بر اساس نویسندگان

آ

 • آبابایی، بهنام [1] 1. دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران. 2. مرکز تحقیقات و توسعه، سازمان اتکا.
 • آبابایی، بهنام [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • آبابایی، بهنام [1] دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج - ایران.
 • آجرلو، محمد جعفر [1] استادیار گروه جغرافیای نظامی، دانشگاه جامع امام‌حسین(ع)
 • آخونی پورحسینی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزاد، نسرین [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب
 • آزاد، نسرین [1] دانشگاه ارومیه
 • آزادی، مجید [1] پژوهشکده هواشناسی
 • آزادگان، بهزاد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • آزادگان، بهزاد [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • آشفته، پریساسادات [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

ا

 • ابراهیمی، حسین [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، تهران،‌ایران
 • ابراهیمی، کیومرث [1] استاد دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: مدلسازی منابع آب
 • ابراهیمی، کیومرث [1] استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، کیومرث [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • ابراهیمی، کیومرث [2] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، کیومرث [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدۀ مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران - ایران.
 • ابراهیمی، میلاد [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ابراهیمی، هادی [1] کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیمی پاک، نیاز [1] استادیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کرج - ایران
 • ابراهیمی پاک، نیازعلی [1] دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ابراهیمی پاک، نیاز علی [1] دانشیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ابراهیمی پاک، نیاز علی [1] دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، تخصص: تبخیر/ تعرق/ مدیریت آبیاری مزرعه/ مدل‌سازی گیاهان در شرایط آبیاری استاندارد و کم آبیاری
 • ابراهیم زاده، علی [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • احمدی، تارخ [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکدة آب و خاک، دانشگاه زابل
 • احمدی، حامد [1] دانشگاه لرستان
 • احمدی، شادی [1] کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • ایران پور، مینا [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • ایراندوست، محسن [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • ایراندوست، محسن [1] کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • ایران دوست، محسن [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ فنی و کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
 • اردلانی، حسین [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم و مهندسی آب، تهران، ایران
 • ارشد، صالح [1] استادیار، گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • ایزدپناه، زهرا [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • ایزد پناه، زهرا [1] استادیار دانشکدۀ مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • استواری، یاسر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
 • اسدی، رسول [1] دانشجوی دکتری، آّبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • اسدی، رسول [1] مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اسدی، رسول [1] مدس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اسدی، علی [1] گروه مدیریت و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اسدزاده شرفه، حبیبه [1] سازمان جهاد کشاورزی اردبیل - اردبیل - ایران
 • اسلامیان، سعید [1] دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده کشاورزی – گروه مهندسی آب- دانشیار
 • اسماعیلی اول، محمد [1] دانشجوی کارشناسی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسماعیلی ساری، عباس [1] هیات علمی/دانشگاه تربیت مدرس
 • اسماعیلی موخر فردویی، محمد علی [1] گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج ایران
 • اسمعیلی، مریم [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • افاضاتی، محسن [1] کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ فنی و کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران
 • افتخاری، مرتضی [1] استادیار پژوهشکدة منابع آب، مؤسسة تحقیقات آب، تهران – ایران
 • افراسیاب، پیمان [1] دانشیار گروه آب، دانشکدة آب و خاک، دانشگاه زابل
 • افراسیاب، پیمان [1] دانشگاه زابل - دانشکده آب و خاک
 • اقبالی، جمشید [1] گروه مدیریت و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اقبال قبادی، محمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه
 • اکبری، الهام [1] کارشناس ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه.
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار مؤسسۀ تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی
 • اکبری، ناصر [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • اکبرپور، امید علی [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • اکبری نودهی، داود [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه آبیاری، قائم شهر، ایران
 • اکبری نودهی، داود [1] عضو هیات علمی دانشگاه
 • اگدرنژاد، اصلان [1] استادیار گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • اگدر نژاد، اصلان [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واخد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
 • امامی فی، سعید [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • امید، محمدحسین [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
 • امداد، محمدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران
 • امیری، ابراهیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • امیری، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • اندرزیان، بهرام [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • انصاری، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران

ب

 • بابازاده، حسین [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب، تهران، ایران
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دکترای آبیاری و زهکشی، تخصص: آب و خاک
 • بابازاده، حسین [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم و مهندسی آب، تهران، ایران
 • بیابانی، عباس [1] گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، گلستان، ایران.
 • بازگیر، سعید [1] دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • بانژاد، حسین [1] دانشیار قطب علمی مدیریت کم آبیاری و آب های نامتعارف ، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بختیاری، بهرام [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • بخشوده، میترا [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • براتی مقدم، مریم [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد گروه سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • براخاصی، فخرالدین [1] کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
 • برزگر، عبدالرحمان [1] استاد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد دزفول
 • برومندنسب، سعید [1] گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومندنسب، سعید [1] استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومندنسب، سعید [1] استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومند نسب، سعید [1] استاد دانشکدۀ مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • برومند نسب، سعید [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکدة مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بزرگ حداد، امید [1] استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بشارت، سینا [1] استادیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: آب و خاک و گیاه، مدل های جذب آب توسط ریشه، انتقال آّب و املاح در خاک، هیدرولیک محیط متخلخل
 • بشارت، سینا [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • بشی پور، مریم [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران
 • بصیری، مهسا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی
 • بصیری، مهسا [1] دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • بیگی هرچگانی، حبیب اله [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد – ایران
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم [1] استاد، گروه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم [1] استاد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت – ایران
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم [1] گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • بهبهانی، محمودرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • بهبهانی، محمودرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • بهرامی نژاد، صحبت‌اله [1] دانشیار گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • بهمنش، جواد [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
 • بهمنش، جواد [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب
 • بهمنش، جواد [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

پ

 • پارسی نژاد، مسعود [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده علوم آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پاک پرور، مجتبی [1] استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز
 • پیری، حلیمه [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
 • پیری، حلیمه [2] گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
 • پیرصاحب، مقداد [1] عضو هیئت علمی
 • پیرصاحب، مقداد [1] استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • پیر صاحب، مقداد [1] دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • پیرنیا، سید پویان [1] کارشناس ارشد مهندسی ساز ههای آبی، گروه ساز ههای آبی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • پرندین، محمدامین [1] دانشجوی دکترای آبیاری دانشگاه تبریز
 • پرهیزکاری، ابوذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • پرهمت، جهانگیر [1] دانشیار پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران - ایران.
 • پوررضا بیلندی، محسن [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • پورغلام آمیجی، مسعود [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • پورمنصور، سمانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

ت

 • تافته، آرش [1] استادیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ترابی، منوچهر [1] عضو هیأت علمی مؤسسۀ تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان – ایران
 • ترنیان، فرج الله [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
 • تقوائیان، صالح [1] استادیار، بخش بیوسیستم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، استیلواتر، امریکا
 • توشیح، وفا [1] مربی، بخش آب و خاک، مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان، سنندج
 • توکلی، علیرضا [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان، شاهرود - ایران

ج

 • جاوید، محمدجواد [1] گروه مدیریت و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جرعه نوش، محمدهادی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • جعفری، رویا [1] گروه آموزشی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، فاطمه [1] کارشناس پژوهشی پژوهشکدة منابع آب، مؤسسة تحقیقات آب، تهران – ایران
 • جعفری، نیلوفر سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • جعفری زاده، مریم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه
 • جلیلی، زهرا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی در گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
 • جلیلی، زهرا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • جلینی، محمد [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • جمالی، صابر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جمالی، صابر [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • جمشیدی، شروین [1] دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران
 • جنوبی، رزا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • جنوبی، رزا [1] کارشناس ارشد گرایش آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه
 • جوادی، سامان [1] استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • جوادی، سامان [1] استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • جوانی، حمید رضا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 • جورونی، الهام [1] دانش آموخته کارشناس ارشد علوم و مهندسی خاک
 • جورونی، الهام [1] دانش آموخته کارشناس ارشد علوم و مهندسی خاک، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • جوزی، مهدی [1] استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چ

 • چیت ساز، نسترن [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • چمنی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

ح

 • حاتمیان، لیلا [1] گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حاجی آقابزرگی، حمیدرضا [1] بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، ایران
 • حیدری، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حیدری، نادر [1] استادیار بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
 • حیدریان، احمد [1] استادیار پژوهش، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران - ایران
 • حسنی، یوسف [1] پژوهش گر، دفتر اقتصاد و بهره وری آب و آبفا، وزارت نیرو، تهران
 • حسن اقلی، علیرضا [1] دانشیار موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی
 • حسینیان، سید حمزه [1] گروه اکواوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • حسینیان، سید حمزه [1] دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • حسن پور، فرزاد [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • حسین زاده، زینب [1] دانشجوی دکتری مهندسی سازه‌های آبی، گروه سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران.
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه – ایران.
 • حسین نژاد، اکرم [1] کارشناس ارشد مهندسی آب- زهکشی، انشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • حسین نژاد میر، اکرم [1] گروه مهندسی اب- دانشکده کشاورزی - دانشگاه لرستان-ایران
 • حقی زاده، علی [1] گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
 • حقیقتی، بیژن [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد
 • حمدی احمدآباد، یاسر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
 • حویزاوی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

خ

 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاشعی سیوکی، عباس [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 • خاکباز، حامد [1] دانش آموخته آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خدادادی، سیف الله [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
 • خدادادی دهکردی، داود [1] استادیار گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • خداوردی، محبوبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • خیرابادی، علی [1] کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند
 • خرسند، افشین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • خیری شلمزاری، کبری [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خرمی وفا، محمود [1] استادیار، گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • خسرایی، احمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • خسروی، حدیٍث [1] کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • خلدی رضائی، آزاده [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

د

ذ

ر

 • راشکی، پریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
 • رجا، امید [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رجایی، طاهر [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • رجائی، فاطمه [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • رجب، رجب [1] استاد، مرکز اکولوژی و هیدرولوژی، والینگفورد، انگلستان
 • رجبی سرخنی، مصطفی [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران
 • رحمانی ثقیه، جواد [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز – ایران.
 • رحیم پور، مجید [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • رحیمی خوب، حدثیه [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، ایران
 • رحیمی خوب، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رحیمی خوب، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
 • رحیمی خوب، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • ریزی، سعید [1] شهرکرد- دانشگاه شهرکرد
 • رزاقی، فاطمه [1] استادیار، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز / عضو هیات علمی، مرکز مطالعات خشکسالی
 • رسول زاده، علی [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکدۀ فناوری کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • رسول‌زاده، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
 • رضایی، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • رضایی استخروییه، عباس [1] استادیار، بخش مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • رضایی استخروییه، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رضایی استخروییه، عباس [2] کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: کم آبیاری/ سیستم های آبیاری سطحی/ سیستم های آبیاری تحت فشار
 • رضایی مقدم، حسن [1] گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • رضاوردی نژاد، وحید [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • رضاوردی نژاد، وحید [1] دانشیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب تخصص: آبیاری و زهکشی
 • رضاوردی نژاد، وحید [1] دانشیار گروه مهندسی آب، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضاوردی نژاد، وحید [1] داتشگاه ارومیه
 • رضوی، وحیده سادات [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رضوانی، سید وحیدالدین [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج - ایران
 • رضوی طوسی، سیده لیلا [1] پژوهشگر(فوق دکترا) دانشگاه تربیت مدرس
 • رضوی طوسی، سیده لیلا [1] دانشجوی فوق‌دکتری، گروه سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • رفعتی، مریم [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • رمضانی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رمضانی اعتدالی، هادی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، ایران
 • روزبهانی، عباس [1] استادیار گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • روزبهانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • روشنگر، کیومرث [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • رئوف، مجید [1] گروه مهندسی آب - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - ایران

ز

 • زارعی، قاسم [1] استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، کرج، البرز
 • زارع ابیانه، حمید [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • زارع میرک آباد، ریحانه [1] دانشگاه تهران
 • زبردست، سونیا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • زرین بال، محمد [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقبقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • زلقی، آناهیتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • زندپارسا، شاهرخ [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز – ایران

س

 • سیاری، ساره [1] دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • سیاری، نسرین [1] کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
 • ساسانی، شهریار [1] استادیار، بخش زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران
 • ساسانی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • سامانی، جمال محمد ولی [1] استاد گروه مهندسی سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سپاسخواه، علیرضا [1] استاد، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز / عضو هیات علمی، مرکز مطالعات خشکسالی
 • ستاری، محمدتقی [1] دانشگاه تبریز
 • ستوده نیا، سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • ستوده نیا، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین - ایران.
 • ستوده نیا، عباس [1] دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، گروه آبیاری، تخصص: آبیاری
 • ستوده‌نیا، عباس [1] دانشیار دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • سجادی، فراست [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • سجادی، فراست [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • سجودی، زینب [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران.
 • سیدجواد، میناسادات [1] کارشناس ارشد دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، پاکدشت ، ایران.
 • سیدجواد، میناسادات [1] کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • سرائی تبریزی، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب، تهران، ایران
 • سعادت، سعید [1] استادیار مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب،کرج، ایران
 • سعادتی، حسین [1] گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • سعیدی، قدرت الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سعیدی نیا، مهری [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. خرم آباد، ایران.
 • سعیدی نیا، مهری [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.
 • سیفی، اکرم [1] دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران
 • سقائیان‌نژاد، سید حسین [1] مربی گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلامی، همت [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، گروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران- ایران
 • سلطانی، جابر [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
 • سلطانی، جابر [1] استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلطانی، مسعود [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • سلطانی محمدی، امیر [1] دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سلگی، عیسی [1] دانشگاه ملایر
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] دانشگاه گرگان
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] هیات علمی//دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سهرابی، تیمور [1] استاد
 • سهرابی، تیمور [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران.
 • سهرابی، تیمور [1] به‌ترتیب، استادیار و استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج - ایران.
 • سهرابی، تیمور [2] استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی,گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: مدیریت آب و آبیاری
 • سهرابی، تیمور [1] استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، ایران
 • سهرابی، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ش

 • شاهنظری، علی [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری- ایران
 • شاه نظری، علی [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
 • شیخ، جواد [1] گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • شیخ، واحدبردی [1] عضو هیئت علمی گروه آموزشی آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفی، محمد باقر [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شریف آذری، سلمان [1] مربی گروه مهندسی آب، دانشکدة آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • شریفان، حسین [1] استادیار گروه مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفان، حسین [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آب، تخصص: آبیاری و زهکشی
 • شریفان، حسین [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تخصص: آبیاری و زهکشی
 • شریفان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفان، حسین [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریفی پور، مجید [1] دانشگاه لرستان
 • شیروانی، مهران [1] دانشیار گروه مهندسی خاکشناسی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شفاعی بجستان، محمود [1] استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • شفائی، امیرحسین [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران - ایران
 • شفیعی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • شفیعیون، الهام [1] دانشجوی سابق کارشناس ارشد گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران
 • شمسعلی، لیلا [1] گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، گلستان، ایران
 • شهبازخانیا، الهام [1] دانشگاه
 • شهیدی، علی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهیدی، علی [1] دانشیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری، تخصص: اثر توام شوری و کم آبیاری بر عملکرد
 • شهیدی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • شهمراد، صداقت [1] گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه تبریز

ص

ض

 • ضرغامی، مهدی [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران و پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ط

 • طباطبائی، سید حسن [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • طلیعی، فاختک [1] گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، گلستان، ایران
 • طهماسبی، رمضان [1] استادیار، گروه مهندسی آب، مؤسسۀ آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران- ایران

ع

غ

 • غزالی، محبوبه [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • غفاری، مسعود [1] کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
 • غفوری خرانق، سمانه [1] دانشجوی دکتری منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • غلامی، زهره [1] دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
 • غلامیان، سید محسن [1] کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب

ف

 • فاخری فرد، احمد [1] دانشگاه تبریز-استاد گروه منابع آب
 • فتاحی، نظیر [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکدة علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فتاحی، نظیر [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فتاحی، نظیر [1] عضو هیئت علمی
 • فتحی، پرویز [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • فتحی، پرویز [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج - ایران
 • فتوکیان، محمد حسین [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد، تهران – ایران. دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران - ایران.
 • فراستی، معصومه [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران , استادیار دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • فرزام نیا، مسعود [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اصفهان
 • فرساد، فروغ [1] استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرمانی فرد، میلاد [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران
 • فرمانی‌فرد، میلاد [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فرهادی بانسوله، بهمن [1] استادیار، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فیضی، محمد [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ایران
 • فضل الهی، هاجر [1] گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهرکرد
 • فکوری دکاهی، بهمن [1] دانشگاه تربیت مدرس

ق

 • قادری، کورش [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • قاسمی، احمدرضا [1] شهرکرد- دانشگاه شهرکرد
 • قائدی، سعید [1] دانشجوی دکتری دانشگاه زابل
 • قائمی، علی [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز – ایران
 • قائمی، علی [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران
 • قائمی، علی اصغر [1] دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، ایران
 • قبادی، محمد اقبال [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران
 • قبادی، مختار [1] دانشیار گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قبادی، مختار [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی
 • قبادی، مختار [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
 • قبادیان، رسول [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • قبادی نیا، مهدی [1] دانشگاه شهرکرد، تخصص: زهکشی و آبیاری سطحی
 • قبائی سوق، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قربانی، محمد علی [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • قربانی نصرآباد، قربان [1] استادیار مؤسسة تحقیقات پنبة کشور
 • قربانی واقعی، حجت [1] گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس
 • قره خانی، مریم [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز.
 • قیصری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران
 • قیصری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران
 • قیصری، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران
 • قیصری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران.
 • قیصری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قیصری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • قلی زاده، مصطفی [1] استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قمرنیا، هوشنگ [5] استاد، دانشگاه رازی، تخصص: آبیاری
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قمرنیا، هوشنگ [1] دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه - ایران
 • قمرنیا، هوشنگ [1] دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه
 • قمرنیا، هوشنگ [1] دانشیار گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قمرنیا، هوشنگ [2] دانشیار، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران
 • قمرنیا، هوشنگ [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی
 • قمرنیا، هوشنگ [1] دانشگاه رازی
 • قمرنیا، هوشنگ [1] استاد مدرس گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
 • قنبریان علویجه، بهزاد [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • قهرمان، بیژن [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قهرمان، بیژن [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی - ایران

ک

 • کاراتدیش، فاطمه [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
 • کاراندیش، فاطمه [1] دانش¬آموخته دکتری، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • کاراندیش، فاطمه [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • کاردان مقدم، حمید [1] دانشجوی دکتری منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • کاردان مقدم، حمید [1] کارشناس پژوهشی، مؤسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو
 • کاغذلو، عبدالصمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • کامبخش، مجید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • کامرانی، جواد [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • کیانی، آرمان [1] گروه مهندسی آبخیزداری،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ملایر
 • کاویانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • کرمی، صباح [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • کریمی اورگانی، حبیب [1] دانشجوی دکتری، گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • کریمی‌راد، ایمان [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
 • کلانتری، خلیل [1] گروه مدیریت و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کمال، علی رضا [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • کمالی، بهنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین - ایران
 • کمالی، پیام [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کهریزی، دانیال [2] کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

گ

 • گلدانی، مرتضی [1] دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گنجی مقدم، ابراهیم [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • گودرزی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران - آب، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران - ایران

ل

 • لیاقت، عبدالمجید [3] استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آب، تخصص: آب و خاک/ محیط زیست و مدلینگ
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه آبیاری وآبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده علوم آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • لیاقت، عبدالمجید [1] کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
 • لرستانی، مهناز [1] کارشناس ارشد

م

 • مأمن پوش، علیرضا [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان - بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • متانت، معصومه [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • متشرع زاده، بابک [1] استاد
 • مجیدی، محمد مهدی [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران
 • محبوبی، محمدرضا [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محرابیان، سروش [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمدی، حسین [1] دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • محمدی، علی [1] گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • محمدی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی، فاطمه [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • محمدخانی، عبدالرحمان [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • محمدی قلعه نی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • محمدی قلعه نی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
 • محمدی میریک، علی اکبر [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • محمدولی سامانی، جمال [1] استاد گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • محمدولی سامانی، جمال [1] استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • محمدولی سامانی، جمال [1] استاد، گروه سازه های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران
 • محمد ولی سامانی، جمال [1] استاد گروه مهندسی سازه های آبی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • محمد ولی سامانی، جمال [1] استاد و مدیر گروه سازه های آبی داشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • محمد ولی سامانی، جمال [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • محمد ولی سامانی، جمال [1] مدیر گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
 • میخک بیرانوند، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدۀ مهندسی علوم آب، ایران
 • میری، الهام [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه
 • میرابوالقاسمی، سیده بهناز [1] دانشگاه شهرکرد
 • مرادیان، مرضیه [1] مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان. خرم آباد.
 • میرازیی، فرهاد [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، ایران
 • میران زاده، مختار [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • میربلوچ، محمدحنیف [1] دانشگاه زابل
 • میرزایی، مژگان [1] دانشگاه ملایر
 • میرزایی اصلی، فرهاد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • میرزایی اصلی، فرهاد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران.
 • میرزایی اصلی، فرهاد [1] به‌ترتیب، استادیار و استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج - ایران.
 • میرزایی اصلی، فرهاد [1] دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: آبیاری و زهکشی/
 • میرزایی اصلی، فرهاد [1] دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، تخصص: آبیاری و زهکشی/ آبیاری قطره ای.مدیرت شبکه آبیاری و زهکشی
 • میرزایی اصلی، فرهاد [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • میرزایی تختگاهی، حسین [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • میرزایی تختگاهی، حسین [1] دکتری، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • میرزایی تختگاهی، حسین [1] کرمانشاه، دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب
 • میرزائی، قاسم [1] کارشناس ارشد سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مرزی نوحدانی، مریم [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • میرلطیفی، سید مجید [1] دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • میرلطیفی، سید مجید [1] دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران
 • میرلطیفی، مجید [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • میرلوحی، آقا فخر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • میزائی تختگاهی، حسین [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • مساح بوانی، علی رضا [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • مساح بوانی، علی رضا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • مساح بوانی، علی رضا [1] دانشیار گروه مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران.
 • مساح بوانی، علی رضا [1] هیات علمی/دانشگاه تهران
 • مساح بوانی، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت- ایران
 • مساح بوانی، علیرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • مساعدی، ابوالفضل [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد – ایران
 • مستشاری، مهرزاد [1] استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، قزوین - ایران
 • مسعودی، سید علی رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج – ایران
 • مسگرباشی، موسی [1] دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مشعل، محمود [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • مشعل، محمود [2] استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • مشعل، محمود [1] دانشیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، پاکدشت، ایران
 • مشعل، محمود [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.
 • مشعل، محمود [1] دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • مشعل، محمود [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • مظاهری، مهدی [1] استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مظاهری، مهدی [1] استادیار گروه سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • مظاهری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مظاهری، مهدی [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • معز اردلان، محمد [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • مقدمنیا، علیرضا [1] دانشگاه تهران
 • مقیمی، ابتهاج [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج
 • ملکی، عباس [1] استادیار دانشکدۀ مهندسی کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران
 • ملکی، عباس [2] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • ملکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • ملکی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • ملکی، عباس [1] مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان. خرم آباد.
 • ملکیان، آرش [1] دانشگاه تهران
 • ملکی فراهانی، سعیده [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران - ایران
 • منعم، جواد [1] استادیار گروه مهندسی ساز ههای آبی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • منعم، محمد جواد [1] دانشیار / دانشگاه تربیت مدرس
 • منعم، محمد جواد [1] دانشیار گروه مهندسی سازه‌های آبی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران.
 • مهری، یاسر [1] دانشجوی دکترای سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مهری، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • مهرابی گوهری، الهام [1] هیئت علمی، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور
 • مهر آذر، آیدا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران
 • مهربانی، میترا [1] استاد، گروه فارماکوکنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • موحدی نیا، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس ‏
 • موذن زاده، روزبه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی
 • موسوی، سید فرهاد [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران
 • موسوی، سید فرهاد [1] استاد بازنشستة گروه مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان – ایران
 • موسوی، سید فرهاد [1] استاد بازنشستۀ گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان - ایران
 • موسوی، علی اکبر [1] دانشیار، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • مولاجو، امیر [1] دانشگاه تبریز
 • مولوی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده علوم آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • مولوی، حسین [1] دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • مومنی، رضوانه [1] کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

ن

 • نادریان فر، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران
 • ناصری، حمیدرضا [1] دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران- ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، تخصص: آبیاری/ زهکشی
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • ناصری، عبدعلی [1] گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناصری، عبدعلی [1] استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ناظمی، امیرحسین [1] استاد، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آبیاری،آب های زیرزمینی
 • ناظمی، امیر حسین [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نائینی، مهکامه سادات [1] پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران
 • نبی زاده، مرتضی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان - ایران
 • نجیب، زهرا [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نجفی مود، محمدحسین [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • نجفی مود، محمدحسین [1] استادیار گروه علوم و مهندسی اب دانشگاه بیرجند
 • نصراللهی، علی حیدر [1] گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان. لرستان، ایران.
 • نصرالهی، علی حیدر [1] هیئت علمی دانشگاه لرستان
 • نظری، بیژن [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • نظری، بیژن [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • نظری، بیژن [1] استادیار دانشگاه امام خمینی قزوین
 • نظری، بیژن [1] قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه علوم و مهندسی آب
 • نظری فر، محمد هادی [1] کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • نیکبخت، جعفر [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • نیکبخت، جعفر [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • نیک سخن، محد حسین [1] استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران
 • نهاوندی، نسیم [1] دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران.
 • نوابیان، مریم [1] استادیار، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، تخصص: اثرات زیست محیطی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (کیفیت آب، آبیاری و زهکشی)
 • نوری امامزاده‌ای، محمدرضا [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • نورانی، وحید [1] دانشگاه تبریز
 • نورانی، وحید [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران و پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

و

ه

ی

N

 • Nadiri، Ata Allah [1] دانشیارگروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز