بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم جدید گندم

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران

2 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران

3 استادیار، بخش زراعت، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، به بررسی اثر اعمال مقدار و زمان آبیاری تکمیلی برای کمک به نیاز آبی و عملکرد سه رقم گندم (‘W33g’، ‘کراس البرز’ و ‘بهار’)، در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 پرداخته شده است. آزمایشات در ایستگاه لیسیمتری تحقیقاتی شماره یک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی با بهره گیری از لیسیمترهای موجود، در قالب طرح فاکتوریل دو عامله و بر پایه طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. همه تیمارها تا مرحله گلدهی به میزان یکسان آبیاری شدند اما در مراحل بعدی، زمان و مقدار تیمارهای آبیاری تکمیلی در قالب چهار تیمار متفاوت آزمایش گردید. زمان اعمال تیمارهای آبیاری تکمیلی گلدهی و دانه دهی به ترتیب مشاهده 50 درصد به گل رفتن بوته ها و مشاهده شروع دانه بستن 50 درصد سنبله ها بود. نتایج نشان داد که بیشترین میزان مشارکت آبیاری تکمیلی در سال اول و دوم به ترتیب 5/27 و 1/26 درصد کل آب مصرفی گیاه است. به طور متوسط در سال اول و دوم بیشترین عملکرد دانه محصول گندم از آن رقم ‘کراس البرز’ و مربوط به تیمار دو آبیاری هم زمان گلدهی و دانه دهی به ترتیب 4681 و 4804 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در هر دو سال، رقم ‘کراس البرز’ نسبت به دو رقم دیگر تحت تیمار آبیاری تکمیلی یکسان، بیشترین کارایی مصرف آب را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of supplementary irrigation on yield and water use efficiency of three new wheat (Triticum aestivum L.) cultivars

نویسندگان [English]

  • Houshang Ghamarnia 1
  • Milad Farmanifard 2
  • Shahryar Sasani 3
1
2
3
چکیده [English]

Two-year experiments was conducted to find the effect of value and times of supplementary irrigation on water requirement and yield production of three new wheat cultivar namely (‘W33g’, ‘Cross Alborz’ and ‘Bahar’) in three replicate randomized complete block factorial experiments since 2009-11. Experiments were performed at the Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University lysimetery research station No. 1. All treatments were irrigated with the same amount of water until flowering stage but the times and the value of supplementary irrigation was different in four treatments based on experiment design at next stages. Supplementary irrigation during the flowering, seedling and both conditions were applied, by observation 50 percent of flowering and seedling starting, respectively. The results showed that the highest supplementary irrigation contribution in the first and second year of study was 27.5 and 26.1 percent of total water use respectively. In the first and the second year of this study, the highest average yield production was obtained for ‘Cross Alborz’ under flowering and seedling supplementary irrigation treatments with 4681 and 4804 kg.ha-1, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flowering
  • seedling
  • Supplementary irrigation
  • Water use efficiency
  • Wheat
  • yield