دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-110 
شبیه سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر

صفحه 1-13

مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ محمد باقر شریفی


کنترل شوری و تلفات نیترات در زهاب تحت مدیریت سطح ایستابی

صفحه 15-28

حسین مولوی؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


برآورد توابع انتقالی به منظور تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک های شور و شور - سدیمی

صفحه 99-110

میثم رمضانی؛ بهزاد قنبریان علویجه؛ عبدالمجید لیاقت؛ شکوفه صالحی خشکرودی