نویسنده = هوشنگ قمرنیا
ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای اجراشده در شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1001-1018

هوشنگ قمرنیا؛ حبیب عباسی؛ بهمن فرهادی بانسوله


بررسی دقت روش‌های ترکیبی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در اقلیم‌های خشک، نیمه‌خشک، نیمه مرطوب و مرطوب (مطالعه موردی ایران)

دوره 10، شماره 3، دی 1399، صفحه 443-452

سعید ناصری؛ هوشنگ قمرنیا؛ رضوان خسروی؛ یزدان محمدی؛ فرهنگ سرگردی


بررسی کارایی مدل SALTMED در تخمین عملکرد گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش‌های شوری و کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 69-79

مهسا بصیری؛ هوشنگ قمرنیا؛ مختار قبادی؛ رجب رجب