دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-86 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر موانع نفوذپذیر بر شار هد جریان غلیظ نمکی

صفحه 1-14

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید محمود کاشفی پور


تعیین تیپ اقلیمی مناطق مختلف با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی

صفحه 31-43

فرحناز خرم آبادی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ محمدنبی جلالی؛ حسین یوسفی؛ علی محمد خورشیددوست


بررسی آزمایشگاهی تأثیر ابعاد تخلیه کننده تحتانی بر میزان رسوبات پشت سد در رسوب‌شویی تحت فشار

صفحه 59-72

علی اکبر رسولی؛ امیرعباس کمان بدست؛ محمد انصاری قوجقار؛ علی سلاجقه؛ احسان پارسی