دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-363 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر روش و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم جدید ذرت (سینگل کراس برکت 3 SC.B3)

صفحه 183-196

علی خیرابادی؛ محمدحسین نجفی مود؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی