ارزیابی اقتصادی عملکرد ذرت‌دانه‌ای در استراتژی کم‌آبیاری و آبیاری موجی مطالعه موردی: ایستگاه اسلام آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران.

3 استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی اقتصادی رفتار گیاه ذرت‌دانه‌ای نسبت به استراتژی‌کم‌آبیاری و آبیاری موجی در منطقه اسلام-آبادغرب تحت آبیاری جویچه‌ای، پژوهشی در اطراف ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اسلام-آبادغرب انجام شد. طرح آماری مربوط به پژوهش، طرح فاکتوریل (بصورت تجزیه مرکب طی دو سال زراعی) در قالب بلوک کامل تصادقی بود که دارای دو فاکتور در3 و 4 سطح بود. فاکتور A (مقدار آب آبیاری) و همچنین فاکتور B: (روش آبیاری سطحی) بود. لذا تعداد تیمارها 12 و تعداد تکرار ها نیز 3 تکرار بود. نتایج ارائه شده نشان داد در روش‌های آبیاری، بیشترین سود ناخالص و خالص نسبت به مقدار آب مصرفی درسال 1395 برای روش آبیاری S1-2 و به‌ترتیب به مقدار 46/6 و 84/2 هزار ریال برمترمکعب و در سال 1396 نیز برای روش آبیاری S1-2 و به‌ترتیب به مقدار 49/6 و 62/2 هزار ریال برمترمکعب می‌باشد در رژیم‌های مختلف آبیاری بیشترین سود ناخالص و خالص نسبت به مقدار آب مصرفی درسال 1395 برای رژیم آبیاری 75درصد نیازآبی به ترتیب به مقدار 98/6 و 5/3 هزار ریال برمترمکعب و در سال 1396 نیز برای رژیم آبیاری 75درصد نیازآبی و به‌ترتیب به مقدار 91/6 و 2/3 هزار ریال برمترمکعب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of Zea Maize yield in Deficit irrigation and Surge irrigation strategy Case study: Islamabad-Gharb Area

نویسندگان [English]

 • Amirhossein Nazemi 1
 • Mohamadamin Parandin 2
 • Aliashraf Sadraddini 1
 • hoshang Ghamarnia 3
1 Professor, Water Engineering Department, Tabriz University , Iran
2 PhD student, Water Engineering Department, Tabriz University , Iran
3 Professor, Water Engineering Department, Razi University , Iran
چکیده [English]

Some experiments were performed around the Agricultural and Natural Resources Research Station of Islamabad-Gharb city in order to determine the economic evaluation of corn crop behavior to deficit irrigation and surge irrigation strategy in Islamabad-Gharb Area under ferrow irrigation.The statistical design of the research was Factorial design (as compound analysis in two years) in a randomized complete block design Which has two factors at 3 and 4 levels. Factor A (irrigation water quantity) and factor B (surface irrigation method), so there was12 treatments and 3 replications. The results showed that in different irrigation methods The highest net and net profit than the amount of water consumed at 2016 occurred of S1-2 treatment respectively 6.46 and 2.84 billion rials per cubic meter also at 2017 occurred of S1-2 treatment respectively 6.49 and 2.62 billion rials per cubic meter. and in different irrigation regimes The highest net and net profit than the amount of water consumed at 2016 occurred of 75% water requirement treatment respectively 6.98 and 3.5 billion rials per cubic meter also at 2017 occurred of 75% water requirement treatment respectively 6.91 and 3.2 billion rials per cubic meter

کلیدواژه‌ها [English]

 • drought stress
 • forrow irrigation
 • Efficiency
 • water reguirements
 1. اسماعیلی، م­ع.، فردویی، م. و ابراهیمی، ک. (1397). تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد قیمت‌گذاری براساس نوع محصول در استان مرکزی. مدیریت آب و آبیاری، 8(1): 163-149.
 2. اکبری نودهی، د. (1396). تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت. مدیریت آب و آبیاری، 7(2): 318-305.
 3. خواجه‌پور، م. (1386). اصول و مبانی زراعت، دانشگاه صنعتی اصفهان. 427 صفحه.
 4. خیرابی، ج.، توکلی، ع.، انتصاری، م­. ر. و سلامت، ع. (1375). دستورالعمل‌های کم­آبیاری. کمیته ملی آبیاری زهکشی. چاپ اول. 218 صفحه.
 5. سپاسخواه، ع، قهرمان، ب. (1385). مقایسه دو روش کم‌آبیاری سورگوم . تحقیقات منابع آب ایران. 124 صفحه.
 6. سهرابی، ت ن.، حیدری، ع. و توکلی، س. (1375). آبیاری موجی. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی. چاپ اول. 76 صفحه.
 7. صدرالدینی، س­.ع.­ا.، منعم، م.­ج. و ناظمی، ا.­ح. (1385). بهینه­سازی آبیاری موجی با روش جستجوی ممنوع. مجله علوم کشاورزی ایران، 37 (1): 117- 129.
 8. عسگری‌نیا، پ.، میرلوحی، ا.ف.، سعیدی، ق.، قیصری، م.، محمدی میریک، ع.ا. و رضوی، و. (1393). ارزیابی تحمل به خشکی به منظور افزایش بهره‌وری مصرف آب در بزرک. مدیریت آب و آبیاری. 4(1): 32-19.
 9. علیزاده، ا. (1374). اصول طراحی سیستم‌های آبیاری (چاپ دوم)، انتشارات آستان قدس رضوی. 109 صفحه.
 10. علیزاده، ا. (1385). طراحی سیستم‌های آبیاری. جلد اول: طراحی سیستم‌های آبیاری سطحی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 75 صفحه.
 11. قربانی کهریزسنگی، ع.، نظری، س. و زرگانی، م. (۱۳۹۱). مقایسه میزان مصرف آب ذرت سیلویی در دو روش آبیاری شیاری معمولی مرسوم و شیاری موجی در منطقه اقلید. اولین کنفرانس ملی راه‌کارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، وزارت کشور، 111: 14-18.
 12. میرزایی، ع.، صدرالدینی، س­.ع.­ا. و ناظمی، ا.ح. (1390). شبیه‌سازی آبیاری موجی و مقایسه آن با جریان پیوسته. مهندسی منابع آب. 4: 75- 85.
 13. میرئی، م. و فرشی، ع. (1382). چگونگی مصرف و بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران: 203-213.
 14. مشعل، م.، ورادی‌پور، م.، نوری، س­.ا. و زارع زیرک، ا. (1387). بهینه‌سازی عمق آب مصرفی ذرت با کم‌آبیاری (مطالعه موردی: دشت ورامین)، پژوهش کشاورزی. 8 (4): 123-134.

15. ولی‌زاده، م. و مقدم، م. (1383). طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، چاپ هشتم، ویراست سوم، انتشارات پریور. 184 صفحه.

16. Bishop, A., Walker, A., Allen, W.R. & Poole, G.J. (1981). Furrow advance rates under surge flow systems. Irrig and Drain Engin, 107(3), 257-265.

17. Braunworth Jr, W. S. & Mack, H. J. (1989). Crop-water production functions for sweet corn. Journal of the American Society for Horticultural Science (USA), 114 (2): 210-215.

18. Coolidge, P. S., Walker, W. R.  & Bishop, A. A. (1982). Advance rate & runoff surge flow furrow irrigation. Irrig. Drain. Division. ASCE, 108 (IR1): 35-42.

19. Chaudhery, M.R. & A.S. Qureshi (1991) Irrigation technique to improve application efficiency and crop yield. 3(1): 14-18.

20.English, M.J., Musick, I.J. & V.V. Murty (1990) Deficit irrigation, farm irrigation systems, ASAE, 12(3): 222-230.

21. English, M.J., Raja, S.N (1996) Review Perspectives on Deficit Irrigation, Agri. Wat. Mang.32(1996),1-14.

22. Kuo, S (1996) Phosphorus. In Methods of Soil Analysis. Part 3, Chemical Methods; Sparks, Madison, Wisconsin, 869–919.Lam, F., Manges, H.B., Stonc, L.R., Khan & A. Rogers (1995) Water requairment of subsurface drip irrigated corn in dorthuest kansus. ASAE, 38(2): 441-448

23. Panday, R.K., J.W. Marienville, & A. Adum (2000) Deficit irrigation and nitrogen effect on maize in a sahelian environment. I. Grain yield components. Agricultural water management. 46: 1-13.

24. Payero, J.O., Tarkalson, D.D., Irmak, S., Davison, D. & J.L. Petersen (2008) Effect of irrigation amounts applied with subsurface drip irrigation on corn evapotranspiration, yield, water use efficiency, and dry matter production in a semiarid climate–Agricultural of water management. 95: 895–908.

25. Sivanapan RK (1994) Prospects of micro irrigation in India. Irrigation and Drainage Systems 8: 49-58.

26. Stringham G. E. & Keller J (1979) Surge flow for automatic irrigation. Proc Irrig Drain Div Specialty Conf, CE, Albuquerque, New Mex. pp. 132-142.

27. Walker, W.R. & G.V. Skogerboe (1982) Surface irrigation, Theory and practice. Prentice-Hall New Jersey of Drainage and Reclaim. 3(1): 14-18.

28. Walker, W.R, & Skogerboe, G.V (1987) Surface Irrigation Tneory and Practice, Prentice-I lall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

29. Yazar, A., T.A. Howell, D.A. Dusek & K.S. Copeland (1999) Evaluation of crop water stress index for LEPA irrigated corn. Irrig. Sci. 18(4): 171-180.