بررسی اثر موانع نفوذپذیر بر شار هد جریان غلیظ نمکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران.

2 استاد، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با توجه به هزینه بسیار زیاد ساخت سد، افزایش طول عمر این سازه عمرانی همواره مورد نظر مهندسین آب بوده است. رسوبات ته‌نشین شده در اطراف دیواره سد سبب کاهش عمر مفید این سازه می‌شود. ساخت مانع در مسیر جریان-های غلیظ و در میانه مخزن می تواند از نزدیک شدن جریانهای غلیظ رسوبی به بدنه سد جلوگیری نموده و جریان را وادار به رسوبگذاری در میانه مخزن نماید و به این ترتیب می‌توان نواحی نزدیک دیواره سد را از مشکل رسوب‌گذاری تا حدی مصون نمود. در این تحقیق اثر موانع نفوذپذیر بر شار هد جریان‌ غلیظ به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی مانع به صورت متخلخل به شکل ذوزنقه‌ای بوده و با ذرات شن با قطر یک سانتی‌متر پر شد و از نمک برای تهیه سیال غلیظ استفاده ‌شد. در این آزمایش‌ها تأثیر دبی ورودی، شیب فلوم و ارتفاع موانع بر رفتار جریان غلیظ مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی متغیرهای این تحقیق مشخص شد که درصد کاهش شار هد جریان غلیظ برای نسبت بی‌بعد ارتفاع 1 بین 33 تا 61 درصد، برای نسبت بی‌بعد ارتفاع 1.5 بین 43 تا 63 درصد و برای نسبت بی‌بعد ارتفاع 2 بین 68 تا 100 درصد می‌باشد، همچنین افزایش دبی و شیب ورودی باعث افزایش مومنتم راس جریان شده و در نتیجه سبب کاهش کارایی موانع می‌گردد. علاوه بر این در انتها به مدل‌سازی راس جریان غلیظ به صورت برازش خطی و غیرخطی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Permeable Obstacle on the Head Flux of Salt Density Current

نویسندگان [English]

  • Mehdi Derakhshannia 1
  • Mehdi Ghomeshi 2
  • Seyed Saeid Eslamian 3
  • Seyed Mahmood Kashefipour 2
1 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Professor, Hydraulic Structures Department,, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Professor, Department of Water Engineering, Isfahan University of Technology ,Isfahan, Iran
چکیده [English]

Due to the high cost of construction of the dams, increasing the lifespan of this construction structure has been considered by water engineers. Sediments near the dam wall reduce the useful life of this structure. Constructing obstacles in the path of density currents be is one of the most widely used methods in controlling these sediments. In this study, the effect of permeable obstacles on density current head flux has been studied experimentally. The obstacles were made in the shape of trapezoid and were filled with sand particles with a diameter of one centimeter also salt were used to prepare the density current. In these experiments, the effect of inlet flow, flume slope and obstacle height on density current was investigated. Examining the variables of this study, it has been found that the reduction percentage of the density current head flux for the dimensionless ratio of height 1 is between 33.1 to 61%, for the dimensionless ratio of height 1.5 is between 43.2 to 63.3% and for the dimensionless ratio of height 2 is between 68.2 to It is 100%, also increasing the inlet flow ratio and flume slope increases the momentum of the current and thus reduces the efficiency of the obstacles. In addition, at the end, the density current head was modeled as linear and nonlinear regression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density currents
  • Permeable obstacles
  • Sedimentation
  • Sediment transfer
1. Abhari, M. N., Iranshahi, M., Ghodsian, M., and Firoozabadi, B. (2018). Experimental study of obstacle effect on sediment transport of turbidity currents. Journal of Hydraulic Research, 56(5), 618-629.
2. Alavian, V., Jirka, G. H., Denton, R. A., Johnson, M. C., and Stefan, H. G. (1992). Density currents entering lakes and reservoirs. Journal of Hydraulic Engineering, 118(11), 1464-1489.
3. Alexander, J., & Morris, S. (1994). Observations on experimental, nonchannelized, high-concentration turbidity currents and variations in deposits around obstacles. Journal of Sedimentary Research, 64(4a), 899-909.
4. Asghari Pari, S.A., & Mohagheghian, S.M. (2015). Numerical study of the effect of using plate obstacle and oblique columnar obstacles in controlling density current, Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 9 (2), 357-366. (In Persian).
5. Asghari Pari, S. A., Kashefipour, S. M., Ghomeshi, M., & Bajestan, M. S. (2010). Effects of obstacle heights on controlling turbidity currents with different concentrations and discharges. Journal of Food, Agriculture and Environmen., 8(2), 930–935.
6. Bühler, J., Oehy, C., & Schleiss, A. J. (2013). Jets opposing turbidity currents and open channel flows. Journal of Hydraulic Engineering, 139(1), 55-59.
7. De Cesare, G., Oehy, C., & Schleiss, A. (2008). Experiments on turbidity currents influenced by solid and permeable obstacles and water jet screens. In 6th ISUD-International Symposium on Ultrasonic Doppler Methods for Fluid Mechanics and Fluid Engineering, Czech Technical University in Prague-Institute of Hydrodynamics AS CR.
8. Ellison, T. H., & Turner, J. S. (1959). Turbulent entrainment in stratified flows. Journal of Fluid Mechanics, 6(3), 423-448.
9. Farizan, A., Yaghoubi, S., Firoozabadi, B., & Afshin, H. (2019). Effect of an obstacle on the depositional behaviour of turbidity currents. Journal of Hydraulic Research, 57(1), 75-89.
10. Inman, D. L., Nordstrom, C. E., and Flick, R. E. (1976). Currents in submarine canyons: An air-sea-land interaction. Annual Review of Fluid Mechanics, 8(1), 275-310.
11. Johnson, D. W. (1967). The origin of submarine canyons: a critical review of hypotheses. New York, USA: Hafner Publishing Company.
12. Kaheh, M., Ghomeshi, M., & Jahromi, S.M., (2012). Experimental investigation of gravity current dynamics on rough beds. Doctoral dissertation, PhD. Thesis, Chamran University. Ahwaz, Iran.
13. Khosropour, S., Kashifipour, S. M., & Daryaei, M. (2019). Investigation of the effect of density and arrangement of rough blocks with obstacle on the control of density current head, Journal of Hydraulic, 14 (2), 115-105. (In Persian).
14. Kochenderfer, M. J., & Wheeler, T. A. (2019). Algorithms for optimization. Stanford: Mit Press.
15. Kordnaej, M., Asgharipari, S.A., Sajadi, M.S., & Shafaei Bajestan, M. (2017). Laboratory comparison of the effect of porous obstacle and porous stepped obstacle in the control of density current, Journal of Marine Science and Technology, 16 (4), 96-86. (In Persian).
16. Mirzaei Qh., ValiSamani J. M., & Mazaheri, M. (2015). Flood control and management with a powerful simulator of unstable currents in the river. Journal of Water and Irrigation Management, 5 (1), 96-81. (In Persian).
17. Mohammadi, M. A. H., Asghari Pari, S.A., & Sajjadi, S. M. (2016). Laboratory study of the effect of height, shape and location of gabion obstacles in controlling dense sediment current, Journal of Soil and Water Conservation Research, 23 (4), 265-251. (In Persian).
18. Nomura, S., Hitomi, J., De Cesare, G., Takeda, Y., Yamamoto, Y., & Sakaguchi, H. (2019). Sediment mass movement of a particle-laden turbidity current based on ultrasound velocity profiling and the distribution of sediment concentration. Geological Society, London, Special Publications, 477(1), 427-437.
19. Oehy, C. D., De Cesare, G., & Schleiss, A. J. (2010). Effect of inclined jet screen on turbidity current. Journal of Hydraulic Research, 48(1), 81-90.
20. Parker, G., Fukushima, Y., & Pantin, H. M. (1986). Self-accelerating turbidity currents. Journal of Fluid Mechanics, 171, 145-181.
21. Pirnia, S. P., Wali Samani, J., & monaem, M. J. (2012). Spatial and temporal study of salinity infiltration in tidal river using COHERENS model: a case study of Bahmanshir river. Journal of Water and Irrigation Management, 3(1), 13-27. (In Persian).
22. Prinos, P. (1999). Two-dimensional density currents over obstacles. In proceedings of the 28thIAHR Congress, Graz, Austria.
23. Simpson, J. E. (1982). Gravity currents in the laboratory, atmosphere, and ocean. Annual Review of Fluid Mechanics, 14(1), 213–234.
24. Woods, A.W., Bursik, M.I., & Kurbatov, A.V. (1998). The interaction of ash flows with ridges, Bull Volcano. 160, 38-51.
25. Zeynivand, M., Kashfipour, S. M., & Qomshi, M. (2016). Laboratory study of the effect of permeability of permeable plates on concentrated flow control, Journal of Irrigation Science and Engineering, 40 (1), 24-13. (In Persian).