تأثیر اتصال دو به دوی انتهای لاترال‌های سیستم آبیاری قطره‌ای بر مشخصات هیدرولیکی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر اتصال دو به دوی انتهای لاترال‌ها بر خصوصیات هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره‌ای بررسی شد. برای انجام آزمایش، یک سیستم آبیاری قطره‌ای در قطعه زمینی مسطح به ابعاد 80 متر در 90 متر در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه زنجان ایجاد شد. آزمایش در دو شرایط بدون اتصال (N.C.) و اتصال دو به دو (P.C.) انتهای لاترال‌ها و در سه فشار کارکرد 5/0، 0/1 و 5/1 بار انجام گرفت. قطره‌چکان مورد استفاده از نوع طولانی مسیر داخل خط با دبی 0/4 لیتر در ساعت و فشار کارکرد 0/1 اتمسفر بود. بر اساس نتایج، در فشار کارکرد 5/0 بار، اتصال دو به دوی انتهای لاترال‌ها باعث کاهش ضریب تغییرات از 1/13 به 7/10 درصد، افزایش یکنواختی پخش آب از 82 به 85 درصد و افزایش ضریب یکنواختی کریستیانسن از 89 به 91 شد. در فشار کارکرد 0/1 بار، مقادیر CV، Eu و Uc از 1/9، 90 و 92 درصد (به‌ترتیب) در حالت N.C. به 9/4، 95 و 96 درصد (به‌ترتیب) در حالت P.C. تغییر یافت. مقادیر آماره‌های CV، Eu و Uc در حالت P.C. و در فشار کارکرد 5/1 بار، به‌ترتیب 5/5، 93 و 96 درصد و در حالت N.C. به‌ترتیب 7/9، 87 و 93 درصد حاصل شد. با توجه به نتایج این پژوهش، اتصال دو به دوی انتهای لاترال‌ها به یکدیگر موجب بهبود سیستم آبیاری قطره‌ای از نظر فنی و هیدرولیکی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pair connection of end laterals in drip irrigation system on system hydraulic properties

نویسندگان [English]

 • Jaefar Nikbakh 1
 • Sabah Karami 2
1 Assistance Professor, Department of Water Engineering, University of Zanjan, Iran.
2 Graduate Student of Irrigation and Drainage, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this research, effect of lateral ends connection as pairs on hydraulic properties of drip irrigation system was investigated. To perform the experiment, a drip irrigation system was constructed on flat plot with dimensions of 80m × 90m in Zanjan University Research Farm. The test was done in two different conditions including none (N.C.) and pair (P.C.) connection of lateral ends and at three system operating pressures including 0.5, 1.0 and 1.5 bar. The used emitter type was in-line long path with 4 LPH discharge and 1.0 bar operating pressure. Based on results, at 0.5 bar operating pressure, pair connection of lateral ends caused decreasing of variability coefficient from 13.1% to 10.7%, increasing of emission uniformity from 82% to 85% and increasing of Christiansen’s uniformity coefficient from 89% to 91%. At 1.0 bar operating pressure, the amounts of CV, Eu and Uc changed from 9.1, 90 and 92% (respectively) in N.C. condition to 4.9, 95 and 96% (respectively) in P.C. condition. Amounts of CV, Eu and Uc parameters in P.C. condition and 1.5 bar operating pressure were 5.5%, 93% and 96% (respectively) and in N.C. condition were obtained 9.7%, 87% and 93% (respectively). Considering the results of current research, pair connection of lateral ends was improved drip irrigation system technically and hydraulically.

کلیدواژه‌ها [English]

 • changing of laterals layout
 • Christiansen’s Uniformity coefficient
 • coefficient of variability
 • emission uniformity
 • evaluation of drip irrigation system
 1. ترابی د.، نیکبخت ج.، محمدی م.ح. و توکلی ا (1391) ارزیابی قطره‌چکان طولانی مسیر در فشارهای مختلف. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار: 1-7.
 2. حسنی­زاده ا.، رضائی ع. و اصطهباناتی س (1386) ارزیابی سیستم آبیاری قطره‌ای (مطالعه موردی باغ پسته در زرند، کرمان). نهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر: 1-10.
 3. سهرابی ت.، اکرام‌نیا ف. و میراب‌زاده م (1377) ارزیابی خصوصیات هیدرولیکی قطره‌چکان‌های ساخت داخل. مجله علوم کشاورزی ایران. 30(2): 263-276.
 4. شاکر م.، حسام م.، کیانی ع. و ذاکری‌نیا م (1393) ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای اجرا شده در باغ های استان گلستان. نشریه پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 21(4): 261-274.
 5. عابدی کوپایی ج. و بختیاری‌فر ع (1383) تأثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره‌چکان‌ها در سیستم آبیاری قطره‌ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 8(3): 33-42.
 6. علیزاده ا (1380) اصول و عملیات آبیاری قطره‌ای.آستان قدس رضوی، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، چاپ دوم، مشهد. 450 صفحه.
 7. مصطفی‌زاده ب. و کهنوجی م (1381) تأثیر دمای آب آبیاری در دبی برخی قطره‌چکان‌های ساخت ایران در آبیاری قطره‌ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 6(1): 31-42.
 8. نصرالهی ع.ح.، بهزاد م.، برومندنسب س. و حیدری­نیا م (1392) بررسی تأثیر تغییرات فشار روی مشخصات هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم­کننده فشار. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 17(66): 226-234.
 9. ولی اهری س.، ناظمی ا.ح.، صدرالدینی ع.ا. و مجنونی هریس ا (1394) ارزیابی فنی عملکرد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای شبکه آبیاری سد ستارخان شهرستان اهر. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 9(2): 262-273.
 10. یگانه ز.، بهمنش ج. و رضایی ح (1391) ارزیابی فنی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در برخی باغ‌های شهرستان مرند. مجله پژوهش آب در کشاورزی. 26(4): 449-460.
 11. Barragan J, Bralts V and Wu I.P (2006) Assessment of Emission Uniformity for Micro-irrigation Design. Biosystems Engineering. 93(1): 89–97.
 12. Bralts V.F and Edwards D.M (1986) Field evaluation of drip irrigation sub-main units. Transactions of the ASAE. 29(6): 1659-1664.
 13. Burt C.M and Styles W.S (2007) Drip and Micro Irrigation Design and Management for Trees, Vines, and Field Crops - Practice plus Theory. Irrigation Training and Research Center, 3rd Edition, California Polytechnic State University (Cal Poly), USA. 396p.
 14. Dutta D.P (2008) Characterization of Drip Emitters and Computing Distribution Uniformity in a Drip Irrigation System at Low Pressure under Uniform Land Slopes. M.Sc. Thesis, Texas A&M University, USA. 123p.
 15. Merriam J.L and Keller J (1978) Farm Irrigation System Evaluation: A Guide to Management. Utah State University, Logan, Utah. 271p.
 16. Ortega J.F, Tarjuelo J.M and Juan J.A (2002) Evaluation of irrigation performance in localized irrigation systems of semiarid regions (Castilla-La Mancha, Spain). Agricultural Engineering International: the Cigr Journal of Scientific Research and Development. 4: 1-17.
 17. Yildirim O and Orta A.M (1995) Evaluation of some drip irrigation systems in Antalya Region. Irrigation and Drainage Abstracts. 21(1): 51.