کلیدواژه‌ها = انرژی
عملکرد توربین پیچ ارشمیدس: مطالعه مروری

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1093-1105

عباس گودینی؛ کاظم شاهوردی؛ سعید گوهری


بررسی میزان مصرف آب و انرژی در سطح مزارع شبکه آبیاری قزوین

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 295-310

وحید عاشوری؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی