نویسنده = محمد ولی سامانی، جمال
تعداد مقالات: 8
2. بررسی تحلیلی اهمیت مکانی و زمانی ضریب پراکندگی طولی در رودخانه‌ها در جریان غیرماندگار و غیریکنواخت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-169

نیلوفر سادات جعفری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


3. ارزیابی معیارهای تأثیرگذار در اولویت‌بندی برخی شبکه‌های آبیاری و زهکشی حوزة رودخانة کرخه با هدف تخصیص آب

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-196

الهام شهبازخانیا؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی


4. بررسی تأثیر روش توسعة کم‌اثر بشکة ذخیرة آب باران در کاهش آب‌گرفتگی ناشی از وقوع سیلاب شهری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

مریم موحدی نیا؛ جمال محمد ولی سامانی؛ فخرالدین براخاصی


5. اثر سیلاب‌ها و مدیریت منابع آلاینده بر تغییرات زمانی و مکانی شوری رودخانة کارون (ملاثانی تا فارسیات)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 295-314

بهمن فکوری دکاهی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری


6. مدل یک‌بعدی انتقال آلاینده در رودخانه‌های طبیعی با تأکید بر نقش نواحی نگهداشت

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 169-190

مریم براتی مقدم؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


7. کنترل و مدیریت سیلاب با شبیه‌ساز توانمند جریان‌های غیرماندگار در رودخانه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-96

قاسم میرزائی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری