بررسی اثر تغییر فشار در لوله های فرعی آبیاری بارانی متحرک دستی بر روی هزینه ها

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

براساس ضوابط و معیارهای طراحی سیستم های آبیاری بارانی، تغییرات فشار مجاز در طول لوله های فرعی 20 درصد است. دلایل انتخاب این 20 درصد که از سال های دهه 60 میلادی تاکنون اجرا می شود، مشخص نیست. با افزایش تغییرات فشار مجاز برای طراحی لوله فرعی، فشار موردنیاز سیستم و عدم یکنواختی پخش آبپاش ها بیشتر شده و درنتیجه هزینه های تأمین انرژی و تلفات آب بیشتری به دنبال دارد. از طرف دیگر، اگر لوله های فرعی با تغییرات فشار مجاز کمتری طراحی شوند، یکنواختی آبیاری بهتر، فشار موردنیاز سیستم کمتر ولی هزینه در واحد سطح خرید لوله ها بیشتر خواهد شد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر تغییرات فشار مجاز در لوله های فرعی سیستم آبیاری بارانی متحرک دستی بر روی هزینه های خرید لوله ها، تأمین انرژی و قیمت اقتصادی آب می باشد. در این تحقیق، مزارع نمونه سیستم آبیاری بارانی متحرک دستی با تغییرات فشار مجاز پنج، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد برای کشت یونجه در منطقه خوزستان طراحی شد. براساس این طراحی ها و نیز با احتساب ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در این منطقه، هزینه های سرمایه گذاری، جاری و کل برآورد شد. نتایج نشان داد که با احتساب هزینه تأمین آب، بیشترین هزینه ها مربوط به مزارع طراحی شده با تغییر فشار 30 درصد و کمترین هزینه ها و کمترین قیمت آب مربوط به مزارع طراحی شده با تغییر فشار 15 درصد است و ارزش های اقتصادی مختلف آب در خوزستان، تأثیری بر انتخاب بهترین گزینه اقتصادی حد تغییر فشار نداشته است. در تغییر فشار 20 درصد به بالا، تلفات و هزینه ها بالا است و محدوده تغییر فشار 15 درصد در لوله فرعی، گزینه مناسبی برای طراحی سیستم آبیاری بارانی متحرک دستی در منطقه خوزستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of pressure variation effect along lateral pipes of hand-move sprinkler irrigation system on costs

نویسندگان [English]

  • Sonia Zebardast 1
  • Ali Rahimikhoob 2
1
2
چکیده [English]

According to the irrigation systems design standards, allowed pressure variation in lateral pipes is 20 percent. Reasons for this rate selection, which since the 60's is performed, are not known. The increased changes in allowed pressure tubes to lateral pipes design, the increased sprinkling system required pressure and the increased nonuniform sprinkler distribution, so energy supply costs and water loss will be increased. On the other hand, designed lateral pipes with lower allowed pressure variation, cause better irrigation uniformity, and decreased system required pressure, but costs of tubes per area unit will be increased. The aim of this study is investigation of allowed pressure variation effect along lateral pipes of hand move sprinkler irrigation system on purchase costs of pipes, energy supply and water economic costs. In this experiment, we designed sample farm hand move sprinkler irrigation system with allowed pressure variation 5, 10, 15, 20, 25 and 30 percent for alfalfa culture in Khuzestan, and based on these designing and economic value per cubic meter of water in this region, investment cost, current and total cost were estimated. The results showed that by calculating water supply cost, the highest cost is related to fields with pressure variation of 30 percent, and the lowest cost and water price is related to fields with pressure variation of 15 percent, and several economic values of water in Khuzestan, have no effect on the best economic selection of pressure changing ranges. Changes in pressure above 20 percent, losses and costs are high and the pressure change of 15 percent in lateral pipes is a good option to design the hand move sprinkler irrigation system in Khouzestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allowed pressure variation
  • Khouzestan
  • Sprinkler irrigation
  • water price