ارزیابی فنی بهره برداری فیلترهای دیسکی تجهیزات فیلتراسیون در سیستم های آبیاری میکرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

3 دانشیار مؤسسۀ تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی

4 استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

چکیده

در سیستم‌های کنترل مرکزی، طرح و جانمایی نامناسب و در مواردی کارایی نامناسب فیلترهای ثانویه و تانک‌های شن، از مشکلات اساسی در سیستم‌های آبیاری میکرو است. این رویه، سبب کاهش راندمان کارکرد سیستم و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری می‌شود. تحقیق حاضر برای بررسی تأثیر میزان جلبک موجود در آب آبیاری بر عملکرد فیلتر‌های دیسکی و تانک شن در مزرعۀ تحقیقاتی معاونت آب و خاک و صنایع کشاورزی کرج انجام گرفته است. آزمایش‌ها در قالب چهار سناریو پیش رفت که عبارت‌اند از: فیلتر دیسکی معمولی به همراه تانک شن، فیلتر دیسکی اتومات خودشوینده به همراه تانک شن، فیلتر دیسکی اتومات خودشوینده بدون تانک شن و فیلتر دیسکی معمولی بدون تانک شن. این سناریوها در سه دستۀ کیفیت فیزیکی آب آبیاری مقایسه و ارزیابی شدند. بر اساس نتایج آزمایش‌ها که سه ماه طول کشید، هم فیلتر‌های دیسکی معمولی و فیلترهای اتومات، در غلظت مواد آلی و معلقِ کمتر از 50 میلی‌گرم در لیتر، عملکرد بسیار خوبی داشتند. در محدودۀ 50 تا 100 میلی‌گرم در لیتر، فیلترهای دیسکی اتومات عملکرد مناسبی از خود نشان دادند. در غلظت‌های بیش از 100 میلی‌گرم در لیتر نیز عملکرد فیلتر‌های دیسکی به‌شدت کاهش یافت و به‌سرعت دچار گرفتگی شدند. باتوجه‌به این نتایج، قراردادن تانک شن قبل از فیلترهای دیسکی الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation technical and operation of disc filters of filtration equipment on the micro irrigation systems

نویسندگان [English]

 • Masoud Ghaffari 1
 • Jaber Soltani 2
 • Mehdi Akbari 3
 • Ali Rahimikhobe 4
1 Msc. Student, Department of Water Engineering, Aburaiyhan Campus, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Aburayhan Campus, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Iran
4 Professor, Department of Water Engineering, Aburayhan Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main problems in micro irrigation system is inappropriate combination and in some cases inappropriate performance of filters and sand tanks in central control systems which cause reduction in efficiency of system and increasing of operating costs. This study evaluates affect the amount of algae on the performance of disc filters sand tank in research farm deputy of soil and water and agriculture industry of Karaj. Experiments were carried out in four treatments, the first option is typical disk filter and sand tank, the second option involves sand tank automatic disc filter, the third option involves automatic disc filter without sand tank and eventually the fourth option involves typical disc filters without sand tank. These treatments have been compared in the three physical qualities of water. The results of experiments which lasted for three months showed that thattypical disc filters and automatic in organic and suspended solids concentration of less than 50 milligrams per liter, had a very good performance. Disc filters in concentration of organic matter and suspended in the range of 50 to 100 milligrams per liter, good performance. Concentrations above 100 milligrams per liter disk performance drastically declined and the sand tank are required.

کلیدواژه‌ها [English]

 • automatic
 • central control
 • organic materials
 • physical qualities
 • sand tank
 1. علیخانیمهوار ح. و زارعی ر (1388) چگونگی عملکرد آبیاری قطره‌ای و تأثبر صافی‌های شنی و دیسکی بر عملکرد آن. مجموعه مقالات همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران.
 2. قاسمی ع.، دانش ش. و علیزاده ا (1391) امکانسنجی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری مشهد. آبیاری و زهکشی ایران. 3(6): 162-152.
 3. شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (1377) ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار. چاپ اول، انتشارات اداره کل توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار. 116 صفحه.
 4. نجفیمود م.، منتظر ع ‌‌ا. و بهدانی م ‌ع (1386) ارزیابی تعدادی از طرح‌های آبیاری تحت فشار اجرا شده در خراسان جنوبی. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 14(1): 26-12
  1. Capra A and Scicolone B (1998) Water quality and distribution uniformity in drip/trickle irrigation systems. Agricultural Engineering Research. 70(4): 355-365.

 

 1. Puig Bargués J, Arbat G, Barragan  J and Cartagena F (2005) Hydraulic performance of drip irrigation subunits using WWTP effluents. Agricultural Water Management. 77( 2005): 249–262.
 2. Mesquita M, Testezlaf R And Ramirez J.C.S (2012) The effect of media bed characteristics and internal auxiliary elements on sand filter head loss. Agricultural Water Management. 115(2012): 178– 185.
 3. Yan D, Yang P, Rowan M, Ren S and Pitts D (2010) Biofilm accumulation and Structure in theFlow Path of drip emitter using reclaimedwastewater. American Society of Agricultural and Biological Engineers. 53(3): 751- 758.