دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-137 (بهار و تابستان) 

مقاله پژوهشی

2. ارزیابی فنی بهره برداری فیلترهای دیسکی تجهیزات فیلتراسیون در سیستم های آبیاری میکرو

صفحه 1-9

مسعود غفاری؛ جابر سلطانی؛ مهدی اکبری؛ علی رحیمی خوب


6. بررسی روش های مختلف آبیاری و مدیریت آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیاه دانه

صفحه 55-67

هوشنگ قمرنیا؛ حدیٍث خسروی؛ زهرا جلیلی؛ صحبت‌اله بهرامی نژاد


11. ارزیابی سامانه‌های آبیاری بارانی متحرک خطی (لینیر) اجراشده در دشت قزوین

صفحه 129-137

عبدالصمد کاغذلو؛ عباس ستوده‌نیا؛ پیمان دانش کار آراسته