تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و تغذیه‌ای لوبیاچیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد

چکیده

امروزه، با توجه به محدود بودن منابع آب در دسترس و از طرفی رشد جمعیت و افزایش نیاز به آبیاری، به‌کارگیری هر راهکار به‌منظور صرفه‌جویی در آب و نیز افزایش سطح زیر کشت اهمیت زیادی دارد. این پ‍‍ژوهش، به‌منظور بررسی تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی لوبیاچیتی لاین 01437-G انجام شد. آزمایش در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در چهار سطح (0، 50، 75 و 100 درصد فاضلاب) اجرا شد. نتایج نشان داد نسبت‌های مختلف فاضلاب و آب معمولی بر صفات رشدی و وزن خشک اندام هوایی گیاه تأثیر معناداری داشت (05/0P<). مقدار متوسط ارتفاع بوته و وزن تر و خشک اندام هوایی محصول تحت آبیاری کامل با فاضلاب به‌ترتیب 8/17، 5/22 و 1/18 درصد نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود. بیشترین مقدار غلظت کلروفیل a، b و کل مربوط به تیمار 100 درصد فاضلاب بود. با افزایش میزان فاضلاب تا سطح 100 درصد جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم نسبت به تیمار 100 درصد آب معمولی بیشتر شد و تفاوت معناداری بین تیمارها دیده شد. بنابراین، استفاده از فاضلاب حتی با نسبت کم سبب افزایش معنادار عملکرد این محصول شد. استفاده از منابع فاضلاب در کنار پایش دائمی کیفیت آن توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of treated wastewater irrigation on some physiological characteristics and nutrition of pinto bean

نویسنده [English]

 • reyhaneh zare mirakabad 1
چکیده [English]

Due to the limited available water resources and the other hand, population growth and increasing water demand use of any solution to save water and increase the area under cultivation is of utmost importance. This study was to evaluate the effect of irrigation with treated wastewater on some quantitative and qualitative characteristics of pinto beans number G-01437. The experiment was laid out in a randomized block design with four levels (0, 50, 75 and 100 percent sewage). Results indicated that irrigation with completely wastewater increased plant height, and fresh and dry weight products by 17.6, 22.5, and 18.1 percent in compare to control, respectively. The most concentration values of chlorophyll a, b and the total was associated with 100% irrigation with wastewater. In the meantime, irrigation with increasing level of wastewater increased the absorption level of N, P and K in compare to control. So, even with relatively low use of wastewater was significantly increased the performance of this product. Use of sewage, in addition to permanent monitoring of their quality were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • aerial
 • Chlorophyll
 • elements absorbed
 • fresh weight
 • performance
 1.  افیونی م.، رضایی‌نژاد ی. و خیامباشی ب. (1377) اثر لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب فلزات سنگین به‌وسیلة کاهو و اسفناج. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 2(1): 30-19.
 2.  امامی ع. (1375) روش‌های تجزیة گیاه. نشریة فنی. شمارة 982، سازمان تات، تهران، ایران.
 3.  بدلیانس قلی‌کندی گ.، جمشیدی ش. و ابریشمی ع. (1394) بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شدة شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک. بازیافت آب. 2(1): 40-27.
 4.  بهره‌مند م.ر.، افیونی م.، حاج‌عباسی ع. و رضایی‌نژاد ی. (1381) اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 6(4): 10-1.
 5. توکلی م. و طباطبایی م. (1378) آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده. مجموعة مقالات همایش جنبه‌های زیست‌محیطی استفاده از پساب‌ها در آبیاری. وزارت نیرو، کمیتة ملی آبیاری و زهکشی ایران، 11 آذر، تهران، صفحة 1-26.
 6. حسن اقلی ع. (1382) استفاده از فاضلاب‌های خانگی و پساب تصفیه‌خانه‌ها در آبیاری محصولات کشاورزی. گزارش پژوهشی نهایی طرح تحقیقاتی مصوب. مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شمارة ثبت 806/83، صفحة 231.
 7. رضوانی مقدم پ. و میرزائی نجم‌آبادی م. (1388) تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه و فاضلاب تصفیه‌شده بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای. مجموعه پژوهش‌های زراعی ایران. 7 (1): 75-63.
 8.  شبانیان بروجنی ح. (1383) بررسی تأثیر پساب و لجن فاضلاب کارخانة پلی‌اکریل بر رشد و غلظت عناصر سنگین در چند نمونه از گیاهان فضای سبز و گندم. پایان‌نامة خاک‌شناسی کارشناسی ارشد. دانشکدة کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 9. شریعتی م. (1375) ارزیابی کیفیت شیمیایی فاضلاب و استفاده از آن در آبیاری. آب و خاک و محیط‌زیست. 10: 51-55.
 10. صالحی آ.، طبری م.، محمدی ج. و علی‌عرب ع. (1387) اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر خاک و رشد درختان کاج تهران. فصلنامة علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 16(2): 196-186.
 11. عابدی کوپایی ج.، افیونی م.، موسوی ف.، مصطفی‌زاده ب. و باقری م. (1382) تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با فاضلاب تصفیه‌شده بر شوری خاک. آب و فاضلاب. 45: 2-11.
 12. عرفانی ع.، حق‌نیا غ. و علیزاده ا. (1380) تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شدة خانگی بر عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی. علوم و صنایع کشاورزی. 15(1): 77-65.
 13. عرفانی ع.، حق‌نیا غ. و علیزاده ا. (1381) تأثیر آبیاری با فاضلاب بر عملکرد و کیفیت کاهو و برخی ویژگی‌های خاک. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 6(1): 92-71.
 14. قنبری ا.، عابدی‌کوپایی ج. و طائی‌سمیرمی ج. (1385) اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه‌شدة شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی‌های خاک در منطقة سیستان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 10(4): 75-59.
 15. معزاردلان م. و ثواقبی فیروزآبادی غ. (1381) مدیریت حاصلخیزی خاک برای کشاورزی پایدار. انتشارات دانشگاه تهران.
 16. ملکوتی م.ج. و همایی م. (1373) حاصلخیزی خاک‌های مناطق خشک (مشکلات و راه‌حل‌ها). انتشارات تربیت مدرس، تهران.
 17. نظری م.ع.، شریعتمداری ح.، افیونی م.، مبلی م. و رحیلی ش. (1385) اثر کاربرد پساب و لجن فاضلاب صنعتی بر غلظت برخی عناصر و عملکرد گندم، جو و ذرت. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 10(3): 111-97.
 18. واثقی س.، افیونی م.، شریعتمداری ح. و مبلی م. (1382) اثر لجن فاضلاب و pH خاک بر قابلیت جذب عناصر کم‌مصرف و فلزات سنگین. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 7(3): 106-95.
 19. Abedi-Koupai J., Mostafazadeh-fard B., Afyuni M. and Bagheri M.R. (2003) Effect of treated wastewater on soil chemical and physical properties in an arid region. Plant soil and Environ. 52(82): 335-344.
 20. Akbarzadeh A., Jamshidi S. and Vakhshouri M. (2015) Nutrients uptake rate and removal efficiency of vetiveria zizanioides in contaminated waters. Pollution. 1(1): 1-8.
 21. Alizadeh A., Bazari M.E., Velayati S., Hasheminia M. and Yaghmaie A. (2001) Irrigation of corn with wastewater. In: Ragab R, Pearce G, Changkim J, Nairizi S and Hamdy A (Eds), pp. 147-154. ICID International Workshop on Wastewater Reuse and Management. Seoul, South Korea.
 22. Al-khamisi S., Prathapar S.A. and Ahmed M. (2013) Conjunctive use of reclaimed water and groundwater in crop rotations. Agricultural Water Management. 116: 228-234.
 23. Chenini F., Xanthoulis D., Rejeb S., Molle B. and Zayani K. (2001) Impact of using reclaimed wastewater on trickle and furrow irrigated potatoes. pp. 174-186. In: Ragab R, Pearce G, changkim J, Nairizi S and Hamdy A (Eds.). ICID International Workshop on wastewater Reuse and Management. Seoul. Korea.
 24. Cirelli G.L., Consoli S., Licciardello F., Aiello R., Giuffrida F. and Leonardi C. (2012) Treated municipal wastewater reuse in vegetable production. Agricultural Water Management. 104: 163-170.
 25. DaFonesca A.F., Melfi A.J., Monteiro F.A., Montes C.R., de Almeida V.V. and Herpin U. (2007) Treated sewage effluent as a source of water and nitrogen for Tifton 85 bermudagrass. Agricultural Water Management. 87: 328-336.
 26. Day A.D. and Tucker T.C. (1977) Effects of treated wastewater on growth, fibre, protein and amino acid content of sorghum grain. J. Environ Qual. 6: 325-327.
 27. Khan M.A., ShahidShaukat S. and Altaf Khan M. (2009) Growth yield and nutrient content of sunflower (Helianthus annuus L.) using treated wastewater from waste stabilization ponds. Pakistan Botany. 41(3): 1391-1399.
 28. Lubello C., Gori R., Nicese F.P. and Ferrini F. (2004) Municipal-treated wastewater reuse for plant nurseries irrigation. Water Research. 38: 2939-2947.
 29. Marschner H. (1995) Nutrition of Higher Plants. 2nd ed. Academic Press.
 30. Mont H.M. and Esousa M.S. (1992) Effects on crops of irrigation with effluent water. Sci. Tech. 26: 1603-1613.
 31. Palacios-Diaz M.P. and Moreno J.M. (2009) Subsurface drip irrigation and reclaimed water quality effects on phosphorous and salinity distribution and forage production. Agricultural Water Management. 96(11): 1659-1666.
 32. Ramos M.L.G., Gordon A.J., Minchin F.R., Sprent J.I. and Parson P. (1999) Effect of water stress on nodule physiology and biochemistry of a drought tolerant cultivar of common bean. Annals of Botany. 83: 57-63.
 33. Schulze J. (2004) How are nitrogen fixation rates regulated in legumes?. Plant Nutrition and Soil Science. 167: 125-137.
 34. Tabari M. and Salehi A. (2009) Long term impact of municipal sewage irrigation on treated soil and black locust trees in a semi-arid suburban area of Iran. Environmental Sciences. 21(10): 1438-1445.
 35. Yoon C.G. and Kwun S.K. (2001) Feasibility study of reclimed wastewater irrigation to paddy rice culture in Korea. In: Ragab R, Pearce G, Changkime J, Nairizi S and hamdy A (Eds) pp. 127-136. ICID International Workshop on wastewater Reuse and management. Seoul. South Korea.