برآورد و معرفی بهترین ضرایب تشتک تبخیر ماهیانه جهت محاسبات نیاز آبی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران.

2 گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

محاسبات تبخیر و تعرق به روش فائو پنمن مانتیث نیازمند پارامترهای زیادی است و کمبود برخی از آن‌ها، محاسبات را با مشکل مواجه می‌سازد. از‌طرفی استفاده از روش‌هایی که محاسبات آن‌ها راحت‌تر بوده و به‌راحتی برای کشاورزان قابل فهم باشد، الزامی است. یکی از روش‌های غیرمستقیم برآورد تبخیر- تعرق مرجع، روش تبخیراز تشت است که می‌تواند به عنوان شاخصی مناسب، برای برآورد تبخیر– تعرق گیاه مرجع و در نهایت گیاه اصلی قلمداد شود. در این روش جهت محاسبه تبخیر- تعرق پتانسیل باید نتایج حاصل از تبخیر تشت را در ضریبی بنام ضریب تشت ضرب نمود. محاسبات دقیق مربوط به برآورد ضریب تشت بسیار حائز اهمیت است زیرا در مواقع فقدان تجهیزات لایسیمتری جهت برنامه‌ریزی‌های آبیاری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این تحقیق با استفاده از داده‌های هواشناسی روزانه، ساعتی و داده‌های تشت تبخیر کلاس A ایستگاه هواشناسی کل استان کرمانشاه در یک دوره دراز‌مدت، مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل از روش فائو پنمن- مانتیث و سپس مقدار ضریب تشت برآورد گردید. ضرایب به‌دست آمده به‌عنوان معیاری جهت بررسی تخمین روش‌های کونیکا، آلن پروت، اشنایدر، اشنایدر اصلاح شده، اورنگ در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج روش اورنگ و اشنایدر اصلاح شده نسبت‌به سایر روش‌ها از دقت بالاتری برخوردار بودند. مقدار R2با روش اورنگ برای شهرستان‌های اسلام‌آبادغرب، قصرشیرین، کرمانشاه، سرارود، سنقر، گیلان‌غرب، سرپل‌ذهاب، کنگاور به‌ترتیب 84/0، 77/0، 72/0، 76/0، 85/0، 79/0، 77/0، 73/0 محاسبه شد. در نهایت مقادیر ضرایب تشت با روش‌های مذکور در ایستگاه‌های مطالعاتی محاسبه و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation and introduction of the best coefficients of monthly evaporation pan for calculations of water requirement) Case study Kermanshah province)

نویسندگان [English]

 • Houshang Ghamarnia 1
 • Meisam Palash 2
 • hoshang ghamarnia 2
1 Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Evapotranspiration calculations by the FAO Penman-Monteith method require many parameters, the lack of some of which makes the calculations difficult. On the other hand, it is necessary to use methods that are easier to calculate and are easily understood by farmers. One of the indirect methods of estimating reference evapotranspiration is the pan evaporation method, which can be considered as a suitable index to estimate the evapotranspiration of the reference plant and finally the main plant. In this method, in order to calculate the potential evapotranspiration, the results of pan evaporation must be multiplied by the pan coefficient. Accurate calculations related to the estimation of the pan coefficient are very important because it can be used for irrigation planning when there is no lysimeter equipment. In this study, by using of daily, hourly meteorological data, and data from class pan A evaporation from meteorological stations of Kermanshah province in the long term, potential evapotranspiration values of the FAO Penman-Monteith and then pan coefficients were calculated. The index coefficients as a measure of estimation methods for Cuenca, Allan, Snyder, Modified Snyder, and Orang were used. The results showed that the, Orang and modified Snyder method had a higher level of accuracy compared to the other methods. The R2 with Orang method for different cities of Islamabad Gharb, Qasr-e Shirin, Kermanshah, Sararood, Sonqor, Gilan-e Gharb, Sarpol-e zahab, Kangavar were determined as: 0.84, 0.77, 0.72, 0.76, 0.85, 0.79, 0.77, and 0.73, respectively. Finally, the values of pan coefficients calculated by all methods in study stations in different months were calculated and presented. It is hoped that the results of this study will be used by managers and farmers in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaporation
 • FAO Penman-Monteith
 • Kermanshah Province
 • Pan Coefficient (Kp)
 1. Ahmadi, M., Farhadi Bansouleh, B., & Nazif Naini, M. (2011). Evaluation of the accuracy of artificial neural network in estimating reference transpiration evaporation and evaporation coefficient in comparison with methods of estimating coefficient. In: Proceeding of 4th Conference on Water Resources Management, May 13-14 Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran, (In Persian).
 2. Akbari Nodehi, D. (2021). Estimation of Evaporation Plate Coefficient to Calculate Transpiration Evaporation (Case Study: Sari Synoptic Station). Journal of Soil Science Research, 2(7), 65-74. (In pesian).
 3. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage paper 56. FAO, Rome, 300(9), D05109.
 4. Allen, R. G., & Pruitt, W. O. (1991) FAO-24 reference evapotranspiration factors. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 110(3), 289-303.
 5. Amiri, M., Abedi koupaei, J., & Khazaei, M. (2008). Estimation best method of class A pan coefficient for estimating daily evapotranspiration in Esfehan province. In: Proceeding of .3rd National Conference on Integrated Water Resources Management, October 14 University of Tabriz, Iran, (In Persian).
 6. Cuenca, R. H., & Nicholson, M.T. (1982). Application of Penman equation wind function. Journal of the Irrigation and Drainage Division, 108(1), 13-23.
 7. Ditthakit, P., & Kaewthong, N. (2020) Estimating Pan Coefficient Using Soft Computing Methods. International Journal of Civil Engineering and Technology, 11(3), 51-62.
 8. Doorenbos, J., & Pruitt, W. O. (1977). Guidelines for prediction of crop water requirements. FAO- 24, Food and Agriculture Organization, Rome.
 9. Ghamarnia, H., Daechin, S., Jalili, Z., Farmani, M., & Razdar, B. (2012). Comparing the coefficent estimates pan evapotion methods to calculate reference crop evapotrancpiration (Case study: Synoptic station of Zanjan). Proceeding of 3rd National Conference on Integrated Water Resources Management. October 14 University of Tabriz, Iran, (In Persian).
 10. Ghamarnia, H., & Soltani, N. (2019). Evaluating the Efficiency of Empirical Estimation of Reference Evapotranspiration (Pan Based Method) in Different Climate Conditions of Iran. Iran-water resources research, 14(4), 174-193 (In Persian).
 11. Gundekar, H. G., Khodke, U. M., Sarkar, S., & Rai, R. K. (2008). Evaluation of pan coefficient for reference crop evapotranspiration for semi-arid region. Irrigation Science, 26(2), 169-175.
 12. Irmak, S., Haman, D.Z., & Jones, J. W. (2002). Evaluation of Class A pan coefficients for estimating reference evapotranspiration in humid location. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 128(3), 153-159.
 13. Jensen, M. E. (1974) Consumptive use of water and irrigation water requirements. Journal of the Irrigation and Drainage Division. ASCE, 89, 15-41.
 14. Mohamed, H., Wahed, A., & Snyder, R. L. (2008) Simple equation reference evapotranspiration from evaporation pans surrounded by fallow soil. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE 134(4), 425-429.
 15. Nazemi, A. H., Parandin, M. A., & Sadredini, A. A. (2021). Evaluation of Different Determination Methods of Class A Pan Evaporation Coefficient for Estimation daily Evapotranspiration In Islamabad-Gharb Area, Journal of Water Engineering, 9(1), 42-57. (In Persian).
 16. Orang, M. (1998). Potential accuracy of the popular non-linear regression equation for estimating pan coefficient values in the original and FAO-24 tab Unpublished California Departments of Water Resources Report, Sacramento, Calif.
 17. Pereira, A. R., Villanova, N., Pereira, A. S., & Baebieri, V.A. (1995). A model for the class-A pan coefficient. Agriculture Water Manage, 76(2), 75-82.
 18. Raghuwanshi, N. S., & Wallender, W. W. (1998) converting from pan evaporation to evapotranspiration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 124(5), 275-277.
 19. Samii, A., Karami, H., Ghazvinian, H., Safari, A., & DadrasAjirlou, Y. (2022). Evaluation of the efficiency of DEEP-LSTM model in estimating evaporation from the pan in dry areas and its comparison with MLP model.
 20. Shokri, S., Hooshmand, A. R., & Ghorbani, M. (2016). The estimation evaporation pan coefficient for calculating reference evapotranspiration in Ahvaz. Journal of Irrigation Science and Engineering, 40(1), 1-12. (In Persian).
 21. Snyder, R. L. (1992). Equation for evaporation pan to evapotranspiration conversions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 118(6), 977-980.
 22. Zare Abyaneh, H., & Smaeili, S. (2021). Evaluation of Pan Coefficient Estimation Methods to Calculate the Amount of Evapotranspiration (Case Study Kurdistan Province). Iranian Soil and Water Research, 52(2), 329-344. (In Persian)