دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 139-288 (پاییز و زمستان) 
5. ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای با مقادیر مختلف دبی ورودی

صفحه 191-202

ساره سیاری؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت کرمانی