بررسی تطبیقی- مقایسه‌ای الگوهای کشت جهت توسعه بخش کشاورزی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

2 گرایش آبیاری و زهکشی)- دانشکده مهندسی زراعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه مهندسی آب/ دانشکده مهندسی زراعی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

10.22059/jwim.2022.347046.1011

چکیده

در مطالعه حاضر، به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک استان مازندران متناسب با پتانسیل منطقه، از روش تطبیقی- مقایسه‌ای استفاده شد. بدین منظور ابتدا به شناسایی وضع موجود استان در قالب منابع آب و خاک و الگوی کشت پرداخته شد و در گام بعد با مقایسه و انطباق دیگر مناطق جهان که از نظر اقلیمی شرایطی مشابه با استان مازندران دارند، الگوبرداری از تجربیات آن کشورها در زمینه کشت محصولات متناسب با پتانسیل منطقه، صورت پذیرفت. نتایج حاصل از فاز تطبیق نشان داد که در مجموع 158 نقطه بر روی زمین تراز اقلیمی مشابه با استان مازندران داشتند. بر اساس نتایج تطبیقی مقایسه‌ای به دست آمده، الگوی کشت فعلی در استان مازندران باید متناسب با منابع آب و خاک، اندکی تغییر یابد. سطح زیر کشت محصولاتی همچون پنبه که در گذشته نیز در این استان مورد پسند کشاورزان بوده است می‌تواند به عنوان محصولی مناسب برای صنایع نساجی، دوباره در این استان افزایش پیدا کند. همچنین درختی چون زیتون که قابلیت استفاده در زمینه‌های مختلف (خام‌خوری، روغن‌گیری و علوفه دام) دارد و با توجه به اینکه در اقلیم مازندران در بسیاری از مناطق کوهپایه‌ای این استان گونه‌های روغن‌گیری زیتون عملکرد مناسبی از خود نشان داده‌، این محصول نیز قابل پیشنهاد است. همچنین امکان‌پذیری کشت چند محصول جدید در استان مازندران که از طریق مصاحبه با اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و بررسی طرح‌های پژوهشی نیز انجام شده که محصولاتی مانند گیاهان دارویی نیز پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of cultivation patterns for the development of the agricultural part of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Ali Shahnazari 1
  • dorsa darikande 2
  • Fatemeh Jafari Sayadi 3
  • mehdi keykha 2
  • mohammad reza alashti 2
  • sonia sadeghi 4
1 SANRU
2 Irrigation and Drainage - Faculty of Agricultural Engineering - Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Department of irrigation/ Faculty of Agricultural Engineering/ Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU)
4 Water structures of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In the present study, in order to optimally use the water and soil resources of Mazandaran province according to the potential of the region, the comparative method was used. For this purpose, the current situation of the province was first identified in terms of water and soil resources and the cultivation pattern, and in the next step, by comparing and adapting other regions of the world that have similar climatic conditions to Mazandaran province, modeling the experiences of those countries in the field of crop cultivation It was carried out according to the potential of the region. The results of the comparison phase showed that a total of 158 points on the earth had the same climate level as Mazandaran province. Based on the comparative results obtained, the current cultivation pattern in Mazandaran province should be slightly changed according to water and soil resources. The cultivated area of products such as cotton, which has been favored by farmers in this province in the past, can increase again in this province as a suitable product for the textile industry. Also, a tree like olive that can be used in different fields (eating raw, extracting oil and animal fodder) and considering that in Mazandaran climate, in many mountainous areas of this province, olive oil extracting species have shown good performance, Therefore, this product can also be recommended. Also, the possibility of growing some new crops in Mazandaran province, which was done through interviews with the professors of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources and research projects, which products such as medicinal plants are also suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivation pattern
  • Mazandaran province
  • Comparative method
  • Water and soil resources