مدلسازی کیفی آب سطحی خور گورسوزان بندرعباس با استفاده از مدل بارش رواناب SWMM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت منابع آب،گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی

3 عضو هیات علمی گروه محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تحقیقات محیطی و علوم پیشرفته، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته

10.22059/jwim.2022.340478.1017

چکیده

امروزه به دلیل رشد جمعیت و پیشرفت صنایع، تنها موضوع مهم محدودیت منابع آب نیست بلکه در کنار آن، مباحث مدیریت رواناب، کیفیت آن و مدیریت پساب های شهری نیز از اهمیت ویزه ای برخوردار است. در این پژوهش، خور گورسوزان به طول 3500 متر واقع در شهربندرعباس،استان هرمزگان به لحاظ کیفیت آب مورد مطالعه قرار گرقت. برای مدلسازی کیفی و کمی رواناب منطقه از مدل دینامیکی بارش_رواناب SWMM استفاده شد. مدلسازی هیدرولیکی برای چهار رخداد بارش انجام گرفت. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد به ترتیب سه پارامتر درصد نفوذناپذیری زیرحوضه ها، شماره منحنی و ضریب زبری کانال، موثرترین پارامتر ها بودند. واسنجی و صحت سنجی بر مبنای توابع هدفMRE و N.S انجام شد که نتایج آن برای چهاربارش، در محدوده بسیارخوب تطابق مدل با داده های مشاهداتی بود. سرانجام مدل سازی کیفیتی برای چهار آلاینده هدف شامل COD،TDS،NO2 و PO4 انجام شد که نتایج کیفی بیانگر تطابق مناسب مدل با داده های آزمایشگاهی مشاهداتی بود. در پایان سه سناریو برای حل مسئله درنظر گرفته شد. سناریو اول کاهش غلظت آلاینده TDS تا میزان 84.52 درصد را نشان میداد. نتایج سناریو دوم برای آلاینده های COD،NO2 و PO4 تا میزان 100 درصد کاهش و اعمال سناریو سوم نیز به صورت موثری آلاینده های TDS، PO4 ، COD و NO2 را کاهش داد. بر اساس نتایج این پژوهش، میزان آلودگی آب در حور خوراسگان بدون اعمال مدیریت پساب بیش از حد استاندارد بوده و رواناب ناشب از بارندگی نیز کمکی به کاهش آلودگی نمی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surface water quality modeling of Goorsuzan estuary in Bandar Abbas using SWMM rainfall-runoff model,

نویسندگان [English]

  • Sadegh ghazanfari 1
  • kimiya aminizade 2
  • hossein vahidi 3
1 Energy Department, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 Master of civil Engineer, Water resource management, Department of Water Engineering, Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology
3 Assistant Professor, Department of environment, Institute of Science and High Technology and Environmental Science, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

Due to population growth and industrial progress, the only important issue isn`t the lack of water resources, but besides that, the issues of runoff management, its quality, and urban wastewater management are also important. In this research, Khoorsuzan estuary located in Bandar Abbas city, Hormozgan province, was studied in terms of water quality. SWMM rainfall-runoff dynamic model was used for quality modeling of regional runoff. Hydraulic modeling was done for four precipitation events. The results of the sensitivity analysis showed that three parameters, percentage of impermeability of sub-basins, curve number and channel roughness coefficient, were the most effective parameters, respectively. Calibration and verification were done based on the objective functions of MRE and N.S. Its results were within the very good range of matching the model with the observational data for four times. Finally, qualitative modeling was done for four target pollutants, including COD, TDS, NO2 and PO4, and the qualitative results showed that the model was in good agreement with the observational laboratory data. At the end, three scenarios were considered to solve the problem. The first scenario showed the reduction of TDS pollutant concentration up to 84.52%. The results of the second scenario for COD, NO2 and PO4 pollutants reduced up to 100% and the application of the third scenario effectively reduced TDS, PO4, COD and NO2 pollutants. Based on the results of this research, the amount of water pollution around Khoorsuzan without wastewater management is more than the standard and the runoff from rainfall does not help to reduce pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWMM
  • Rainfall-runoff
  • Quality modeling
  • Khorsuzan