بررسی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهای جدید آبیاری توسط کشاورزان: مورد غرب شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

کمبود آب یکی از عوامل اصلی محدودکننده توسعه فعالیت های کشاورزی به شمار می رود و مشارکت کشاورزان به منظور بهبود مدیریت مزرعه و بهره وری آب زراعی حیاتی است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روشهای جدید آبیاری مزارع توسط کشاورزان غرب شهرستان بشرویه انجام شده است. تحقیق حاضر توصیفی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کشاورزان ساکن در روستاهای غرب شهرستان بشرویه به تعداد 100 نفر بودند که 80 نفر آنان با شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است که برای تعیین روایی آن از نظرات اعضای هیأت علمی و کارشناسان ترویج کشاورزی و آبیاری استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق در مورد بخش های مختلف پرسش نامه 75/0 و 72/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شده است. نتایج حاصل بیان گر رابطه معنی دار بین میزان استقبال کشاورزان از روش های جدید آبیاری (با اطمینان 95 درصد)، نوع اقدام انجام شده برای جلب مشارکت کشاورزان برای استفاده از روش های مذکور (با اطمینان 99 درصد)، نظر کشاورزان در مورد تهدیدات آینده کشاورزی شان در اثر کمبود آب (با اطمینان 95 درصد)، میزان اهمیت استفاده از روشهای جدید آبیاری برای کشاورزی (با اطمینان 99 درصد) و تعداد ملاقات کشاورزان با مروج در طول ماه (با اطمینان 99 درصد) و عوامل بازدارنده و پیشبرنده کاربرد روش های جدید آبیاری مزارع بوده است. برگزاری کلاس های آموزشی و تسهیل استفاده کشاورزان از وام برای استقرار روش های جدید آبیاری از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impeding and facilitating factors influencing on using new irrigation methods by farmers: Case of West Boshroyeh Township in Southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mahboubi 1
  • Mohammad Esmailie aval 2
  • jafar yaghoubi 3
1
2
3
چکیده [English]

Shortage of water is one the main factors limiting the development of agricultural activities and farmer participation is critical to improve on-farm water management and crop productivity. This research was done with aim to identify impeding and facilitating factors influencing on using new irrigation methods by farmers in west Boshroyeh Township in Southern Khorasan. The methodological approach was a descriptive-correlational study of survey type. The statistical population of the study was consisted 100 farmers in West villages of Boshroyeh Township. Using stratified sampling method, 80 farmers were chosen. Information was gathered through a questionnaire and its face validity was confirmed by faculty members and experts of agricultural extension and irrigation. The reliability analysis was conducted with completing 30 questionnaires and Cronbach’s alpha coefficient for main parts of questionnaire was 0.75 and 0.72, respectively. Data were analyzed using SPSS software. The results showed that there are significant relationships between amount of farmers´ ovation from new methods of irrigation (95%), type of operations for attracting farmers participation (99%), farmers opinion about threat of their future agriculture affected by water shortage (95%), importance of using new irrigation methods for agriculture (99%) and number of farmers´ meeting with extension worker every month (99%) and impeding and facilitating factors influencing on using new irrigation methods. This study has recommended performance of extension education class and facilitates farmers using loan for setting up new irrigation methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boshroyeh
  • farmers
  • New irrigation methods
  • participation
  • Southern Khorasan