دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-147 (بهار و تابستان) 

مقاله پژوهشی

ارزیابی خصوصیات عملکردی آبپاش‌های اسپری مجهز به پدهای انحراف مختلف

صفحه 1-17

حبیب صیادی؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیرحسن‌نیا


ارزیابی تحمل به خشکی به‌منظور افزایش بهره‌وری مصرف آب در بزرک

صفحه 19-32

پروانه عسگری نیا؛ آقا فخر میرلوحی؛ قدرت الله سعیدی؛ مهدی قیصری؛ علی اکبر محمدی میریک؛ وحیده سادات رضوی