکرد، تخصص: مدل‌سازی گیاهی و تنش‌های آبی مباحث نوین در زهکشی
علی اکبر نوروزی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سید مهدی هاشمی دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران تخصص: سازه های آبی زمینه های تحقیقاتی: ارزیابی عملکرد سامانه
سید ابراهیم هاشمی گرم دره مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان-گروه مهندسی آب
ابوطالب هزارجریبی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تخصص: آبیاری و زهکشی
آزاده همتی
افشین هنربخش مرتع و آبخیزداری - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه شهرکرد
مریم وراوی پور مهندسی آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
شادمان ویسی مهندسی آبیاری و زهکشی بخش آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
حسین یوسفی مهندسی منابع آب گروه مهندسی منابع آب، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مریم یوسفی دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان
علیرضا وطن‌خواه استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آب، تخصص: سازه¬های آبی، شبکه های آبیاری
محمد ولی پور