دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 953199، شهریور 1391، صفحه 1-90 
شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل DSSAT

صفحه 1-14

حمزه دوکوهکی؛ مهدی قیصری؛ سید فرهاد موسوی؛ سید مجید میرلطیفی


مقایسه عملکرد سه مدل هیدرولوژی SWAT، IHACRES و SIMHYD در شبیه سازی رواناب حوضه قره‌سو

صفحه 25-40

محمدرضا گودرزی؛ باقر ذهبیون؛ علی رضا مساح بوانی؛ علی رضا کمال


بررسی تغییرات مکانی نیترات در آب زیرزمینی دشت لردگان

صفحه 55-67

یاسر استواری؛ حبیب اله بیگی هرچگانی؛ علی رضا داودیان