دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 295-533 

مقاله پژوهشی

بررسی میزان مصرف آب و انرژی در سطح مزارع شبکه آبیاری قزوین

صفحه 295-310

وحید عاشوری؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی


تعیین مناطق بحرانی بارش سطح کشور ایران در دوره 2021-2040 بر اثر تغییر اقلیم

صفحه 311-322

سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی؛ حسین خواجه پور؛ تورج فتحی


بررسی روش‌های مختلف بازسازی بارش روزانه

صفحه 323-340

هانیه سادات کرباسی؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


مطالعه تأثیر کیفیت آب بر سازه‌های سد و شبکه آبیاری وشمگیر

صفحه 351-368

محمدصادق عنبرسوز؛ کیومرث ابراهیمی؛ ابراهیم امیری تلکدانی


تعیین شاخص کیفیت آب زیرزمینی و مقایسه آن با نتایج ریسک سرطان‌زایی و غیرسرطانزایی

صفحه 369-384

ناصر جبراییلی اندریان؛ عطاءاله ندیری؛ صالح طاهری زنگی؛ زهرا صدقی


پیش‌بینی جریان ورودی سد امیرکبیر با استفاده از الگوهای دورپیوند اقلیمی و مدل‌های یادگیری ماشین

صفحه 451-469

احسان واشقانی فراهانی؛ علی رضا مساح بوانی؛ عباس روزبهانی؛ فرهاد بهزادی؛ میثاق بیدآبادی


شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی نیترات آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش‌های آماری

صفحه 527-550

مونا نعمتی؛ محمود محمد رضاپور طبری؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی