ارزیابی الگوریتم های جستجوی مستقیم و ژنتیک در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام - یک سیلاب از کارون

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران

چکیده

در این پژوهش، کارایی الگوریتم جستجوی مستقیم در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام جهت روندیابی سیل ویلسون و یک سیل از رودخانه کارون ارائه شده است. روندیابی سیل ویلسون به منظور مقایسه کارایی الگوریتم جستجوی مستقیم با سایر الگوریتم های فراکاوشی متداول و روندیابی یک سیل از رودخانه کارون نیز به دلیل بررسی بیشتر قابلیت این الگوریتم در روندیابی سیل در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده از روندیابی سیل ویلسون با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم مجموع مربعات و قدرمطلق خطا بین دبی روندیابی شده و مشاهداتی به ترتیب 65/62 و 48/29 مترمکعب بر ثانیه به دست آمد. کمترین تفاوت بین دبی پیک مشاهداتی و دبی روندیابی شده سیل ویلسون، با کاربرد الگوریتم جستجوی مستقیم 29/0 مترمکعب بر ثانیه به دست آمد. نتایج روندیابی سیل رودخانه کارون با الگوریتم جستجوی مستقیم نیز نشان داد که مجموع مربعات خطا، مجموع قدرمطلق خطا و تفاوت بین دبی پیک مشاهداتی و روندیابی شده به ترتیب 420، 10/7842 و 7/9 مترمکعب بر ثانیه می باشد. مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج دیگر تحقیقات نشان داد با وجودی که الگوریتم جستجوی مستقیم نتوانسته است در بعضی پارامترهای مقایسه ای جواب های بهتری نسبت به سایر الگوریتم ها به دست آورد، اما باتوجه دقت مناسب برای بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام، توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of direct search and genetic algorithms in optimization of muskingum nonlinear model parameters - a flooding of Karoun river, Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi Ghaleni 1
  • Kioumars Ebrahimi 2
چکیده [English]

In this research, performance of Pattern Search algorithm (PS) was investigated in order to optimize the nonlinear Muskingum model parameters in contrast with the general algorithms, for Wilson and Karoun floods routing. Wilson flood routing has been chosen to compare the ability of PS algorithm with other algorithms and, Karoun flood routing has been chosen for a better evaluation of PS. The results of the Wilson flood routing using PS algorithm showed that the absolute and the sum squares errors were equal to 62.65 and 29.48 m3/s, respectively. Also, the lowest difference between the real and routing Wilson flood discharges, by the PS algorithm, was found to be equal to 0.29 m3/s. The results of Karoun flood routing using PS algorithm showed that the sum square error, sum absolute error and difference between the real and routing floods were equal to 7842.10, 420 and 9.7 m3/s, respectively. A comparison between the current studies with the other research results showed that PS algorithm is efficient and could be suggested for optimizing of nonlinear Muskingum model parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct search algorithms
  • Flood routing
  • Karoun
  • Nonlinear Muskingum Model
  • optimization
  • Wilson