ارزیابی سناریوهای افزایش بهره‌وری مصرف آب گندم دیم در حوزه کرخه با استفاده از آنالیزهای مدیریتی مدل رشد گیاهی CropSyst

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

بهره وری آب تابعی از عملکرد گیاه و عملیات مدیریتی است. تعیین سطوح متفاوت عملکرد از طریق آزمایش های مزرعه ای مشکل است. لذا، استفاده از مدل های شبیه سازی راهکاری است که امکان بررسی بیلان آبی، شبیه سازی فرآیند رشد و مطالعه سناریوهای مختلف مدیریتی را فراهم می نماید. استفاده از مدل رشد گیاهی CropSyst برای آنالیز بهره وری آب، به عنوان شاخصی از راندمان مصرف آب در مقیاس حوزه و بررسی سناریوهای مدیریتی در حوزه کرخه در غرب ایران مطالعه شد. وسیع بودن دامنه کارایی مصرف آب در منطقه (27/0 تا 45/0) امکان افزایش تولیدات کشاورزی با مصرف آب کمتر را نشان می دهد. نتایج بررسی توسط مدل نشان داد که رسیدن رطوبت اولیه خاک به حد ظرفیت زراعی (حدود 6/19 درصد)، عدم جمع آوری کل باقیمانده گیاهی از روی زمین، بارندگی و تاریخ کشت زودهنگام نسبت به روش مرسوم در منطقه و تعداد بذر (300 عدد در مترمربع) در افزایش بهره وری آب و عملکرد مؤثر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Increasing Water Productivity Scenarios for Rain-Fed Wheat by Management Analysis of CropSyst Crop Model in Karkheh Basin

نویسندگان [English]

  • Rezvaneh Momeni 1
  • Mahmoud Reza Behbahani 2
  • Mohammad Hadi Nazari far 1
  • Behzad Azadegan 3
چکیده [English]

Water productivity is a function of crop yield and management operation. Determination of different yield levels through field experiments is difficult. Therefore, applying simulation model is an approach which makes possible to assess water balance, simulate growth process and survey different scenarios. Using the CropSyst crop growth model to analyze water productivity, as an indicator of water use efficiency (WUE) at the basin scale, and evaluation of management scenarios in Karkheh basin in west of Iran was studied. The vast range of WUE (0.27-0.45) in this region shows that less water expenditure is able to increase agricultural products. Results of model study showed that achieving of soil initial moisture to field capacity about 19.6%, leave total crop residues, early rainfall and sowing date in comparison with conventional conditions, and seed density (300 seeds/m2) are effective to increase water productivity and yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CropSyst
  • Iran (Karkheh basin)
  • Rain-fed wheat
  • Water Productivity