دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر روش توسعة کم‌اثر بشکة ذخیرة آب باران در کاهش آب‌گرفتگی ناشی از وقوع سیلاب شهری

صفحه 1-16

مریم موحدی نیا؛ جمال محمد ولی سامانی؛ فخرالدین براخاصی


5. تأثیر تنش رطوبتی و سوپرجاذب بر عملکرد محصول ذرت

صفحه 59-72

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ داود خدادادی دهکردی؛ اصلان اگدرنژاد


7. تخمین تابع تولید ارقام بادام‌‌زمینی در سطوح مختلف آب آبیاری و شوری

صفحه 87-104

علی عبدزاد گوهری؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی


9. برنامه‌ریزی آبیاری سویا با استفاده از اختلاف دمای هوا و پوشش گیاهی

صفحه 121-134

حامد احمدی؛ علی حیدر نصرالهی؛ مجید شریفی پور؛ حمیدرضا عیسوند


11. بهینه‌سازی سیستم آبیاری موجی بر اساس متغیرهای آبیاری و هندسی جویچه با مدل SIRMOD

صفحه 151-166

نسرین آزاد؛ وحید رضاوردی نژاد؛ سینا بشارت؛ جواد بهمنش؛ علی اشرف صدرالدینی