ارزیابی انتقال مدیریت آبیاری و تعیین شاخص‌های کلیدی

نویسنده

استادیار پژوهش، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران - ایران

چکیده

انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان در 63 کشور جهان به اجرا درآمده و با مشکلات و نتایج متفاوتی روبرو بوده است. این تحقیق با هدف بررسی مسایل جاری انتقال مدیریت آبیاری و شناسایی برخی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی، در دو شبکه‌ آبیاری با ویژگی‌های متمایز در روش آبیاری و فرآیند انتقال مدیریت آبیاری انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و جامعه آماری آن کشاورزان شبکه آبیاری قزوین و شبکه آبیاری تحت فشار ایستگاه هشت مغان می‌باشد. نمونه‌ها به صورت تصادفی اختیار شده و برای گردآوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل‌های استنباطی با استفاده از آماره‌های تحلیل میانگین، تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون t و F بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در هر دو پایلوت وضعیت میانگین شاخص‌ها از میانگین مورد انتظار بیشتر می‌باشد. آزمون t این نتیجه‌گیری را با احتمال بیش از 95 درصد تأیید می‌نماید. همچنین این تحقیق نشان داد که با وجود ویژگی‌های متفاوت دو پایلوت و عدم همبستگی بین ادراک کشاورزان دو شبکه آبیاری، ولی ادراک کشاورزان دو پایلوت نسبت به برخی مسایل تقریباً مشابه می‌باشد، به‌طوری‌که اهمیت شاخص‌هایی مانند شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و وظایف بین کشاورزان و بخش‌های دولتی، به عنوان شاخص‌های کلیدی مورد توافق هر دو شبکه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of irrigation management transfer and identifying the key indicators

نویسنده [English]

  • Ahmad Heidarian
چکیده [English]

Irrigation Management Transfer (IMT) is under implementation within 63 countries over the world. The results and constraints of this event have been different in mentioned countries. This research objected to survey of IMT constraints and identifies its key indicators in Ghazvin and Moghan pilots with different characteristics in type of Irrigation and their IMT process. The research method is descriptive-correlative and the statistical populations are farmers of Ghazvin Irrigation network and Moghan pumping station No. 8. Data collected by a questionnaire within farmers as a probable sample of two pilots, respectively. Data analyzing was done through one-sample mean test and Pearson correlation, t-test and F test. The results showed that the mean value of measured indicators in two pilots was greater than expected mean. The t-test approves this result with exceed of 95 percent confidence. Moreover, the points of view of farmers of two pilots have no sufficient correlation in two different Irrigation networks, but have the similarities on the key indicators such as “clear responsibilities and duties of farmers and government sectors”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Ghazvin
  • IMT
  • indicator
  • Moghan