تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن در شرایط گلدانی بر برخی خصوصیات گیاه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa Duch. Cv. selva)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه آبیاری، قائم شهر، ایران

چکیده

به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر رشد و نمو گیاه توت‌فرنگی، پژوهشی در سال 1389 در استان مازندران انجام گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای تنش خشکی شامل 30، 50 و 70 درصد تخلیۀ رطوبت خاک و سه سطح مختلف نیتروژن، صفر، 100 و 150 میلی­گرم در کیلوگرم خاک خشک بود. نتایج نشان داد تأثیر استفاده از تنش خشکی، کود نیتروژن و اثر متقابل آنها بر شاخص­های تعداد و طول استولون، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه، طول و عملکرد کل بوته، وزن تر و خشک بوته، قطر و وزن میوه، مثبت و معنادار است. در همۀ شاخص­ها، بیشترین میانگین­ها مربوط به 30 درصد تخلیۀ رطوبت بود؛ و 100 میلی­گرم کود، بهترین تیمار کودی در نظر گرفته شد. بیشترین عملکرد تک‌میوه در 30 درصد تخلیۀ رطوبت به‌مقدار 17/9 گرم حاصل شد. در تیمار 100 میلی­گرم کود نیتروژن، بیشترین عملکرد تک‌میوه به‌مقدار 15/8 گرم به‌دست آمد. اثر متقابل 100 میلی­گرم کود نیتروژن و 30 درصد تخلیۀ رطوبت دارای بیشترین شاخصه­ها بود. در برهمکنش تنش خشکی و کود نیتروژن، بیشترین عملکرد تک‌میوه به‌مقدار 69/9 گرم در تیمار 30 درصد تخلیۀ رطوبت و 100 میلی­گرم کود نیتروژن و کمترین عملکرد تک‌میوه با کاهش 35 درصدی مربوط به 70 درصد تخلیۀ رطوبت و بدون مصرف کود نیتروژن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of drought stress and nitrogen fertilizer on some characteristics of strawberry plants (Fragaria ananassa Duch. cv. selva)

نویسنده [English]

  • Davood Akbai Nodehi
Department of irrigation, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different levels of drought stress and nitrogen fertilizer on growth of strawberry plants, present study was conducted in the Mazandaran province in 2010. Experiment was carried out as factorial based on randomized complete block design with three replications. Drought stress treatments (30, 50 and 70% Maximum allowable depletion of moistur (MAD)) and nitrogen fertilizer (0, 100 and 150 Mg per Kg dry soil) were allocated to main and sub-plots, respectively. The results showed that the effect of of different levels of drought stress and nitrogen fertilizer were significant on sam indices as, number and length of stolons, number and leaf area, fresh and dry weight of root, length and total yield of plant, fresh and dry weight of plant, diameter and fruit weight under drought stress. In all indices, the highest averages were obtained in treatment of 30% MAD and 100 mg nitrogen. The highest fruit yield was obtained in treatment of 30% MAD and 100 mg nitrogen fertilizer with 9.17 and 8.15 gr, respectively. In intraction of drought stress and nitrogen fertilizer the highest fruit yield with 9.69 gr was obtained by 30% MAD and 100mg nitrogen fertilizer. Minimum fruit yield with 35% reduction was related to 70% MAD and without the use of nitrogen fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • fruit yield
  • Fertilizer use Efficiency
  • Water depletion
  • Water Productivity