دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، دی 1399، صفحه 365-452 
ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری نوین در شهرستان همدان

صفحه 381-395

حمید زارع ابیانه؛ اعظم دانایی؛ سمیرا اخوان؛ مهدی جوزی