برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک‌جزئی و دو‌جزئی رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در اقلیم نیمه‌خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

برای برنامه‌ریزی آبیاری مناسب و اعمال مدیریت کارا و آگاهانه، تعیین ضرایب گیاهی بر مبنای مراحل رشد و نیز تخمین تبخیر و تعرق گیاه ضروری است. پژوهش حاضر به‌منظور تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی یک‌جزئی و دو‌جزئی گیاه رزماری در منطقه‌ای با اقلیم نیمه‌خشک با استفاده از لایسیمتر زهکش‌دار انجام گرفت. با به‌کارگیری لایسیمتر می‌توان مقدار دقیق نیاز آبی را در هر روز تعیین کرد و ارتباط آن با تبخیر و تعرق پتانسیل، مقدار مصرف آب در دوره‌های مختلف رشد گیاه و ضریبKc  گیاه را مشخص و در نتیجه برنامه‌ریزی مناسب آبیاری را اعمال کرد .به‌این منظور از پنج لایسیمتر زهکش‌دار استفاده شد که دو لایسیمتر به محاسبۀ تبخیر تعرق چمن و خاک بدون پوشش گیاهی اختصاص یافت و در سه لایسیمتر دیگر گیاه رزماری کشت شد. در طول دورۀ رشد، آب کافی در اختیار گیاه قرارگرفت و مقدار پتانسیل آب در خاک همواره در حد ظرفیت زراعی بود .مقدار تبخیر و تعرق برای لایسیمترهای چمن و خاک از رابطۀ بیلان آبی محاسبه شد و از اندازه‌گیری تبخیر و تعرق لایسیمترها، نیاز آبی گیاه رزماری 63/495 میلی‌متر به‌دست آمد. در ضمن ًبیشترین تبخیر و تعرق در ماه شهریور اتفاق افتاد و از تقسیم نیاز آبی گیاه بر نیاز آبی گیاه مرجع، ضرایب گیاهی منفرد و ضرایب گیاهی پایه در مراحل اولیه، توسعه و میانی به‌ترتیب 30/0، 63/0، 96/0و 32/0،20/1، 05/1 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water requirement single and dual crop coefficients of (Rosmarinus officinalis L.) determination in a semi-arid climate

نویسندگان [English]

  • Houshang Ghamarnia 1
  • Sjad Amiri 2
  • Mahmood Khoramivafa 3
1 Associate Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 MSc. Student, Department of Water Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

For a suitable irrigation programming and an efficient management, crop coefficient determination for different plant growth stages are necessary. In this investigation water requirement, single and dual crop coefficient of Rosmarinus officinalis L. was determine by drainable lysimeter in a semi-arid climate condition. By using of drainable lysimeter, the exact water requirement and also KC values can be obtained. For this objective five drainage lysimeters were used. In those three available lysimeter, (Rosmarinus officinalis L.), in one grass and in the last one no any plant were cultivated. During investigation the enough irrigation water were used and soil lysimeter were kept in the field capacity condition. The water balance equation was used to determine the evapotranspiration in all lysimeters. Finally, the total water requirement, single and dual (Rosmarinus officinalis L.) were determined as 495.63 mm, (0.30, 0.63, 0.96) and (0.32, 1.20, 1.05) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crop coefficient
  • drainable lysimeter
  • Rosemary
  • Water requirement
  • water balance equation