تماس با ما

  پل های ارتباطی با نشریه:

 

 نشانی: تهران، پاکدشت، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

کدپستی: 3391653755

رایانامه (ایمیل) سردبیر:  monem_mj@modares.ac.ir

رایانامه (ایمیل) مدیر اجرایی: mitratanhapour@ut.ac.ir 

 

توجه: مسئول مکاتبات با مجله شخص نویسنده مسئول مقاله است و فرآیند پیگیری از طریق ارسال پیام از تارنمای مجله (پورتال مجله) می باشد.

 


CAPTCHA Image