اهداف و چشم انداز

نشریه تخصصی "مدیریت آب و آبیاری" با هدف اشاعه پژوهش های بنیادی در عرصه های علوم آبیاری، زهکشی و هیدرولوژی برای ارائه راهکارهای سودمند مدیریت آب در مزرعه، مدیریت آب در حوزه آبخیز، مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی منتشر می شود. در این نشریه یافته های نویسندگان به شکل مقاله های پژوهشی، نظری و تحلیلی به زبان فارسی منتشر می گردد.