تعیین شاخص کیفیت آب زیرزمینی و مقایسه آن با نتایج ریسک سرطان‌زایی و غیرسرطانزایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22059/jwim.2023.351923.1034

چکیده

در این پژوهش به‌منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی، در شهریورماه سال 1400 تعداد 35 نمونه از نقاط مختلف منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر برداشته‌شده و عناصر اصلی، فرعی، کمیاب (کروم، کادمیوم، نیکل، سرب و آرسنیک) و هم‌چنین دو نوع آفت­کش ایمیداکلوپراید و کلرپیریفوس برطبق روش­های استاندارد آنالیز شده و با استاندارد­های آب شرب مقایسه گردید. براساس غلظت یون­های موجود در نمونه­ها، ارزیابی شاخص کیفیت آب شرب برای منطقه مطالعاتی انجام‌ و در مرحله بعد ریسک بهداشتی بیماری­های سرطانی و غیرسرطانی برای دو گروه سنی کودکان و بزرگسالان با استفاده از معیارهای آژانس حفاظت محیط‌زیست ایالات متحده (USEPA) انجام شده است. براساس نتایج بررسی­ها، شاخص کیفیت آب منطقه در حد متوسط به‌دست‌آمده و هم‌چنین شاخص ریسک غیرسرطان‌زایی برای و بزرگسالان کم‌تر از یک بوده و برای کودکان تنها در بخش کوچکی از منطقه مطالعاتی بیش‌تر از یک است و این بدین معناست که آب زیرزمینی منطقه از نظر ایجاد ریسک بیماری­های غیرسرطانی در محدوده خطر قرار نداشته و کم‌تر از حد آستانه خطر است، اما ریسک سرطان­زایی در کل منطقه بیش‌تر از 4-10 بوده و مصرف ادامه­دار این منابع آب شرب از مسیر پوستی و بلع احتمال ریسک بهداشتی و سلامتی را برای ساکنین به‌دنبال خواهد داشت که با توجه به نقشه نهایی ریسک، در جنوب شهرستان آذرشهر، گوگان و روستاهای اطراف ریسک بهداشتی سرطانی به‌مراتب بیش‌تر از سایر نقاط است. همبستگی محاسبه­شده بین نقشه GQI و نقشه­های ریسک سلامت نشان داد که همبستگی ریسک سرطان‌زایی بیش‌تر از غیرسرطان‌زایی است و براساس همبستگی بین عناصر موجود در آب زیرزمینی منطقه، عناصر تأثیرگذار در ریسک سلامتی سرطان‌زایی در اثر عوامل زمین­زاد ایجادشده و فعالیت­های انسانی نقش چندانی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculating the Groundwater Quality Index and Comparing It to the Carcinogenic and Non-Carcinogenic Risk

نویسندگان [English]

 • Nasser Jabraili Andrian
 • Ata Allah Nadiri
 • Saleh Taheri Zangi
 • Zahra Sedghi
Department of Earth Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the quality of groundwater in September 2022, 35 samples were collected from various groundwater sources in the Azarshahr plain, and the main elements, nitrates, and trace elements such as chromium, cadmium, nickel, lead, and arsenic, as well as two types of pesticides such as imidacloprid and chlorpyrifos, were analyzed and compared to drinking water standards. The drinking water quality index for the study area was calculated based on the concentration of parameters in the samples, and the health risk of cancerous and non-cancerous diseases for two age groups, children and adults, was calculated using the criteria of the United States Environmental Protection Agency (USEPA). According to the findings of the studies, the region's water quality index is average, and the non-carcinogenic risk index for children and adults is less than one. It is hazardous, but the risk of carcinogenesis in the entire region is greater than 10-4, and its consumption poses health hazards due to skin contact. The health risk of cancer is many times higher in the region's south, in the cities of Azarshahr and Gogan, as well as the adjacent villages. The correlation between the GQI map and the health risk maps revealed that the correlation of carcinogenic risk is greater than the correlation of non-carcinogenic risk, and based on the correlation between the parameters in the region's groundwater, the elements influencing the health risk of carcinogenesis caused by geogenic factors and human activities do not play a significant role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carcinogenic and non-carcinogenic health risk Groundwater Quality Index
 • Geogenic and anthropogenic contamination
 1. Adimalla, N. (2019). Groundwater Quality for Drinking and Irrigation Purposes and Potential Health Risks Assessment: A Case Study from Semi‑Arid Region of South India. Water Quality Exposure and Health, 2019(11), 109-12.
 2. Alipour A., Rahimi J., & Azarnivand, A. (2017). Groundwater Quality Analysis for Drinking and Agricultural Purposesa Prerequisite for Land Use Planning in the Arid and Semi-arid Regions of Iran. Journal of Range and Watershed Management, 70(2), 423-434. (In Persian).
 3. Babiker I., Mohamed M., & Hiyama, T. (2007). Assessing groundwater quality using GIS. Water Resources Management, 21, 699-715.
 4. Bagheri, M. (2000). Effects of effluent irrigation systems in some physical, chemical properties and soil pollution for several crop under cultivation (Dissertation for MSe degree of Water Resources) Faculty of Agriculture, Isfahan Industrial University, September; P. 156. (In Persian).
 5. Dashti Barmaki, M., Rezaei, M., & Saberi Nasr, A. (2014). Evaluation of Groundwater Quality Index (GQI) in Lenjanat aquifer using GIS. Journal of Engineering Geology, Summer, 8(2), 21- 38. (In Persian).
 6. Dashtizadeh, M., Kamani, H., Ashrafi, S.D., Panahi, A.H., Mahvi, A.H., Balarak, D., et al. (2019). Human health risk assessment of trace elements in drinking tap water in Zahedan city, Iran. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 17(2), 1163-9.
 7. EPA, U. (2018). edition of the drinking water standards and health advisories Tables. EPA 822-F-18-001.
 8. Kamari, Z., Alipour, V., Dindarloo, K., Fazlzadeh, M., Ghanbarnejad, A., (2022). Ghaffari, H. R. Assessing the Risk of Carcinogenesis Caused by Exposure to Heavy Metals Through the Consumption of Drinking Water (A Case Study of Bandar Abbas Drinking Water). J Prevent Med., 9 (1), 74-83. (In Persian).
 9. Kumar, M., Ramanathan, A., Tripathi, R., Farswan, S., Kumar, D., & Bhattacharya, P. (2017). A study of trace element contamination using multivariate statistical techniques and health risk assessment in groundwater of Chhaprola Industrial Area, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India. Chemosphere, 135-145.
 10. Miranzadeh, M.B., Mahmoodzadeh, A.A., Hasanzadeh, M., & Bigdeli, M.. (2011)., Concentrations of Heavy Metals in Kashan Water Distribution Network in Journal of Health Ardabail, 2(3), 58-68. (In Persian).
 11. Nadiri, A.A. (2022). Sadeghi Aghdam F, Razzagh S, Barzegar R, Jabraili-Andaryan N, Senapathi V, Using a soft computing OSPRC risk framework to analyze multiple contaminants from multiple sources; a case study from Khoy Plain, NW Iran, Chemosphere, 308(3), 136527, ISSN 0045-6535.
 12. Nadiri, A. A., Taheri Zangi, S., & Jabraili Andaryan, N. (2021). Spatial Mapping of Northeast Bijar Plain Aquifer Quality Index and Comparison of Water Quality Using Different Methods. Iranian journal of Ecohydrology8(1), 235-247. (In Persian).
 13. Scheuhammer, A. (1987). The chronic toxicity of aluminum, cadmium, mercury, and lead in birds: a review. Environmental Pollution, 46, 263-95.
 14. Şener, E., Şener, Ş., & Varol, S. (2022). Appraisal of grounwater quality with WQI and human health risk assesment in Karamik wetland and surroundings (Afyonkarahisar/Turkey).