درک دقیق‌تر از سامانه‌های حکمرانی به‌منظور مدیریت پایدار آب با نگاهی ویژه به شرایط ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1403

سپیده زراعتی نیشابوری؛ حسین خزیمه نژاد؛ زینب بیرانوند


تعیین افزایش ارتفاع بهینه اقتصادی سد مخزنی زرینه رود با استفاده از رویکرد شبیه سازی- بهینه‌سازی و ارزیابی عملکرد مخزن در شرایط تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1403

امید نیرومند؛ مجتبی شوریان؛ مریم جوان صالحی


شبیه‌سازی رواناب سطحی شهری و اولویت‌بندی روش‌های توسعه‌کم‌اثر با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1403

اسماعیل حصاری؛ علی‌محمد آخوندعلی؛ محمدامین مداح


بررسی سازگاری گونه گیاهی وتیور در شرایط آبیاری با شیرابه زباله و فاضلاب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1403

صدرالدین عبدالهی منصورخانی؛ مهدی اسدی لور؛ علی فرزادیان؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی عصاره


افزایش بهره‌وری آب کشاورزی تحت سناریوی بهینه‌سازی تخصیص منابع آب با استفاده از الگوریتم (NSGA-II) ( مطالعه موردی: حوضه تجن استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1403

فاطمه زهرا صحابی فرد؛ علی شاهنظری؛ سونیا صادقی


بررسی اثرات بیوچار بر کارایی مصرف آب آبیاری و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کارلا تحت شرایط تنش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1403

حلیمه پیری؛ اسماعیل میر


ارزیابی عدم قطعیت بارش ماهانه با به‌کارگیری GCMها و روش‌های تصحیح اریبی نگاشت چندکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

نیما نعمتی شیشه‌گران؛ فریبا بابائیان؛ حجت میان آبادی


شبیه سازی عددی آبخوان دشت تایباد با استفاده از MODFLOW و پیش بینی سناریوهای مدیریتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

بهزاد آزادگان؛ حنان حنفی؛ مریم وراوی پور؛ حمید کاردان مقدم


ارزیابی جامع فلوراید درمنابع آب محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

Ata Allah Nadiri؛ زهرا صدقی؛ فرانک سای؛ سمیه اسدی


اثر دوره بازگشت دبی در اعمال یکی از اقدامات طبیعی مدیریت سیل بر کاهش ریسک سیلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403

سوده کلامی؛ محمد مهدی احمدی؛ رضا حسن زاده


تحلیل جغرافیایی و آماری تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت بم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

حسین یوسفی؛ مسلم برجی؛ علی محمودی ازناوه


ساخت، آزمون و ارزیابی توربین پیچ هیدرودینامیک در مقیاس آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

عباس گودینی؛ کاظم شاهوردی؛ سعید گوهری


ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی در برابر آلودگی بر اساس روش های جدید ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

امین رضا نشاط؛ معصومه عابد؛ مهدی رمضانی


بررسی رابطه عملکرد باغات انجیر دیم و مقادیر بارش موثر با استفاده از داده های سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

فائزه خوشرو؛ بهزاد آزادگان؛ شادمان ویسی؛ محمد عبداللهی پور


برآورد دقیق تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‌های سنجش از دور به منظور بهبود مدیریت آب در دشت مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی


بررسی ویژگی‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و رابطه انتشار آن‌ها تحت تاثیر فعالیت‌های انسانی در دشت اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

عرفان فرجی عموقین؛ امین کانونی؛ مهسا حسنپور کاشانی


ارزیابی عملکرد مدل‌های CMIP6 جهت برآورد دما و بارش در حوضه آبریز سفیدرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

رضا سراج ابراهیمی؛ محمد جواد زارعیان؛ حسین دهبان


مقایسه روشهای درون‌یابی به منظور بهبود پیش‌بینی سطح ایستابی آب زیرزمینی با استفاده از روشهای یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403

عرفان عبدی؛ اسماعیل اسدی؛ محمد علی قربانی