ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در پیش بینی عملکرد گندم، رطوبت و شوری نیمرخ خاک تحت تنش های شوری و کم‌آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این مطالعه عملکرد مدل AquaCrop در پیش­بینی عملکرد محصول گندم زمستانه (ارقام روشن و قدس)، رطوبت و شوری نیمرخ خاک، تحت تنش­های شوری و آبی ارزیابی شد. آزمایش مزرعه­ای با سه سطح شوری آب آبیاری شامل S1، S2 و S3، به‌ترتیب 4/1، 5/4 و 6/9 دسی­زیمنس بر متر و چهار سطح عمق آبیاری شامل I1، I2، I3 و I4، به‌ترتیب 50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی گیاه با سه تکرار، طی سال زراعی 1384-85 در منطقۀ بیرجند اجرا شد. براساس نتایج، مدل AquaCrop عملکرد دانه را برای هر دو رقم با دقت زیاد شبیه­سازی کرد. متوسط خطای نسبی تخمین عملکرد دانه در مرحلۀ واسنجی، برای ارقام روشن و قدس به‌ترتیب 98/2 و 82/4 درصد محاسبه شد. متوسط ریشۀ میانگین مربعات خطای نرمال‌شدۀ پیش­بینی رطوبت خاک در رقم روشن در مرحلۀ واسنجی و اعتبارسنجی به‌ترتیب 58/14و 1/15 درصد و در رقم قدس در مرحلۀ واسنجی و اعتبارسنجی به‌ترتیب 6/14 و 3/15 درصد محاسبه شد. متوسط ریشۀ میانگین مربعات خطای نرمال‌شدۀ پیش­بینی شوری عصارۀ اشباع خاک در رقم روشن برای مراحل واسنجی و اعتبارسنجی به‌ترتیب 6/34 و 8/36 درصد و در رقم قدس به‌ترتیب 5/34 و 8/36 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که مدل AquaCrop در پیش­بینی شوری عصارۀ اشباع در مقایسه با رطوبت خاک و عملکرد دانه دچار خطای بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of AquaCrop model to predict yield production of wheat, soil water and solute transport under water and salinity stresses

نویسندگان [English]

  • Afshin Khorsand 1
  • Vahid Reza Verdinejad 2
  • Ali Shahidi 3
1 MSc Candidate, Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

In this study, the performance of AquaCrop model to predict yield production of winter wheat (Roshan and Gods varieties), water and solute balance of soil profile was evaluated under water and salinity stresses. Field experiments were conducted with three levels of saline irrigation water including: S1, S2 and S3corresponding to 1.4, 4.5 and 9.6 dS/m, respectively, and four levels of irrigation depth including: I1, I2, I3 and I4 corresponding to 50, 75, 100 and 125 percent of crop water requirement, respectively, with three replications in Birjand region for 2005-2006 period. The AquaCrop model predicted the grain yield with a high precision in both of the varieties. The mean relative error of the model calibration for grain yield prediction of Roshan and Ghods were calculated 2.98 and 4.82 percent, respectively. The average normalized root mean square error of calibration and validation in soil water content prediction for Roshan variety, were calculated 14.58 and 15.1 percent, respectively, and Ghods variety, were calculated 14.6 and 15.3 percent, respectively. The average normalized root mean square error of calibration and validation in ECe prediction for Roshan variety, were calculated 34.6 and 36.8 percent, respectively, and Ghods variety, were calculated 34.5 and 36.8 percent, respectively. Results indicated that the AquaCrop predicted ECe with more error compared with soil water content and grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • birjand
  • Water balance
  • solute balance
  • simulation model