بررسی اثرات کاربرد پساب تصفیه شده و کودهای شیمیایی بر عملکرد کلم بروکلی

نویسندگان

1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز - ایران

2 دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز – ایران

چکیده

امروزه به دلیل کمبود منابع آب استفاده مجدد از پساب فاضلاب ها در کشاورزی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر کاربرد پساب تصفیه شده شهری و کودهای شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کلم بروکلی و میزان تجمع عناصر مختلف در اندام‌های گیاه بود. در پژوهش حاضر، از شش تیمار کیفیت‌ آب آبیاری (شامل آب چاه، آب چاه به همراه کود شیمیایی، پساب تصفیه شده شهری، پساب تصفیه شده شهری به‌همراه کود شیمیایی، آب چاه به همراه پساب تصفیه شده و آب چاه به‌همراه پساب و کود شیمیایی) هر یک در سه تکرار تحت سیستم آبیاری میکرو در کلم بروکلی استفاده شد. برای بررسی عملکرد و میزان تجمع عناصر در گیاه، از هر تیمار نمونه‌ گیاهی برداشت و تجزیه شیمیایی شدند. تیمارهای پساب تصفیه شده سبب افزایش معنی‌دار وزن تر اندام هوایی، عملکرد بیولوژیک، عناصر پتاسیم، کلسیم، فسفر و کلر در سطح پنج درصد در مقایسه با آب چاه شد. غلظت فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) تحت تأثیر کیفیت آب آبیاری اختلاف معنی دار ندارد اما تجمع عناصر آهن، مس، بور، منگنز و روی افزایش معنی‌داری در تیمارهای پساب تصفیه شده در سطح پنج درصد داشتند. در تیمارهای پساب تصفیه شده افزایش معنی‌داری نیز در درصد انباشت ویتامین های B6 و ‌ث و پروتئین به میزان قابل توجهی دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of using treated wastewater and chemical fertilizers on Broccoli (Brassica oleracea) growth

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rajabisorkhani 1
  • Ali Ghaemi 2
1
2
چکیده [English]

Today as freshwater resources become scarcer, wastewater use is a major incentive option for conserving and expanding available water supplies. The aim of this research was to investigate the impact of normal irrigation water (Well water), chemical fertilizer, and treated urban wastewater effluent on yield quantity and quality of broccoli under micro irrigation system. The accumulation of chemicals and heavy metals in broccoli was also investigated. This study was conducted with six treatments and three replications including urban water, fertilizer mixed with urban water, urban treated wastewater, fertilizer mixed with urban treated wastewater, urban water mixed with urban treated wastewater, urban water mixed with treated wastewater and fertilizer. A sample of broccoli was picked up from each treatment in order to examine standard chemical analysis on broccoli at the end of growth season. The results indicated that the impact of application of treated wastewater compare to application of normal irrigation water on shoot fresh weight, biological performance of broccoli. The values of different elements such as K, Ca, P and Cl, was significant at level of 5 percent of probability. The results showed that different water quality had no significant impact on accumulation of heavy metals (Pb, Ni and Cd) at level of 5 percent, but significant impact was found on the accumulation of Fe, Cu, B, Mn and Zn in treated wastewater treatment at level of five percent probability. Moreover, the application of treated wastewater caused to increase the accumulation of different elements such as vitamin B6, vitamin C, and protein in different plant parts significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broccoli
  • Fertilizer
  • Heavy metal
  • Wastewater
  • yield