اهداف و چشم انداز

نشریه تخصصی "مدیریت آب و آبیاری" با هدف اشاعه پژوهش های بنیادی در عرصه های مدیریت منابع آب (سطحی و زیرزمینی)، مدیریت عرضه یا تقاضای آب کشاورزی، مدیریت آب در مزرعه، مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت رواناب سطحی، راهکارهای سودمند برای مدیریت جامع منابع آب ارائه می­ دهد. در این نشریه یافته های نویسندگان به شکل مقاله های پژوهشی، نظری، تحلیلی و مروری به زبان فارسی با خلاصه انگلیسی منتشر می­ گردد.