تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت روش آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از اختلاف دمای تاج گیاه و هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران

3 استادیار مؤسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی، کرج- ایران

4 عضو هیأت علمی مؤسسۀ تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، اصفهان – ایران

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی امکان استفاده از شاخص تنش آب گیاه (CWSI) برای برنامه­ریزی آبیاری درختان پسته تحت روش آبیاری قطره­ای زیرسطحی انجام گرفت. تأثیر دور آبیاری شامل سه (I3) و چهارده (I14) روز بر CWSI بررسی شد. تبخیر-تعرق از اوایل خرداد تا اواخر شهریور در دو تیمار I3و I14به‌ترتیب 19/1429 و 33/1039 میلی­متر محاسبه شد. CWSI با اندازه­گیری­ دمای تاج با استفاده از دماسنج مادون قرمز و همچنین مقادیر کمبود فشار بخار برای تیمارهای مختلف آبیاری محاسبه شد. با اندازه­گیری دمای خشک و تر هوا و دمای پوشش سبز گیاهی، رابطۀ خط مبنای پایینی (Tc – Ta)LL = -1.642 VPD + 1.432  به‌دست آمد که دارای ضریب همبستگی 77/0 و معنادار در سطح 99 درصد بود. مقدار متوسط آستانۀ CWSI حدود 5/0 برای تیمار I3و 49/0 برای I14محاسبه شد. آزمون آماری دانکن نشان داد که اثر مقادیر مختلف عمق آبیاری بر CWSI در سطح 95 درصد معنادار است. رابطۀ بین مقادیر تبخیر- تعرق واقعی و CWSI ماهانه به‌صورت رابطۀ خطی ET = -450.7 CWSI + 463.1 با ضریب تعیین 6/0 ارائه شد که در سطح 95 درصد معنادار بود. بنابراین، از رابطۀ یادشده می‌توان برای ارزیابی تنش آب درختان پسته استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Crop Water Stress Index for Pistachio Trees under Subsurface Drip Irrigation Using Canopy-Air Temperature Difference

نویسندگان [English]

  • Akram Seifi 1
  • Seyed Majid Mirlatifi 2
  • Hossien Dehghanisanij 3
  • Manouchehr Torabi 4
1 Ph.D Candidate, Department of Irrigation and Drainage Engergy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Irrigation and Drainage Engergy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant, Department of Irrigation Systems Research Department, Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Iran
4 Assistant, Department of Irrigation Systems Research Department, Agricultural Engineering Research Institute, Esfahan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine the possibility of a crop water stress index (CWSI) to schedule irrigation for Pistachio tree under subsurface drip irrigation. The effects of two irrigation intervals consisting 3 (I3) and 14 (I14) days based on measuring soil water content were investigated on the CWSI. From 22 May (DOY 143) to 22 September (DOY 266), the evapotranspiration in I3 and I14 treatments varied from 795.45 to 490.79 mm, respectively. The CWSI was calculated using the empirical approach from measurements of infrared canopy temperatures, air temperatures and vapor pressure deficit values for the two irrigation levels. The lower baseline (non-water stressed baseline) was calculated as (Tc – Ta)LL = -1.642 VPD + 1.432 with R2 = 0.49. This equation had a correlation coefficient equal to 0.77 (P<0.01). An average threshold CWSI value of about 0.5 and 0.49 was calculated for I3and I14 treatments, respectively. Duncan test showed the effect of irrigation levels on CWSI was significant at P<0.05. Linear relationship between evapotranspiration and monthly CWSI calculated as ET = -804.7 CWSI + 680.1with determination coefficient equal to 0.6 (P<0.05). The CWSI can be employed as a useful tool for assessing crop water stress for Pistachio.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • canopy-air temperature difference
  • crop evapotranspiration
  • Infrared thermometer
  • Irrigation interval
  • Vapor pressure deficit