ارزیابی و واسنجی مدل های تبخیر و تعرق گیاه مرجع باتوجه به اثر دوره محاسباتی برای اقلیم نیمه خشک سرد

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه - ایران

2 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج - ایران

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج - ایران

چکیده

به منظور تعیین مقدار آب آبیاری در بخش تحقیقات کشاورزی، لازم است مقدار نیاز آبی گیاه یا تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) محاسبه شود و در این رابطه معادلات زیادی برای برآورد آن ارائه شده است. از طرف دیگر، در بسیاری از طرح های آبیاری و زهکشی از میانگین داده های هواشناسی 10 روزه و ماهیانه استفاده می شود که این امر بر میزان دقت تبخیر و تعرق محاسباتی در مقیاس 10 روزه و ماهانه تأثیر می گذارد. در این پژوهش، اثر دوره های محاسباتی روزانه، 10 روزه و ماهانه بر دقت برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل‌های پنمن مانتیث فائو، تابش فائو، پنمن اصلاح شده، هارگریوز، مک کینگ و پریستلی تیلور در شهرستان سنندج با اقلیم سرد نیمه خشک مورد بررسی قرار گرفت. سپس با انتخاب مدل با دقت بالاتر، اقدام به واسنجی آن گردید. برای ارزیابی دقت مدل های فوق، از داده‌های لایسیمتری اندازه‌گیری شده در ایستگاه تحقیقاتی سنندج استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد مدل پنمن اصلاح شده در تمامی دوره‌های محاسباتی، مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع را با دقت بالاتری پیش بینی می‌کند و واسنجی این معادله نیز تأثیری بر افزایش دقت آن نداشت. همچنین، نتایج نشان داد که طول دوره محاسباتی، تأثیر معنی‌داری بر دقت پیش‌بینی مدل های تبخیر و تعرق ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and calibration of reference evapotranspiration models according to calculating periods for a cold semi-arid climate

نویسندگان [English]

  • Houshang Ghamarnia 1
  • Seyed Vahidodin Rezvani 2
  • Parviz Fathi 3
چکیده [English]

In agricultural practices, reference evapotranspiration (ET0) parameters need to be specified for crop water requirement determination. Although, the crop water requirement is not an easy task. Numerous mathematical models and experimental methods have been developed for this purpose in the entire world. On the other hand, ten-daily and monthly average meteorological data are used in many of Irrigation and drainage projects which can affect the calculation of evapotranspiration in ten-day and monthly scale. In this paper, daily, ten-day, and monthly calculating periods were studied on accuracy of reference evapotranspiration estimation using FAO Penman Monteith, FAO Radiation, Modified Penman, Hargreaves, Priestley-Taylor and Makkink models in Sanandaj with cold semi-arid climate. Then, by selecting of the model with higher accuracy, the calibration was done. Moreover, to evaluate the accuracy of different models, lysimetric data were used from Sanandaj research station. The results showed that the modified Penman method can predict reference evapotranspiration with higher accuracy in all periods and calibration of the equation and has no effects on its accuracy. Also, the results showed that the computational periods have no significant effects on the accuracy of different models prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calculating period
  • calibration
  • evapotranspiration
  • Hargreaves
  • Modified penman