ارزیابی مدیریت مصرف آب آبیاری و کود بور در جهت افزایش کارایی مصرف آب چغندرقند

نویسندگان

1 استادیار، بخش آبیاری و فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، کرج - ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، قزوین - ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی مدیریت آب آبیاری و مقادیر مختلف کود بور بر عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند، به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور آبیاری و کود بور در سه تکرار به مدت سه سال (81-1379) در قزوین اجرا شد. عامل اصلی در چهار تیمار آبیاری T1، T2، T3 و T4 به ترتیب آبیاری براساس 60، 90، 120 و 150 تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس Aو عامل کودی در سه سطح شامل مصرف کود براساس آزمون خاک (30 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک)، 30 درصد کمتر از توصیه کودی (21 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک)، 30 درصد بیشتر از توصیه کودی (39 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک)، به ترتیب تیمارهای B1، B2 و B3 بود. نتایج نشان داد که تأثیر توأم مصرف آب و کود بور در سطح پنج درصد معنی داری شد و عملکرد ریشه در تیمار 60 میلی متر تبخیر و کود توصیه شده با مقدار 66460 کیلوگرم در هکتار بیشترین و در تیمار 150 میلیمتر تبخیر و کود توصیه شده با مقدار 37610 کیلوگرم کمترین مقدار شد. کارایی مصرف آب در تیمار توصیه کودی با 90 میلی متر تبخیر و 97/6 کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین و در تیمار 30 درصد بیشتر از توصیه کودی با 60 میلی متر تبخیر از تشت و 52/6 کیلوگرم بر مترمکعب کمترین مقدار را داشتند. تیمار آبیاری 90 میلی متر تبخیر از تشت کلاس A و مصرف 30 کیلوگرم در هکتار اسید بوریک بهترین مقدار برای تولید محصول چغندرقند برای منطقه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of irrigation water management and boron fertilizer to increase water use efficiency of sugar beet

نویسندگان [English]

  • Niaz Ebrahimipak 1
  • Mehrzad Mostashari 2
چکیده [English]

This study evaluated the irrigation water management and different amounts of boron fertilizer affacts on yield and and water use efficiency of sugar beet. The two-factor factorial design in randomized complete block with three replications of irrigation and different levels of boron fertilizer for three years (2000-02) was designed in Qazvin. The main four irrigation treatments were T1, T2, T3 and T4, consist of 60, 90, 120 and 150 mm from cumulative evaporation from a class evaporation pan. The fertilizer were at three levels based on soil test (30 kg boric acid), 30 percent below the recommended fertilizer (21 kg ha BA), 30 percent more than the recommended fertilizer (39 kg ha BA) treatments, namely B1, B2 and B3 respectively. The results showed that combination effects of water and fertilizer boron levels were significant at level of five percent probability. The highest and lowest root yield was belonging to 60 and 150 mm of evaporation from class a pan with recommended fertilizer as 66460 and 37610 kg/ha, respectively. The value of water use effeciency with 90 mm evaporation from pan and recomonded fertilizer with 6.97 kg/ha was highest, while it was lowest with 60 mm evaporation and 30 percent more than recommonded fertilizer as 6.52 kg/ha. Finally, the results showed that irrigation with 90 mm evaporation from pan class A with application of 30 kg/ha acid boric fertilizer was the best recommondation for sugarbeet production in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boric acid
  • Deficit irrigation
  • fertigation
  • micronutrients
  • pan evaporation