اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات تهیه شده برای نشریه "مدیریت آب و آبیاری" نباید قبلاً به زبان فارسی یا غیرفارسی در سایر نشریات یا همایش های علمی ارائه شده یا بطور همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشند. نویسندگان مقالات مؤظف هستند تا تمامی اصول  اخلاقی تعیه یک پژوهش علمی را رعایت کنند و در هنگام ارسال مقاله باید کلیه نویسندگان از ارسال مقاله به مجله مطلع باشند. در صورت عدم رعایت موارد فوق و مشاهده هرگونه تقلب علمی در مقالات ارسال شده، مقاله از سامانه داوری حذف شده و نام نویسندگان وارد لیست سیاه نشریه می شود و براساس قانون با متخلفین برخورد خواهد شد.