دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 177-335 
تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی گلایسین‌بتائین بر مؤلفه‌های فتوسنتزی گیاه نخود

صفحه 227-236

سید حمزه حسینیان؛ ناصر اکبری؛ حمید رضا عیسوند؛ امید علی اکبرپور؛ مهری سعیدی نیا


تأثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب شهری بر تجمع برخی عناصر شیمیایی در خاک

صفحه 253-265

اکرم حسین نژاد میر؛ عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی


بررسی تأثیر کم‌آبیاری بر توزیع ریشه و رشد رویشی گیاه رزماری

صفحه 289-301

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراتدیش


اثر عمق نصب لوله‌های قطره‌چکان‌دار و مقدار زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

صفحه 321-335

سروش محرابیان؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ موسی مسگرباشی