ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری قطره‌ای اجراشده در شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.22059/jwim.2023.361893.1087

چکیده

ارزیابی سیستم‌های آبیاری به‌منظور تعیین عملکرد بهینه، اصلاح و مدیریت آن‌ها، امری ضروری است. در این پژوهش پنج سیستم آبیاری قطره‌ای در شهرستان ثلاث باباجانی واقع در استان کرمانشاه، انتخاب و براساس دستورالعمل اداره حفاظت خاک آمریکا (SCS) و روش مریام و کلر ارزیابی گردیدند. بررسی‌ها نشان داد که مساحت خیس‌شده نسبت به مساحت کل بین 89/14 تا 49/33 درصد متغیر بوده است. حداقل و حداکثر مقدار یکنواختی پخش آب در سیستم‌های بررسی‌شده (EUs) به‌ترتیب 49/29 و 56/62 درصد تعیین شد. مقادیر راندمان پتانسیل کاربرد ربع پایین (PELQs) و راندمان کاربرد ربع پایین (AELQs) سامانه‌ها به‌ترتیب در محدوده بین 83/26 تا 3/53 و 48/29 تا 56/62 درصد نوسان داشت که این مقادیر بیانگر عملکرد ضعیف سیستم‌ها در تمام مزارع می‌باشد. با توجه به مقادیر شاخص اشباع لانژیلر (LSI) به‌دست‌آمده از منابع آبی در مزارع موردمطالعه، در دو مزرعه تمایل رسوب کربنات کلسیم وجود داشت، اما در سایر مزارع این خطر رسوب‌گذاری وجود نداشت. به‌طورکلی، عملکرد ضعیف سیستم‌ها به دلایل مختلفی ازجمله عدم نصب ایستگاه کنترل مرکزی یا سیستم فیلتراسیون مناسب در سامانه‌ها، کم‌بودن مساحت خیس‌شده، نامناسب‌بودن نوع و تعداد قطره‌چکان‌ها، گرفتگی قطره‌چکان‌ها، اختلاف فشار در سیستم‌ها، نامناسب‌بودن فشار و توزیع غیریکنواخت آن ها، نامناسب‌بودن دور و مدت ‌زمان آبیاری و درنهایت مدیریت ضعیف بهره‌برداری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical Evaluation of Drip Irrigation Systems Implemented in Salas Babajani City of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

 • Houshang Ghamarnia
 • habib abasi
 • Bahman Farhadi Bansouleh
Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

It is necessary to evaluate irrigation systems in order to determine their optimal performance, modify and manage them. In this research, five drip irrigation systems in Salas Babajani city located in Kermanshah province were selected and evaluated based on the instructions of the American Soil Conservation Service (SCS) and Merriam and Keller methods. The results of investigations showed that the wetted area ranged between 14.89 and 33.49 percent of the total area. The minimum and maximum values of water distribution uniformity in the investigated systems (EUs) were determined as 29.49 and 62.56 percent, respectively. The values of lower quartile application potential efficiency (PELQs) and lower quartile application efficiency (AELQs) of the systems fluctuated between 26.83 to 53.3 and 29.48 to 62.56 percent, respectively, which indicate the poor performance of the systems in all fields. According to Langiller Saturation Index (LSI) values obtained from water sources in the fields under study, in two fields, there was a tendency for calcium carbonate precipitation, but in other fields, there was no risk of precipitation. In general, the poor performance of the systems were due to various reasons, such as: not installing a central control station or a suitable filtration system, insufficient wetted area, inappropriate type and number of droppers, clogging of the droppers, pressure difference in the systems, inappropriate pressure and its uneven distribution, inappropriate distance and duration of irrigation and finally the poor management of exploitation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Actual Efficiency
 • coefficient distribution
 • Drip irrigation
 • Evaluation
 • Langer saturation index
 • Potential efficiency
 1. Akbar Dekht Bami, M. )2016(. Economic evaluation of drip and bubbler pressure irrigation systems. Master thesis, Urmia: Urmia University. (In Persian).
 2. Alizadeh, A.) 2015). Irrigation systems design (second edition). Mashhad: University of Mashhad.
 3. Ashiri, M., Houshmand, A., & Broumandnasab, S. (2016). Technical evaluation of drip irrigation systems, case study: Shahid Rajaei Dezful Agriculture and Industry. Engineering and Irrigation Sciences (Agricultural Scientific Magazine) 39(2): pp. 70-88. (In Persian).
 4. Bagher Khani, A., & Zare Abianeh, H. (2019). Performance evaluation of some drip irrigation systems, case study: Sonqor city. Water Science (Agricultural Science) 29(2): pp. 141-154. (In Persian).
 5. Bagheri, F., Dehkhodaei, F., & Bahrami, M. (2016). Investigation and technical evaluation of the irrigation system of natural resource gardens in Fasa city. Second National Congress of Irrigation and Drainage of Iran, Isfahan. (In Persian).
 6. Ebrahimpour, M. (2011). Review and technical evaluation of drip irrigation systems implemented in Kurdistan province. Master's thesis, Sanandaj: University of Kurdistan. (In Persian).
 7. Ghasemzadeh Mojauri, F. translator. (1990). Evaluation of farm irrigation systems. 1978. By John L. Merriam and Jack Keller. Mashhad: Astana Quds Razavi Publications.
 8. Mahdizadeh, M., & Dahanzadeh, B. (2015). Technical evaluation of drip irrigation systems implemented in the case study of Ilam province. The first international conference and the fourth national conference on medicinal plants and sustainable agriculture, Hamadan. (In Persian).
 9. Maziar, M., & Kandelous, J.S. (2010). Numerical simulations of water movement in a subsurface drip irrigation system under field and laboratory conditions using HYDRUS-2. Univ. of California, USA.
 10. Merriam, J. L., & keller, J. (1978). Farm Irrigation System Evaluation, A guide for Managament. Utah state Univ. Utah.
 11. Nakoui, N., Bazarkar, S., & Bahrami, M. (2016). Technical evaluation of the irrigation system of vehicle drops, a case study of Jahrom city. The fifth comprehensive water resources management conference. Kerman Irrigation and Water Engineering Association of Iran, 7 pages. (In Persian).
 12. Nazari Gigo, F. (2016). Technical evaluation of irrigation systems under pressure, case study: Sections 5 and 6 of Moghan agriculture and industry and animal husbandry. Master's thesis, Ardabil: Mohagheg University of Ardabil. (In Persian).
 13. Pannunzio, A., Holzapfel, E. A., Soria, P. T., & Bologna, F. (2016). Implications of Design, Management and Recession Phase in Drip Irrigation on the Total Distribution Efficiency in Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) Crops in Areas with High Slopes in Concordia, Argentina’, Agricultural Sciences, Vol. 7, no. 7, pp. 469-478.
 14. sabzevari, Y., Ghanbarpouri, M.A., & Salmanpour, A. (2021). Technical Evaluation of Sprinkler Irrigation Systems Implemented in Khorramabad City. .Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems2 (34), 51-64. (In Persian).
 15. Saxena, C.K., Ramana Rao, K.V., & Nayak, A.K. (2019). Evaluation and testing of machine installed subsurface drip laterals. International Journal of Chemical Studies, 7(3), 1966-1971.
 16. Shaker, M., Musa, H., Kayani, A., & Zakeri Nia, M. (2014). Technical evaluation of drip irrigation systems implemented in gardens of Golestan province. Water and Soil Conservation Research (Agricultural Sciences and Natural Resources), 21(4), 261-274. (In Persian).
 17. Shini Dasht Gol, A., Broumand Nesab, S., & Naseri, A (2019). Technical and hydraulic evaluation of drippers and performance evaluation of subsurface drip irrigation system in sugarcane cultivation. Water Research in Agriculture (Soil and Water Sciences), 3(3 (b)), 397-411. (In Persian).
 18. Soil Conservation Service (SCS). (1984). Trickle Irrigation. National Engineering Handbook. Section 15 and 7. Water Resources Publication. Colorado. USA. 129 p.
 19. Zulfiqaran, O., Farzamnia, M., & Naderi, N. (2003). Evaluation of local irrigation systems working with unconventional waters. Research Report No. 358 of Agricultural Engineering and Technical Research Institute.