دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 171-343 
تهیه مدل MOPSO-GS جهت طراحی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت نیشابور)

صفحه 199-210

محبوبه خداوردی؛ سید رضا هاشمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضا بیلندی


پهنه‌بندی باران موثر در استان خوزستان تحت کشت گندم دیم پاییزه

صفحه 211-230

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد هوشمند؛ امید رجا؛ عبدالمجید لیاقت


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت خوی با استفاده از روش ترکیبی

صفحه 251-262

عطاالله ندیری؛ الهام اکبری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ مریم قره خانی


انتخاب مدل بهینه نفوذ آب در خاک ( مطالعه موردی: اراضی جهاد نصر استان خوزستان)

صفحه 291-304

حمید زارع ابیانه؛ احمد خسرایی؛ نیاز علی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ مهدی جوزی


ارزیابی اجتماعی سناریوهای حکمرانی آب زیرزمینی

صفحه 305-319

سمانه غفوری خرانق؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سامان جوادی