دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 1424089، اسفند 1391، صفحه 1-98 
پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

صفحه 39-52

روزبه موذن زاده؛ صالح ارشد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


تأثیر کم آبیاری ناقص ریشه و کم آبیاری معمولی ذرت بر جذب و پتانسیل آبشویی نیترات

صفحه 85-98

فاطمه کاراندیش؛ مجید میرلطیفی؛ علی شاه نظری؛ مهدی قیصری؛ فریبرز عباسی