ارزیابی کارایی پایگاه‌های داده جهانی در برآورد مؤلفه‌های بیلان آبی در شرایط کمبود داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22059/jwim.2022.348497.1020

چکیده

پایگاه داده‌های جهانی و محصولات ماهوراه‌ای با قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالا، به‌عنوان یک منبع جایگزین مناسب برای انجام مطالعات برآورد مؤلفه‌های بیلان آب در مناطق فاقد آمار و مناطق با عدم توزیع یکنواخت ایستگاه‌ها می‌توانند موردتوجه واقع شوند. استفاده از این داده‌ها با شرط داشتن دقت کافی، برای کشور ایران که بسیاری از قسمت‌های آن به‌ویژه مناطق بیابانی و کوهستانی به‌دلیل تراکم پایین ایستگاه‌ها، طول دوره آماری کوتاه ایستگاه‌های جدید همواره با مشکلات دسترسی به اطلاعات مکانی و زمانی اقلیم مواجه می‌باشند، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهشارزیابی پایگاه داده‌های جهانی و محصولات ماهواره‌ای در برآورد بارش، تبخیر و تعرق واقعی، تغییرات ذخیره آب و آب‌های زیرزمینی در حوضه طشک‌بختگان است. برای ارزیابی بارش از پایگاه داده‌های GLDAS، PERSIANN-CDR، CHIRPS و NCEP با توجه به اهداف ما، استفاده شد. برای تبخیر و تعرق واقعی ابتدا براساس معادله بیلان تورنت وایت مقادیر تبخیر و تعرق واقعی استخراج شد و نتایج آن با پایگاه داده‌های GLDAS و GLEAM ارزیابی شد. برای برآورد تغییرات ذخایر آب و آب‌های زیرزمینی منطقه موردمطالعه از ماهواره GRACE و برای ارزیابی آن از ماهواره GLDAS برای استخراج تغییرات سالانه آب زیرزمینی استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد پایگاه داده PERSIANN-CDR در تمام شاخص‌های آماری قبل و بعد از اصلاح اریبی بهترین عملکرد و همخوانی با داده‌های مشاهدتی بارش را داشته است. پایگاه داده GLEAM نیز در برآورد تبخیر و تعرق قبل و بعد از اصلاح اریبی بهترین وضعیت از لحاظ شاخص‌های آماری را با داده‌های معادله بیلان تورنت وایت داشته است. مقایسه مقادیر مشاهداتی آبخوان‌ها آب زیرزمینی با داده‌هایی که از ماهواره GRACE و GLDAS استخراج شد، نشان‌دهنده وجود روند یکسان می‌باشد و باتوجه به قدرت تفکیک مکانی پایین ماهواره GRACE و مساحت کم منطقه موردمطالعه نتایج به‌دست‌آمده برای تغییرات آب زمینی و آب زیرزمینی قابل‌قبول است. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد اطلاعات حاصل از ماهواره PERSIANN-CDR برای بارش، مدل GLEAM برای تبخیر و تعرق واقعی و ماهواره GRACE برای برآورد تغییرات آب زمینی، به‌عنوان ابزار مناسبی برای انجام برآورد‌های اولیه، سریع و کم‌هزینه در خصوص پارامترهای بیلان آب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Global Databases in Estimating Water Balance Components in Data Shortage Conditions

نویسندگان [English]

 • Sobhan Rostami
 • Majid Delavar
 • Vahid Shokri Kuchak
Department of Water Engineering and Management, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.‎
چکیده [English]

Global database and satellite products with high spatial and time-lapse power, can be seen as a suitable alternative source for conducting studies of water balance components in statistically deficient areas and areas with no uniform distribution of stations. Use of this data provided that it has sufficient accuracy, for Iran, which many of its parts, especially desert and mountainous areas, due to the low density of stations, the short statistical period of new stations always faces problems of accessing local and time information in the region. They will be, of great importance it is. The main goal of the research is to assess the global database and satellite products to estimate real rainfall, Evapotranspiration, and changes in water storage in the Tashk-Bakhtegan basin. Used GLDAS, PERSIANN - CDR, CHIRPS, NCEP database to assess the rainfall according to our objectives. For real Evapotranspiration, the real amounts of evaporation and absorption were first extracted based on the Balance Torrent White equation, and the results were evaluated by the GLDAS database, GLEAM. The GRACE satellite was used to estimate the changes in the region's water reserves and to assess it the GLDAS satellite was used to extract annual changes in groundwater. Results obtained showed that the PERSIANN - CDR database performed best and consistent with its observational data across all statistical indicators before and after the Bias correction. GLEAM also had the best statistical performance in estimating Evapotranspiration before and after correction with Balance Torrent White Equation data. Comparison of the observation levels of underground water with data extracted from GRACE and GLDAS satellites indicates the existence of a similar trend, and, based on the power of GRACE's low locality segregation and the low area studied, the results for groundwater changes and Ground water is acceptable. The results of the present study show data from the PERSIANN- CDR satellite for rain, GLEAM model for real evaporation and absorption and GRACE satellite for estimating ground water changes as a convenient tool for making early, quick and low - cost estimates on Water Balance Components It will be used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evapotranspiration
 • Global Database
 • Groundwater
 • Precipitation
 • Water Balance
 1. Abdi, A., Ghahreman, N., & Ghamghami, M. (2020). Evaluation of evapotranspiration estimations of GLEAM model in northern part of Karkhe basin. Iranian Journal of Irrigation & Drainage14(2), 366-378. (In Persian).
 2. Alnahit, A., Mishra, A., & Khan, A. (2020). Evaluation of high-resolution satellite products for streamflow and water quality assessment in a Southeastern US watershed. Journal of Hydrology: Regional Studies. 27. 10.1016/j.ejrh.2019.100660.
 3. Asadi, M., & Karami, M. (2020). Estimation of evapotranspiration in Fars province using experimental indicators. JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES, 20(56), 159-175. (In Persian).
 4. Ashrafzade, A., Judaki, G.H., & Sharifi, M. (2015) Iran's groundwater resources assessment using data from the GRACE satellite gravity survey. Journal of Research Science and Technology Mapping, 5(4), 73-84. .(In Persian).
 5. Ashouri, H., Hsu, K.L., Sorooshian, S., Braithwaite, D.K., Knapp, K.R., Cecil, L.D., Nelson, B.R., & Prat, O.P. (2015). PERSIANNN-CDR: Daily precipitation climate data record from multisatellite observations for hydrological and climate studies. Bulletin of the American Meteorological Society, 96(1), 69-83.
 6. Banitalebi Dehkordi, M., & Rezaie, H. (2019). Evaluation of renewable water resources of Urmia Lake Basin using GLEAM. Iran Water Resources Research, 15(3), 144-154. magiran.com/p2068729. (InPersian).
 7. Bordi, I., Fraedrich, K., Petitta, M., & Sutera, A. (2006). Large-scale assessment of drought variability basedon NCEP/NCAR and ERA-40 Re-Analyses, WaterResours Manage, 20, 899- 915.
 8. Eini, M. R., Javadi, S., Delavar, M., & Darand, M. (2018). Accuracy of PERSIANN-CDR Precipitation Satellite Database in Simulation Assessment of Runoff in SWAT Model on Maharlu Basin. Physical Geography Research Quarterly50(3), 563-576. doi: 10.22059/jphgr.2018.238898.1007096. (InPersian).
 9. (2012). FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). FAO
 10. Faraji, Z., Kaviani, A., & Ashrafzadeh, A. (2017). Assessment of GRACE satellite data for estimating the groundwater level changes in Qazvin province. Iranian journal of Ecohydrology4(2), 463-476. doi: 10.22059/ije.2017.61482. (In Persian).
 11. Farokhnia, A., & Morid, S. (2014). Assessment of GRACE and GLDAS Capabilities for Estimation of Water Balance in Large Scale Areas, a Case Study of Urmia Lake Watershed. Iran-Water Resources Research10(1), 51-62. (In Persian).
 12. Fatolazadeh, F., Voosoghi, B., & Naeeni, M.R. (2016). Wavelet and Gaussian Approaches for Estimation of Groundwater Variations Using GRACE Data. Ground Water, 54(1), 74-81. doi: 10.1111/gwat.12325. Epub 2015 May 11. PMID: 25962402.
 13. Frappart, F., & Ramillien, G. (2018). Monitoring groundwater storage changes using the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) satellite mission: A review. Remote Sensing, 10(6), 829, 2018.
 14. Gao, F., Zhang, Y., Chen, Q., Wang, P., Yang, H., Yao, Y., & Cai, W. (2018). Comparison of two long-term and high-resolution satellite precipitation datasets in Xinjiang, China. Atmospheric Research, 212, 150 157.
 15. Ghorbani, L., Jafari, R., & Bashari, H. (2020). Evaluating the Performance of PERSIANN and PERSIANN-CDR Satellite Products in Precipitation Estimation in Semi-Arid Region of Zagros. Desert Management7(14), 15-28. doi: 10.22034/jdmal.2020.38472. (In Persian).
 16. Hafezparast, M. (2021). Monitoring groundwater level changes of Mianrahan aquifer with GRACE satellite data. Iranian Journal of Irrigation & Drainage15(2), 428-443. (In Persian).
 17. Hofmann-Wellenhof, B., & Moritz, H. (2006). Physical geodesy. Springer Science & Business Media, 2006.
 18. Huang, J.L., & Pavlic, G. (2016). Mapping groundwater storage variations with GRACE: A case study in Alberta, Canada. Hydrogeology Journal. 24: 1663–1680.
 19. Iqbal, N., & Hossain, F. (2016). Satellite Gravimetric Estimation of Groundwater Storage Variations Over Indus Basin in Pakistan. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 9(8), 3524-3534. Doi: 10.1109/JSTARS.2016.2574378.
 20. Janowiak, J., Gruber, A., Kondragunta, C., Livezey, R., & Huffman, G. (1998). A comparison of the NCEP-NCAR reanalysis precipitation and the GPCP raingauge-satellite combined dataset with observationalerror consideration. Journal of Climate, 11, 2960-2979
 21. Javadian, M., Kordi, F., & Tajrishi, M. (2018). Comparing different methods of actual evapotranspiration estimation in Urmia Lake Basin. 11th International Congress of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian).
 22. , P., & Hulme, M. (1996) Calculating regional climatic time series for temperature and precipitation: methods and illustrations. International Journal of Climatology, 16(4), 361-377
 23. Joodaki, G., Wahr, J., & Swenson, S. (2014). Estimating the human contribution to groundwater depletion in the Middle East, from GRACE data, land surface models, and well observations. Water Resources Research, 50(3), 2679-2692. (In Persian).
 24. Landerer, F. W., & Swenson, S. C. (2012). Accuracy of scaled GRACE terrestrial water storage estimates. Water resources research, 48(4).
 25. Lo Conti, F., Hsu, K.L., Noto, L.V., & Sorooshian, S. (2014). Evaluation and comparison of satellite precipitation estimates with reference to a local area in the Mediterranean Sea. Res., 138, 189-204.
 26. Ministry of Energy. (2013). Updating the comprehensive water plan of Maharloo-Bakhtegan. Jamab/ (In Persiann)
 27. Miralles, D.G., Holmes, T.R.H., De Jeu, R.A.M., Gash, J.H.C., Meesters, A.G.C.A., & Dolman, A.J. (2011). Global land-surface evaporation estimated from satellite-based observations. Hydrology and Earth System Sciences, 15, 453-469.
 28. Nanteza, J., & Linage, C.R. (2016). Monitoring groundwater storage changes in complex basement aquifers: An evaluation of the GRACE satellites over East Africa. Water Resources Research, 52, 9542-9564.
 29. Nikolopoulos, E.I., Anagnostou, E.N., & Borga, M. (2013). Using high-resolution satellite rainfall products to simulate amajor flash flood event in northern Italy. Hydrometeorol., 14, 171-185.
 30. Perry, C. J. (1996). The IIMI water balance framework: a model for project level analysis, No H019241, IWMI Research Reports, International Water Management Institute.
 31. Rodell, M., & Chen, J.L. (2007). Estimating groundwater storage changes in the Mississippi River basin (USA) using GRACE. Hydrogeology Journal, 15, 159-166.
 32. Rodell, M., Velicogna, I., & Famiglietti, J.S. (2009). Satellite-based estimates of groundwater depletion in India. Nature, 460(7258), 999-1002. doi: 10.1038/nature08238. Epub 2009 Aug 12. PMID: 19675570.
 33. Saghafian, B., KhanAhmadi Bafghi, H., & Daneshkar Arasteh, P. (2021). Forecasting the Area of the Bakhtegan and Tashk Lake Using Remote Sensing and Climatic Factors. Iran-Water Resources Research17(1), 151-165. (In Persian).
 34. Swenson, S., Yeh, P. J. F., & Wahr, J. J. Famiglietti. (2006). A comparison of terrestrial water storage variations from GRACE with in situ measurements from Illinois. Geophysical Research Letters, 33.
 35. Shokri Koochak, S., Akhoond Ali, A. M., & Sharifi, M. R. (2020). Performance Assessment of The PERSIANN and PERSIANN-CDR Satellite Precipitation Algorithms and Survey of the Irregularities Effect on It (Case Study: Helleh River Basin). Iranian journal of Ecohydrology7(2), 511-527. doi: 10.22059/ije.2020.299034.1301. (In Persian).
 36. Sun, Q., Miao, C., Duan, Q., Ashouri, H., Sorooshian, S., & Hsu, K.-L. (2018). Areview of global precipitation data sets: Data sources, estimation, and intercomparisons. Reviews of Geophysics, 56, 79-107.
 37. Swenson, S., & Wahr, J. (2002). Methods for inferring regional surface mass anomalies from GRACE measurements of time-variable gravity. Geophys. Res., 107(B9), 2193, doi: 10.1029/2001JB000576.
 38. Tapley, B. D., Bettadpur, S., Watkins, M., & Reigber, C. (2004). The gravity recovery and climate experiment: Mission overview and early results. Geophysical Research Letters, 31(9).
 39. Wegchenkel, M. (2003). Long term evaluation of land use changes on catchment water balance area study form North-East Germany. Physics and Chemistry of the Earth. Parts A/B/C, 28(33-36).
 40. Xiao, R.Y., & He, X.F. (2015). Monitoring Groundwater Variations from Satellite Gravimetric and Hydrological Models: A Comparison with in-situ Measurements in the Mid-Atlantic Region of the United States. Remote Sens, 7, 686-703.
 41. Yang, X., Yong, B., Ren, L., Zhang, Y., & Long, D. (2017). Multi-scale validation of GLEAM evapotranspiration products over China via ChinaFLUX ET measurements. International Journal of Remote Sensing, 38(20), 5688-5709.
 42. Yarahmadi, J., Shamsoddini, A., mirlatifi, S., & Delavar, M. (2021). Use of Ensemble Methods for Improving Accuracy of Remotely Sensed-derived Actual Evapotranspiration of Global Databases Case Study: (Karkheh Dam Watershed). Journal of Water and Soil Resources Conservation, 10(3), 47-66. (In Persian).
 43. zangenehinanlu, M., Ghahraman, B., & Faridhosseini, A. (2018). Comparison of observed rainfall and satellite rainfall data PERSIANN and CMORPH-interpolation methods in hourly and daily scale. (case study: Shopoor basin). Iran-Water Resources Research14(4), 1-12. (In Persian).
 44. Duan, Z., Liu, J., Tuo, Y., Chiogna, G., & Disse, M. (2016). Evaluation of eight high spatial resolution gridded precipitation products in Adige Basin (Italy) at multiple temporal and spatial scales. Science of the Total Environment, 573, 1536-1553. ISSN 0048-9697.